НАРЕДБА

 

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

ЧАСТ ПЪРВА

ОБЩИ

РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1 Тази наредба урежда обществените отношения свързани с:

1.Опазването и ползването на следните компоненти на околната среда:

а)атмосферен въздух

б)води

в)почви и земни недра

г)ландшафт, природни обекти, биологично разнообразие и неговите компоненти

2.Контрола и управлението на факторите, които увреждат околната среда и в частност:

а)отпадъци

б)шум

3.Поддържането на чистотата на територията на общината

4.Контрол при отглеждането на домашни животни на територията на общината

5.Предоставянето на информация за състоянието на околната среда на територията на общината

6.Компетентните органи

7.Правата, задълженията и отговорностите на физическите и юридическите лица и други организации

8.Финансирането на дейностите по опазване на околната среда на територията на общината

9.Контрола, глобите и санкциите за нарушаване разпоредбите на настоящата наредба.

Чл. 2 Тази наредба цели предотвратяване и ограничаване на замърсяването на околната среда на територията на Общината с оглед опазването на околната среда и защитата на здравето на населението.

 

ЧАСТ ВТОРА

КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

Чл. 3 (1) Кметът на общината в съответствие с разпоредбите на Закона за опазване на околната среда (3ООС), специалните закони в областта на околната среда планира, организира и контролира опазването на околната среда на територията на общината, като:

1.Информира населението за състоянието на околната среда съгласно изискванията на 3ООС;

2.Разработва програма за опазване на околната среда на територията на общината, програма за управление на отпадъците и програма за управление качеството на атмосферния въздух, в съответствие с указанията на министъра на околната среда и водите;

3.Разработва и контролира заедно с другите органи планове за ликвидиране на последствията от аварийни и залпови замърсявания на територията на общината;

4.Организира управлението на отпадъци на територията на общината;

5.Контролира изграждането, поддържането и правилната експлоатация на пречиствателните станции за отпадъчни води в урбанизираните територии;

6.Организира и контролира чистотата, поддържането, опазването и разширяването на селищните зелени системи в населените места и край селищните територии, както и опазването на биологичното разнообразие, на ландшафта и на природното и културното наследство в тях;

7.Съдейства на възложителите на доклади за Оценка Ввъздействието върху Околната Среда /ОВОС/ и Екологична Оценка /ЕО/ при организиране на обществени обсъждания.

8.Определя и оповестява публично лицата, отговорни за поддържането на чистотата на улиците, тротоарите и други места за обществено ползване на територията на населените места, и контролират изпълнението на техните задължения;

9.Определят лицата в общинската администрация, притежаващи необходимата професионална квалификация за осъществяване на дейностите по управление на околната среда.

(2) Кметът на общината може да възлага на кметове на кметства и кметски наместници изпълнението на функциите му по ал.1.

Чл. 4 Общинският съвет взима решения по предложения на кмета във връзка с подобряване на организацията по опазване на околната среда територията на общината, както и:

1.Приема и контролира изпълнението програмите по чл.З, ал.1, т.2

2.Приема отчета на кмета за изпълнението на програмите по чл.З, ал.1, т.2.

 

ЧАСТ ТРЕТА

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

 

Чл. 5 (1) физическите и юридически лица имат право:

1.Да правят предложения за подобряване на организацията и изпълнението на дейностите по опазването на околната среда на територията на общината

2.Да сигнализират на общинската администрация за нарушения на разпоредбите на настоящата наредба и законодателството в областта на околната среда

З.Да сигнализират на общинската администрация за неизпълнение или некачествено изпълнение на задълженията на лицата, извършващи дейностите по опазване на компонентите на околната среда и управление на факторите, които я увреждат

4.Да съдействат на контролните органи при констатиране на нарушения при изпълнение на тази наредба.

(2) Кметът на общината обявява телефонен номер, на който гражданите могат да сигнализират за нарушения и да правят предложения, свързани с дейностите по опазване на околната среда.

Чл. 6 Физическите и юридическите лица са длъжни да спазват изискванията на законодателството, в областта на околната среда и тази наредба и да не нарушават нормативно въведените забрани.

 

 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА КОМПОНЕНТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 7 Ползването на компонентите на околната среда на територията на общината за задоволяване на собствени потребности с нестопанска цел е безвъзмездно освен в случаите, определени в 3ООС и в специалните закони в областта на околната среда.

Чл. 8 Определеното със закон използване на природни ресурси с цел стопанска дейност е възмездно.

Чл. 9 Лицата, осъществяващи дейности по чл.7 и 8 на територията на общината, са длъжни да опазват и възстановяват околната среда.

 

ГЛАВА ВТОРА

ЧИСТОТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ

Чл. 10 (1) Общинските власти осигуряват качество на атмосферния въздух, което отговаря на установените норми за вредни вещества (замърсители) като осъществяват контрол и управление на дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на територията на общината, както и върху състоянието и експлоатацията на обектите с източници на емисии в атмосферния въздух, работата на пречиствателните съоръжения и върху емисиите от отделните източници.

(2) При едновременно превишаване на нормите на един или повече от един замърсители общините, съгласувано със съответната РИОСВ, при участие на заинтересуваните юридически и физически лица и със съдействието на екологичните организации и движения разработват програми, съответно комплексни програми за спазване (достигане) на съответните норми за серен диоксид, азотен диоксид (и/или азотни оксиди), ФПЧ / фини прахови частици /, обща суспендирана прах и/или олово.

Чл. 11 физическите и юридическите лица, които осъществяват дейности с източници на емисии в атмосферния въздух на територията на общината, са длъжни да спазват изискванията на Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) и подзаконовите актове към него и да:

1. Изпускат организирано в атмосферния въздух производствените и вентилационните газови потоци -носители на емисии

2. Да осигурят наличието на пречиствателни съоръжения и изпълнение на програмите за тяхната поддръжка

3. Да уведомяват своевременно общинските власти за предстоящи промени в суровините и в технологичните процеси, които ще доведат до изменения в условията и изискванията за осигуряване качеството на атмосферния въздух, както и при извършване на ремонтни работи на пречиствателните съоръжения;

4. В едномесечен срок да уведомяват общинските власти за промените в предмета на дейност, в наименованието, на собственика на обекта и на лицата, отговарящи за опазване на околната среда;

5. Незабавно да уведомяват общинските власти за настъпили производствени аварии и други инциденти, които могат да доведат до увеличаване на емисиите или да предизвикат влошаване качеството на атмосферния въздух, както и да предприемат мерки съгласно нормативната уредба, регламентираща действията при промишлени аварии и бедствия;

6.Да осигуряват неограничен достъп на контролните органи до обектите и съоръженията и до всички документи и данни, свързани с емисии в атмосферния въздух, както и да им оказват съдействие при изпълнението на техните функции.

Чл. 12 Забранява се:

1.Повреждането на съоръжения на станциите от националната и местните системи за наблюдение и контрол върху състоянието на околната среда на територията на общината

2.Експлоатацията на обекти - източници на емисии в атмосферния въздух, които не са оборудвани с пречиствателни съоръжения

3.Изгарянето на пластмасови, органични и други отпадъци в и извън границите на населените места;

4.Изгарянето на омаслени парцали и гумени изделия в жилищните райони;

5.Изхвърлянето и изпускането на газови емисии, вещества и материали, които водят до отделянето на неприятни миризми и замърсяване на атмосферния въздух;

6.Паленето на отпадъците в съдовете за битови отпадъци;

 

ГЛАВА ТРЕТА

ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ И ВОДНИТЕ ОБЕКТИ

Чл. 13 Всички води и водни обекти на територията на общината се опазват от изтощаване, замърсяване и увреждане с цел поддържане на необходимото количество и качество на водите и здравословна околна среда, съхраняване на екосистемите, запазване на ландшафта и предотвратяване на стопански щети.

Чл. 14 Кметът на общината осъществява правомощието си по чл.З, ал.1, т.5, както и контролира:

1.Изграждането, поддържането и експлоатацията на водностопанските системи и съоръжения -общинска собственост;

2.Изграждането на кладенците за индивидуално водовземане от подземните води на територията на общината.

Чл. 15 (1)При проектиране, изграждане, реконструкция, модернизация и разширение на производствени предприятия, канализации на населени места и други обекти намиращи се на територията на общината, едновременно се проектират, изграждат, преустройват и разширяват необходимите съоръжения за пречистване на отпадъчните води.

(2)Лицата, от стопанската дейност на които се образуват отпадъчни води на територията на общината, са длъжни да изграждат необходимите пречиствателни съоръжения в съответствие с изискванията за заустване във водния обект, когато на съответната територия няма изградена канализационна система.

(3)Забранява се въвеждането в експлоатация на обекти и осъществяването на дейности без приети по установения ред пречиствателни съоръжения освен в случаите, когато те не са необходими.

Чл. 16 (1) В канализационните мрежи на населените места или в селищните пречиствателни станции на територията на Общината могат да се заустват само производствени отпадъчни води, които не пречат на експлоатацията на канализационните мрежи и селищните пречиствателни станции и не застрашават живота и здравето на обслужващия ги персонал.

(2) Забранява се изхвърлянето в канализационните мрежи на населените места и селищните пречиствателни станции на територията на общината на:

1.Твърди отпадъци и материали, които могат да запушат тръбите и шахтите или се отлагат по стените им: вар, пясък, гипс, пепел, строителни, кухненски, животински, кожени и твърди битови отпадъци,метални стружки, парцали, конци, влакна, течен тор, джибри, винена или бирена утайка, кубовиотпадъци, целулоза, хартия, стъкло и други подобни отпадъци;

2. Вещества, които оказват разрушаващо действие на тръбите и канализационните съоръжения;

3.Необеззаразени инфекциозни отпадъчни материали и микробиологични препарати;

4.Киселини и основи;

5.Експлозивни, запалими, корозивно действащи, канцерогенни и радиоактивни вещества и отпадъци.

Чл. 17 Забранява се изпускането на отпадъчни води от по-високо разположен обект в по-ниско разположен, освен чрез договор между собствениците на двата обекта, като собственикът на по-ниско разположения обект носи отговорност по отношение на разрешителния режим на заустване на посочените води и от двата обекта.

Чл. 18 Забранява се заустване на отпадъчни води в пояс "I" на санитарно-охранителната зона около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди.

Чл. 19 (1) При аварийни случаи, създаващи предпоставки за замърсяване на водите, собственикът или лицето, експлоатиращо обекта - източник на замърсяване на територията на общината, включително хвостохранилища, шламохранилища и насипища, е длъжно да вземе необходимите мерки за ограничаване или ликвидиране на последиците от замърсяването съгласно предварително изготвен авариен план.

(2) При настъпило аварийно замърсяване на водите надолу по течението на реката общинските власти, получили информация за замърсяването по ал. 1, са длъжни своевременно да уведомят водоползвателите за характера на замърсяването и за мерките, които биха могли да вземат за намаляване на вредите от замърсяването.

Чл. 20 (1) С оглед опазване на водите и водните обекти на територията на общината, както и на живота и здравето на населението се забранява:

1.Разполагането на нови жилищни и вилни сгради и стопански постройки в заливаемите тераси на реките.

2.Нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици;

3.Намаляването на проводимостта на речните легла, включително чрез баражи и прагове, без съответното разрешително;

4.Използването на речните легла като депа за отпадъци, земни и скални маси;

5.Извършването на строежи над покритите речни участъци;

6.Съхраняването или складирането на материали, които в значителна степен биха увеличили унищожителната сила на водата при наводнения.

7.Къпането в забранени за къпане зони, обозначени с предупредителни знаци или табели;

8.Изхвърлянето на замърсени води по улиците, в открити помийни ями и във водните обекти;

9.Прането и използването на перилни и химични вещества и препарати във водните обекти, с изключение на специално определените за целта места;

10.Миенето, чистенето, ремонтирането, гресирането и смяната на масла на МПС извън определените за това места;

11.Отвеждането на непречистени отпадъчни води във водни течения, водоеми, подземни хоризонти или други водоприемници, в открити изкопи и ями, както и разливането им по пътищата, в парцели и имоти на територията на общината;

12.Замърсяването на открити и закрити водоизточници за питейно-битови, промишлени и селскостопански нужди с отпадъци, пестициди и други опасни вещества, както и повреждането на съоръженията и инсталациите към тях;

13.Добивът на инертни материали от коритата на реките без разрешението на компетентните общински и държавни органи;

14.Търсенето и проучването на подземни води, както и улавянето и ползването на пресни повърхностни или подземни води без съответното разрешение от общински и държавни органи;

Чл. 21 (1) Кметът на общината ежегодно – до 30.05 определя със заповед водните обекти за общо ползване за къпане .

(2) В заповедта по ал. 1 се обявяват:

1.зоните за къпане

2.водите за къпане

3.сезонът за къпане.

(3)Заповедта се поставя на видно място в сградата на Общината и на други общодостъпни места, както и се обявява чрез местните средства за масово осведомяване.

(4)Копие от заповедта се изпраща на PИОKО3, басейновата дирекция и областния комитет на Българския червен кръст.

Чл. 22 Кметът на общината осигурява обозначаването на забранената за къпане зона с табели или други трайни знаци, съдържащи предупреждение, че зоната не отговаря на изискванията на наредба №11.

Чл. 23 Последващото определяне на зоните, водите и сезона за къпане се извършва от кмета на общината или областния управител съобразно чл. 41, ал. 3 от Закона за водите след съгласуване с директора на РИОКО3 и директора на съответната басейнова

дирекция.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ПОЧВИ И ЗЕМНИ НЕДРА

Чл. 24 Кметът на общината отговаря за опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвата на територията на общината с цел:

1.Предотвратяване увреждането на почвите и нарушаването на функциите им;

2.Трайно запазване на многофункционалната способност на почвата;

3.Възстановяване на нарушените функции на почвата

Чл. 25 (1) Физическите и юридическите лица на територията на общината, са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата.

(2) Забранява се:

1.Унищожаването на изградени противоерозионни съоръжения, както и на хидромелиоративни съоръжения в случаите, когато това води до увреждане на почвите;

2.Унищожаването на изградени противосвлачищни и укрепителни съоръжения;

3.Прилагането на технологии за обработка на почвите, които водят до ерозия, уплътняване и нарушаване структурата на почвата;

4.Унищожаването или нарушаването на целостта на защитни горски пояси;

5.Напояването на почвите със замърсени води, които съдържат вредни вещества над допустимите норми, въведени в законодателството;

6.Внасянето в почвите на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води от населени места и други пречиствателни станции, третиращи отпадъчни води със състав, сходен със състава на битовите води, септични ями и други подобни съоръжения, както и на утайки от промишлени източници, когато те не отговарят на изискванията, определени в Наредбата за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието, приета с Постановление № 339 на Министерския съвет от 2004 г. (ДВ, бр. 112 от 2004 г.);

7.Внасянето в почвите на торове, компост и други подобрители, на биологично активни вещества и хранителни субстрати, които не отговарят на условията, определени в Закона за защита на растенията (Обн. ДВ. бр.91 от 10.10.1997г, поел. изм. ДВ. бр.96 от 28.11.2006г.)

8.Употребата на продукти за растителна защита, които не отговарят на изискванията на Наредбата за разрешаване на продукти за растителна защита, приета с Постановление № 213 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 114 от 2003 г. и бр. 116 от 2004 г.);

9.Производствените дейности, водещи до засоляване, вкисляване, заблатяване и замърсяване на почвата с вредни вещества;

10.Изоставянето, нерегламентираното изхвърляне и изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъци върху почвена повърхност, включително на селскостопански отпадъци извън обхвата на Закона за управление на отпадъците (обн. ДВ, бр.86/30.09.2003 г.)

11.Изгарянето на стърнища и други растителни остатъци върху почвената повърхност.

Чл. 26 (1) Собствениците и ползвателите на поземлени имоти на територията на общината са длъжни да вземат мерки за предотвратяване на вредни изменения, застрашаващи почвата.

(2) Възстановяването на увредените почви се извършва от и за сметка на собственика или ползвателя.

(3) Когато се установи причинителя на увреждането, той възстановява изразходваните по ал. 1 средства на собственика или ползвателя, който има право на иск срещу причинителя.

 

ГЛАВА ПЕТА

ЛАНДШАФТ, ПРИРОДНИ ОБЕКТИ, БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И НЕГОВИТЕ КОМПОНЕНТИ

РАЗДЕЛ I

ЛАНДШАФТ И БИОЛОГИЧНО РАЗНООБРАЗИЕ

Чл. 27 (1) На опазване и защита на територията на общината подлежат видовете от дивата флора и фауна, местообитанията на видовете и природните местообитания с присъщото им биологично разнообразие.

(2) Опазването и ползването на естествения ландшафт се осъществяват по начин и със средства, недопускащи вредно въздействие, необратими изменения и/или увреждане на неговите елементи.

Чл. 28 Физическите и юридическите лица са длъжни да спазват режимите за регулирано ползване на

растителни и животински видове, намиращи се на територията на общината, които са обявени със заповед на министъра на околната среда и водите или министъра на земеделието и продоволствието.

Чл. 29 На територията на общината се забранява:

1.Всички форми на умишлено улавяне или убиване на защитени диви животински видове с каквито и да е уреди, средства и методи;

2.Преследване и обезпокояване, особено през периодите на размножаване, отглеждане на малките, презимуване и миграция;

З.Унищожаване или вземане на яйца, включително в случаите, когато те са изоставени;

4.Разрушаване, увреждане или преместване на гнезда;

5.Увреждане или унищожаване на места за размножаване, почивка и струпване по време на миграция;

6.Вземане на намерени мъртви екземпляри;

7.Притежаване, пренасяне, превозване, търговия и предлагане за продажба или размяна на взети от природата екземпляри;

8.Препариране, притежаване, излагане на публични места, пренасяне, превозване, изнасяне зад граница, търговия и предлагане за продажба или размяна на препарирани екземпляри.

9.Брането, събирането, отрязването, изкореняването или друг начин на унищожаване на защитени растения в техните естествени области на разпространение;

10.Улавянето или убиването на птици с каквито и да е уреди, средства и методи;

11.Задържането на екземпляри с цел търговия, транспортът с цел търговия, предлагането за продажба и продажбата на живи или умрели птици или каквито и да е различими части или продукти от такива птици.

12.Извършването на дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване физиологичното състояние на дърветата, обявени за защитени.

 

РАЗДЕЛ II

ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ

Чл. 30 Собствениците и ползвателите на гори, земи и водни площи в защитените територии, попадащи в границите на общината са длъжни:

1.Да спазват режимите, установени по реда на Закона за Защитените Територии /ЗЗТ/ със заповедта за обявяване на защитената територия и плана за управлението й.

2.Да не ограничават движението по пътищата и по маркираните пътеки, минаващи през имотите им.

3.Да не ограждат имотите си в защитените територии, с изключение на сградите и прилежащите към тях дворни места, както и на младите горски насаждения.

Чл. 31 (1) В защитените територии, попадащи в границите на общината се забранява извършването дейности и строителство, които не са разрешени със заповедта за обявяване на парка, плана за управление на парка и устройствените и технически планове и проекти, включително:

1.Извеждане на голи сечи

2.Използване на изкуствени торове и други химически средства;

3.Внасяне на неприсъщи за района растителни и животински видове;

4.Паша на кози, включително пашата в горите извън ливадите и пасищата;

5.Събиране на билки, диворастящи плодове и други растения и животни на определени места;

6.Събиране на вкаменелости и минерали, увреждане на скални образувания;

7.Нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии;

8.Дивечоразвъдна дейност и ловуването, освен при регулиране на числеността на животинските видове;

9.Спортен риболов и риборазвъждане на определени места;

10.Замърсяване на водите и терените с битови, промишлени и други отпадъци;

11.Бивакуване и палене на огън извън определените места;

12.Намеса в биологичното разнообразие;

13.Събиране на редки, ендемитни, реликтни и защитени видове, освен за научни цели;

14.Добив на полезни изкопаеми по открит способ;

(2) В защитените местности по отношение на лечебните растения се забранява:

1.Извършване на дейности, противоречащи на изискванията за опазване, поддържане или възстановяване на популациите и условията в местообитанията им;

2.Ползването им, когато това е определено със заповедта за обявяването на защитената територия.

 

РАЗДЕЛ III

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ

Чл.32 Кметът на общината ръководи изпълнителната дейност на общината във връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните растения, като:

1.Издава позволителни за ползване на лечебните растения от земите, водите и водните обекти - общинска собственост;

2.Издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения;

3.Предоставя на министъра на околната среда и водите информация за нуждите на наблюдението и оценката на лечебните растения и на създаването и поддържането на специализираните карта и регистър за тях.

4.Контролира ползването на лечебните растения в земите, горите, водите и водните обекти - общинска собственост.

Чл.33 (1) Собствениците на земи, гори, води или водни обекти, в които има находища на лечебни растения, са длъжни да прилагат мерките за опазване на лечебните растения.

(2) При увреждане на местообитанията или популациите на лечебните растения, които се ползват като източник на билки, собственикът е длъжен да предприеме необходимите мерки за възстановяване условията на средата, съответно за възстановяване на популацията.

Чл. 34 Забранява се:

1.Ползването на лечебните растения по начини и със средства, които водят до увреждане на находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено възстановяване на популациите им или намаляване на тяхното биологично разнообразие

2.Нарушаването на специалния режим на опазване и ползване на отделни видове диворастящи лечебни растения, определен със заповед на министъра на околната среда и водите

3.Сеченето, брането, късането, изкореняването, хербаризирането на лечебни растения независимо от тяхното състояние и фаза на развитие;

4.Унищожаването и увреждането на находищата им;

5.Притежаването, пренасянето, търговията и изнасянето зад граница в свежо или изсушено състояние на цели растения или на части от тях;

6.Събирането на семена, луковици, коренища и други репродуктивни органи.

7.Пашата на селскостопански животни в гори и земи от горския фонд, когато тази дейност противоречи на предвижданията за опазване на определени видове лечебни растения.

Чл. 35 (1) Физическите и юридически лица, които събират лечебни растения или предвидените странични ползвания по чл. 63 от Закона за Горите/ЗГ/ на територията на общината за продажба или за първична обработка или генетичен материал от тях трябва да притежават позволително за ползване.

(2)позволителното по ал. 1 се издава от кмета на общината по реда на чл.34-41 от Закона за лечебните растения или по чл. 63 от ЗГ, когато ползването е от:

а)земеделски земи и гори от Общинския поземлен фонд, както и от имоти общинска собственост в строителните граници на населените места, след заплащане на такса в общината;

б)териториите и акваториите в строителните граници на населените места - общинска собственост, независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината;

в)територии и акватории извън горския фонд - частна собственост, позволително се издава на

собственика без заплащане на такса с възможност за преотстъпването му на трети лица - възмездно или безвъзмездно, при свободно договаряне и след регистрирането му.

(3)позволителното по ал. 1 не се изисква, когато събирането на лечебни растения или странични ползвания от земи, гори и водни обекти - държавна и общинска собственост е за лични нужди.

(4)позволително не се изисква и когато лечебните растения са култивирани от собственици или ползватели на земи, гори или водни обекти, освен когато са култивирани от общината.

 

ЧАСТ ПЕТА

КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА ФАКТОРИТЕ, КОИТО УВРЕЖДАТ ОКОЛНАТА СРЕДА

 

ГЛАВА ШЕСТА

ОТПАДЪЦИ

РАЗДЕЛ I

ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЗАБРАНИ И ОТГОВОРНОСТИ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ И ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА - ПРИЧИНИТЕЛИ И/ИЛИ ПРИТЕЖАТЕЛИ НА ОТПАДЪЦИ

Чл. 36 (1) Отговорност за спазване на разпоредбите на тази глава носят физическите лица, едноличните търговци, юридическите лица и организации - притежатели на отпадъците, които са и причинители на отпадъци както и лицата, в чието владение се намират те, включително:

1. Ръководителите на юридически лица и организации.

2. Собствениците, ползвателите и/или наемателите на жилищни сгради

3. Управителя или председателя на управителния съвет на жилищни сгради.

4.Собствениците на Излезли от Употреба МПС/ИУМПС/

(2)Когато причинителите на отпадъци са неизвестни, разходите по възстановяването на качествата на околната среда се поемат от лицата, в чието държане се намират отпадъците.

Чл. 37 (1) Притежателите на отпадъци са длъжни да спазват реда и условията за предаването, събирането, вкл. разделното, транспортирането, претоварването, третирането, обезвреждането и оползотворяването на БитовиОтпадъци/БО/, Строителни Отпадъци/СО/, Масово Разпространени Отпадъци /МРО/ и другите видове отпадъци съгласно изискванията на тази наредба, Закона за Управление на Отпадъците /ЗУО/ и подзаконовите актове към него, като:

1.Изхвърлят отпадъците си само в определените за целта съдове и места и се грижат и съдействат за тяхното опазване.

2.Не допускат разпиляване на отпадъци извън съдовете, затварят капаците им и осигуряват поддържане на чистотата около тях.

3.Опазват и поддържат чистотата на територията на имотите /в т.ч. и незастроените/, на които са собственици, ползватели или наематели.

4.Почистват редовно, включително и от сняг и лед прилежащите части към сградите, тротоарите, дворните места и др. терени които обитават и/или стопанисват.

5.При възникване на замърсяване или опасност от замърсяване са длъжни незабавно да информират кмета на общината, както и да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда

Чл. 38 Забранява се:

1.Изхвърлянето в съдовете за отпадъци на отпадъци с потенциално висок риск за околната среда и човешкото здраве и на отпадъци, които биха могли да доведат до увреждане на самите съдове, сметоизвозващата и сметообработваща техника, в т.ч. (медицински, едрогабаритни, строителни, лесно запалими, взривоопасни, разяждащи, токсични и др.)

2.Изваждането на отпадъци от съдовете за отпадъци, в т.ч. и от специализираните съдове за разделно събиране на отпадъци.

3.използването на други съдове за отпадъци, освен приетите на територията на общината, както и ползването на същите задруги цели;

4.Нерегламентираното изгаряне или извършване на друга форма на обезвреждане на отпадъци, вкл. изгарянето на автомобилни гуми и други силно димящи предмети в дворовете, улиците, булевардите, площадите, парковете, градините и поречията.

5.Изхвърлянето на отпадъци по улиците, площадите, зелените площи и др. обществени места.

6.Изхвърлянето на отпадъци, изливането на води, изтърсването и изтупването от балкони и прозорци

на жилищните сгради.

7.Поставянето на афиши, съобщения, реклами и др. върху сгради, стени, огради, електрически стълбове, дървета и др. (с изключение на определените за целта места), както и изписването на знаци, символи и текстове по тях.

8.Миенето, почистването и ремонтирането на пътни превозни средства по улиците, площадите, парковете, зелените площи, прилежащите терени на жилищните комплекси и др. обществени места.

9.Транспортирането на материали, продукция, стоки, отпадъци и др. през населените места в общината, от транспортни средства без съответно оборудване (с брезенти, мрежи), надлежно уплътнени и с почистена ходова част.

10. Транспортирането на пожароопасни и взривоопасни вещества и материали в необорудвани за целта специални МПС.

11.Складиране на животински отпадъци по тротоарите, уличните платна и зелените площи и др. обществени места.

12.Съхраняването на опасни отпадъци от лечебните заведения на открито или по начин, който води до замърсяване на компонентите на околната среда или разпространение на зарази, болести, или създава предпоставки за възникване на опасност от епидемии.

13.Освобождаване от опасни или производствени отпадъци на нерегламентирани за тази цел места, вкл. отпадъци от лечебни заведения.

14.Изхвърлянето на мебели и други обемисти предмети в и около съдовете за битови отпадъци.

 

РАЗДЕЛ II

ЛИЦА, КОИТО ИЗВЪРШВАТ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРАНСПОРТИРАНЕ И ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Чл. 39 (1) Дейностите по събиране, временно съхраняване, транспортиране, разкомплектоване, оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъците се извършват от лица, които притежават разрешение, издадено по реда на чл.37 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) или комплексно разрешително, издадено по реда на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната среда (3ООС).

(2)Разрешения не се изискват, когато отпадъците нямат опасни свойства, за дейностите по събиране, транспортиране и временно съхраняване.

(3)Лицата по ал.1 осъществяват своята дейност в съответствие с разпоредбите на ЗУО и подзаконовите актове към него.

Чл. 40 Притежателите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лица, които имат право да извършват съответните дейности или ги оползотворяват и/или обезвреждат сами в случаите, предвидени в ЗУО и тази наредба.

РАЗДЕЛ III

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА БИТОВИТЕ

ОТПАДЪЦИ

Чл. 41 (1) Кметът на общината осигурява съдове за съхраняване на битовите отпадъци /контейнери, кофи, кошчета /, които се разполагат по вид, брой и на места, съгласно предварително изготвена схема одобрена с Решение на Общинския съвет.

(2)За новопостроени сгради, броят на необходимите съдове за битови отпадъци се заявява от собствениците на сградата и се одобрява от общинска администрация, съобразно вида, предназначението, приблизителния брой на ползвателите, наличието на други съдове за битови отпадъци в съседство и др. фактори;

(3)Физическите и юридическите лица са длъжни да:

1.Не изхвърлят отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради, в кошчетата за улична смет.

2.Не увреждат съдовете за БО и запалват отпадъците в тях.

3.Не изхвърлят в съдовете за битови отпадъци на отпадъци от промишлеността, селското стопанство и на незастинала напълно жар

4.Не паркират пътни превозни средства по начин, който ще попречи на събирането и транспортирането на БО.

5.Не разместват съдовете за битови отпадъци от определените им места, без разрешение от общинската администрация

Чл. 42 (1) Кметът на общината отговаря за събирането на битовите отпадъци и транспортирането им до общинското депото за обезвреждането им.

(2)Границите на територията, върху която се осъществява организирано събиране и транспортиране на битови отпадъци, се определя със заповед на кмета на общината за всяка следваща година, издадена в срок до 30 октомври на текущата година.

(3)В изпълнение на задължението си по ал.1, кметът на общината сключва договор по по реда на Закона за обществените поръчки с лице, което да. извършва дейностите по събиране и транспортиране на БО на територията на общината.

(4)Лицата по ал.З:

1.Изпълняват дейностите, предмет на сключения договор качествено, в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания.

2.Не допускат замърсяване на околната среда в процеса на извършваните от тях дейности.

(5)Кметът на общината контролира изпълнението на договорените задължения от страна на лицата, извършващи съответните дейности по третиране на БО, в това число: спазване на графиците и маршрутите за събиране на БО и почистване на обществените места; качество на извършените услуги; изпълнение на други условия по договора.

Чл.43 (1) БО се оползотворяват и/или обезвреждат на общинското депо за БО.

(2)Дейностите по оползотворяването и/или обезвреждане на БО и стопанисването на депото по време и след неговата експлоатация и се извършват от оператора на депото.

(3)Лицето по ал.2 уведомяват кмета на общината, най-малко две години преди изчерпването на обема на депото.

(4)При уведомяването по ал. 3 кметът на общината предприема действия за определяне на нова площадка и за изграждане на ново съоръжение и/или инсталация за обезвреждане на отпадъците или организира съвместно с други общини обезвреждането на отпадъците на регионален принцип.

 

РАЗДЕЛ IV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ

Чл.44 Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки и при разрушаване или реконструкция на сгради и съоръжения (включително изкопни земни маси) се извършват от притежателите на отпадъците, от изпълнителя на строителството или разрушаването или от друго лице въз основа на писмен договор.

Чл.45 Лицата заявители на разрешение за строеж, едновременно с документите по чл. 144, ал. 1 от Закона за устройство на територията, представят и информация за количеството и вида на производствените и опасните отпадъци, които ще се образуват след реализация на инвестиционния проект.

Чл.46 (1) Когато дейностите по третиране и транспортиране на Строителни Отпадъци/СО/ касаят обекти, за които се издава разрешение за строеж и се открива строителна линия, и/или обекти, от които общото количеството на СО надвишава 1м3, преди заверка на заповедната книга, лицата отговорни за третирането и транспортирането СО и земни маси /ЗМ/ заплащат в общината таксата за тяхната обработка на депото.

(2)Техническото лице от общинска администрация, което отговаря за строителния обект, извършва проверка за достоверността на заявените количества СО и ЗМ.

(3)В строителното разрешение на обекта задължително се вписва местонахождението на съоръжението/инсталацията за обезвреждане на СО и ЗМ.

(4)В протокола за откриване на строителната площадка за обекта задължително се вписва лицето, отговорно за дейностите по третиране и транспортиране на СО, местонахождението на съоръжението/инсталацията и номера на издаденото му разрешение / за територията на Община В. Търново ЗМ и СО се транспортират на депо в землището на с. Леденик / .

(5)Задълженията за третиране и транспортиране на СО на отговорните лица са в сила до съставяне на Констативен Акт за установяване годността за приемане на строежа образец 15 - съгласно Приложение №15 към чл.7, ал.З, т.15 от Наредба №3/31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, независимо от продължителността на строителството.

Чл. 47 Лицето, отговорно за третирането и транспортирането на СО и ЗМ е длъжно:

1.Да не започва земни и изкопни и др. работи, свързани с натрупване и транспорт на СО без разрешение, издадено от Общината.

2.При връчване на влязло в сила разрешение за строеж, възложителят се задължава да представи схема на площадката за почистване и измиване на ходовата част на МПС, превозващи ЗМ и СО;

3.Да ограничи с плътна строителна ограда определената строителна площадка, преди да е започнала каквато и да било дейност на нея (не се отнася за линейните обекти на техническата инфраструктура);

4.Да не допуска по време на строителството замърсяване на граничещите с обекта тротоари, улични платна, зелени площи и други терени със строителни материали, СО;

5.Да спазва определеният от кмета на общината маршрут за транспортиране на отпадъците до съоръжението/инсталацията за третирането им

6.Да не допуска по време на строителството и дейностите по третиране и транспортиране на СО замърсяване на околната среда с прахови частици;

7.Да не допуска при транспортиране на СО замърсяване на уличните платна и др. обществени места;

8.След приключване на строителството да възстанови качествено и в срок първоначалния вид на тротоара, уличното платно, зелените площи и други терени, които са били включени в строителната площадка на обекта.

9.При невъзможност за качествено възстановяване на обекта от страна на изпълнителя, Общината възлага възстановяването на друг изпълнител за сметка на първоначалния изпълнител.

Чл.48 (1) При извършване на вътрешни преустройства и текущи ремонти на сгради и съоръжения, от които общото количество на формираните СО не надвишава 1 мЗ, лицата по чл.44 са длъжни:

1.Да съхраняват отпадъците на територията на обекта и да ги извозят до определеното за целта съоръжение/инсталация;

или

2.Да ползват специализиран контейнер, предоставен им срещу заплащане от лице, което има разрешение за извършване на такава дейност.

Чл.49 (1)Третирането на СО, образувани от обекти в случаите на чл.45, ал.,1 се заплащат в Община В. Търново по цени в лв./м3.

(2)Заплащането се извършва предварително от лицето, на което се издава разрешението за транспортиране на СО, в съответствие с одобрените количества.

(3)Срещу платежния документа лицето получава от Общината талони за предадени количества СО и ЗМ. Талоните се предоставят на оператора на съоръжението/инсталацията на входа на депото за отчет на третираните количества СО и ЗМ за деня.

(4)В случай, че количествата СО и/или ЗМ се окажат по-големи от количествата за които е заплатено, лицето по чл.45 е длъжно да заплати дължимото за допълнителните количества, преди същите да бъдат транспортирани до депото съоръжението/инсталацията, след презаверяване на разрешението за допълнителните количества СО и ЗМ.

(5)Третирането на СО образувани от обекти в случаите на чл. 48 не се заплаща.

Чл. 50 (1) Третирането на СО се извършва само на определеното от кмета на общината съоръжение/инсталация – депо с. Леденик.

(2) Операторът на съоръжението/инсталацията отговаря за третирането на СО и ЗМ и стопанисването на площадката на депото по време и след нейната експлоатация.

 

РАЗДЕЛ V

ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТРЕТИРАНЕТО НА МАСОВО РАЗПРОСТРАНЕНИ ОТПАДЪЦИ

Чл.51 (1) Кметът на общината съгласува разделното събиране на МРО / масово разпространени отпадъци / на територията на общината, което е организирано от организации по оползотворяване или производители и вносители на продукти, изпълняващи индивидуално задълженията си за разделно събиране и оползотворяване.

Чл.52 (1) В случаите по чл.51 и в съответствие с общинската програма за управление на отпадъците кметът на общината определя местата за разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на съответния вид МРО върху имоти, общинска собственост без да възпрепятства дейността на лицето, сключило договор с организацията по оползотворяване и/или с ПУДООС, като следва да се осигури най-малко:

1.Един комплект контейнери за разделното събиране на отпадъци от опаковки всеки на 500-1000 жители или изграждането на събирателни пунктове.

2.Едно място за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба портативни батерии и акумулатори на 1000 жители

3.Едно място за поставяне на съдове за събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори на 5000 жители

4.Едно място за смяна на отработени масла на 5000 жители

5.Еедно място за събиране на съответния вид ИУЕЕО / излезли от употреба електронни и електрически отпадъци / на 10 000 жители.

(2) Кметът на общината информира населението на общината чрез местните средствата за масово осведомяване или по други подходящ начин относно местата на разполагане на необходимите елементи на системата за разделно събиране на съответния вид МРО.

Чл.53 (1) физическите и юридическите лица са длъжни да:

1.Събират разделно съответните видове отпадъци в определените от Общината съдове, ако са на територията на квартали, определени за разделно събиране.

2.Да предават на определените от общината организации, разделно събраните отпадъци по предварително обявена схема

3.Не изхвърлят МРО обозначени с маркировка за разделно събиране в контейнери за смесени битови отпадъци и в съдове за събиране на отпадъци, поставени в имоти - публична държавна или общинска собственост, или смесването им с други материали или отпадъци по начин, затрудняващ тяхното последващо рециклиране или оползотворяване, при създадена система за разделно събиране на съответните МРО

4.Предават излезлите от употреба пневматични гуми само на определените от общината събирателни пунктове

(2)Кметът на общината упражнява контрол за спазването на изискванията на ал.1.

(3)Кметът на общината контролира дейността на лицата, които експлоатират системите за разделно събиране и събира информация от тях относно дейността им.

 

РАЗДЕЛ VI

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МПС

Чл.54 (1) Кметът на общината:

1.Определя местата и площта за изграждане на общинските площадки за временно съхраняване на ИУМПС / излезли от употреба моторни превозни средства / на територията на общината в съответствие с общинската програма за управление на отпадъците;

2.Организира дейностите по събирането на ИУМПС, съхраняването им на площадките за временно съхраняване и предаването им в центровете за разкомплектоване.

(2)Кметът на общината извършва дейностите по ал. 1 в случаите, когато производителите и вносителите на МПС не са изградили площадки за временно съхраняване на ИУМПС върху собствен имот и има сключен договор с организация по оползотворяване по чл. 35, ал. 2 от Наредбата за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (ДВ, бр. 104 /2004 г.) или с ПУДООС, или с производители и вносители на МПС, които изпълняват задълженията си по наредбата индивидуално.

(3)Собствениците на ИУМПС ги предават на площадки за временно съхраняване или в центрове за разкомплектоване.

(4)До предаването на ИУМПС на площадките за временно съхраняване или в центровете за разкомплектоване собствениците на ИУМПС могат да ги съхраняват в имоти - частна собственост, като са длъжни да не допускат замърсяване с отпадъци от тях.

Чл.55 (1) Кметът на Общината назначава със заповед комисия от представители на общинска администрация

(2)Комисията:

1.Установява наличието на ИУМПС, паркирани (изоставени) в имоти общинска собственост;

2.Издирва собствениците на ИУМПС по т.1;

3.Издава предписания на собствениците за преместване на ИУМПС, паркирани (изоставени) в имоти общинска собственост;

(3)Собствениците на ИУМПС се уведомяват за предписанието за преместване лично срещу подпис или чрез писмо с обратна разписка.

(4)В случай, че собственикът на ИУМПС не може да бъде установен, предписанието се залепва под формата на стикер на видно място на моторното превозно средство.

(5)Едновременно с връчването на предписанието (респективно залепването на стикера) се съставя протокол за техническото състояние на ИУМПС;

(6)Когато собственикът е неизвестен, или макар известен, не може да бъде уведомен поради трайно отсъствие от страната или по други обективни причини, към констативния протокол се прилага служебна записка и/или други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации.

(7)В 3-дневен срок от получаването на предписанието (респективно залепването на стикера) собственикът на ИУМПС е длъжен да го премести в собствен поземлен имот или в определените от кмета на общината площадки за временно съхранение.

(8)Изискването за връчване на предписанието за преместване на ИУМПС в 3-дневен срок се счита за изпълнено с неговото връчването (респективно залепването на стикера). Срокът за преместване започва да тече от деня, следващ посочената в предписанието (стикера) дата и завършва в 24 часа на третия ден. Когато последния ден на срока е неприсъствен, срокът изтича в 24 часа на първия следващ присъствен ден.

(9)При неизпълнение на предписанието за преместване, въз основа на констативен протокол, съставен от комисията по ал.2 кметът на общината издава заповед за преместване на ИУМПС на площадка за временно съхранение. След изтичане на законните срокове за обжалване по АПК, заповедта се изпълнява от лице по чл.39, което е сключило договор с Общината, за сметка на собственика на ИУМПС.

Чл.56 (1) ИУМПС се пазят на площадката за временно съхраняване и се предават в център за разкомплектоване не по-рано от 14 дни от датата на приемането им.

(2) В срока по предходната алинея, собственикът има право да поиска връщане на автомобила. Освобождаването на автомобила се извършва след като собственикът заплати на лицето по чл.55, ал.9 направените разходи във връзка с принудителното преместване и временното съхраняване на площадката.

Чл.57 Забранява се разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства:

1.От собствениците им, когато ги съхраняват в частен имот;

2.На площадките за временно съхраняване или добив на отпадъци от МПС , или събиране на други видове отпадъци, които не произхождат от МПС.

 

РАЗДЕЛ VII

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА ОПАСНИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПЪЦИ

 

Чл.58 (1) Причинителите на опасни и производствени отпадъци организират сами и за своя сметка третирането и/или транспортирането им съгласно изискването на ЗУО и Наредбата за третиране и транспортиране на опасни и производствени отпадъци (ДВ, бр.29/1999)

(2)Неопасни производствени отпадъци могат да се депонират на общинското депо за битови отпадъци след разрешение от отдел „ООС”;

(3)В случаите по ал.2 депонирането в общинското депо се заплаща по цени, съобразно тарифа, приета с решение на Общинския съвет по предложение на кмета.

 

РАЗДЕЛ VIII

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА БИОРАЗГРАДЙМИ ОТПАДЪЦИ

Чл.59 (1) Кметът на общината организира разделното събиране биоразградими отпадъци от другите видове отпадъци и тяхното транспортиране и третиране.

(2) В изпълнение на задължението си по ал.1 кметът на общината осигурява съдове за съхраняване на биоразградимите отпадъци които се разполагат на места, съгласно схема одобрена с Решение на Общинския съвет.

Чл.60 Физическите и юридическите лица са длъжни да:

1.Не изхвърлят биоразградими отпадъци от производствени и търговски обекти, заведения за обществено хранене, административни и жилищни сгради, в съдовете за събиране на други видове отпадъци.

2.Не увреждат съдовете за биоразградими отпадъци и запалват отпадъците в тях.

3.Не разместват съдовете за биоразградими отпадъци от определените им места, без разрешение от общинската администрация

Чл.61 (1) Събирането и транспортиране на биоразградимите отпадъци на територията на общината се извършва от лице, с което кметът на общината сключва договор по реда на Закона за обществените поръчки.

(2)Лицето по ал.1:

1.Ипълняват дейностите, предмет на сключения договор качествено, в съответствие с утвърдените графици, организационни и технологични схеми и стриктно спазване на санитарно-хигиенните и екологични изисквания.

2.Не допускат замърсяване на околната среда в процеса на извършваните от тях дейности.

(3)Кметът на общината контролира изпълнението.на договорените задължения от лицата по ал.З

Чл.62 Биоразградимите отпадъци подлежат на биологично третиране съгласно Наредба № 8 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (ДВ, бр.83/2004)

Чл.63 Събирането, транспортирането и обезвреждането на отпадъци от животински произход на територията на общината се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 50 от 17 ноември 2004г. за ветеринаромедицинските изисквания към страничните продукти от животински произход, които не са предназначени за консумация от хора (Обн. ДВ. Бр. 111 от 21 декември 2004, в сила от 01 април 2006г).

 

РАЗДЕЛ IX

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ЕДРОГАБАРИТНИ ОТПАДЪЦИ

 

Чл.64(1) Кметът на общината организира събирането и транспортирането на едрогабаритни отпадъци и тяхното последващо обезвреждане.

(2)В изпълнение на своите задължения по ал.1 кметът на общината:

1.Организира график за събирането на едрогабаритни отпадъци на територията на общината най-малко 4 пъти годишно

2.Определя пунктовете за предаване на едрогабаритните отпадъци

3.Сключва договор с лице, което да осъществи тяхното събиране, транспортиране и предаване за обезвреждане

4.Осъществява контрол върху дейността на лицето по т. 3.

(3)Физическите и юридическите лица са длъжни да предават едрогабаритните си отпадъци на местата по ал.2, т.2 в рамките на кампанията по ал. 2, т.1.

 

РАЗДЕЛ X

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ТРЕТИРАНЕ НА УТАЙКИ ОТ ПРЕЧИСТВАНЕТО НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

Чл.65 Производителите на утайки от септични ями и други подобни съоръжения за пречистване на отпадъчни води, ги предават за третиране в градската пречиствателна станция за отпадъчни води по ред, определен със заповед на кмета на Общината.

Чл.66 Операторът на общинското депо приема само предварително третирани утайки от Градската пречиствателна станция за отпадни води /ГПСОВ/ .

ГЛАВА СЕДМА

ШУМ

Чл.67 (1) Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице:

1.Организира и възлага разработването на стратегически карти за шум за агломерациите по чл.4 от ЗЗШОС и плановете за действие по чл.6 от ЗЗШОС на местно равнище и осъществява контрол върху тях

2.Упражнява контрол за спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство.

3.Упражнява контрол за спазване изискванията на ЗЗШОС в тихите зони и урбанизираните

територии;

4.Организира и регулира движението на автомобилния транспорт в населените места на общината с оглед намаляване на шумовите нива до допустимите норми.

(2)Планът за действие за агломерациите се разработва, одобрява, отчита и контролира по реда на общинските програми за опазване на околната среда по глава пета от Закона за опазване на околната среда.

(3)Мерките от плановете за действие са неразделна част от общинска програма за опазване на околната среда

(4)Стратегическите карти за шум и плановете за действие за агломерациите се одобряват от Общинския съвет.

Чл.68 Забранява се извършването на всякакви дейности, причиняващи шум, отделяне на прах и дим, вибрации, излъчвания, замърсявания и други подобни - над стойностите, определени в действащото законодателство.

Чл.69 Забранява се извършването на дейности от стопански и битов характер в жилищните сгради и в близост до тях, предизвикващи шум, независимо от произхода му, нарушаващ спокойствието на живущите в часовете:

1.В работни дни – от 20.00 до 6.00 часа и от 12.00 до 14.00 часа;

2.В почивни и празнични дни – от 19.00 до 7.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

Чл.70 (1) Забранява се:

1.Дейността на увеселителни заведения и дискотеки на открито без необходимите разрешителни, намиращи се на по-малко отстояние от 200 м. от най-близките жилищни сгради.

2.Използването на озвучителни и музикални уредби извън закритите помещения след 22.00 часа, както и причиняването на шум, с който се нарушава обществения ред и спокойствието на гражданите.

(2)Използването на озвучителни и музикални уредби може да става в закрити помещения с изградена шумоизолация, одобрена от компетентните органи.

(3)Нивото на шума от използването на озвучителни и музикални уредби в закрити помещения и извън тях, както и от други източници на шум, не може да превишава стойностите, определени Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението(обн., ДВ, бр. 58 от 18.07.2006 г.)

(4)В търговските заведения се използват само озвучителни и музикални уредби с автоматични индикатори за контролиране нивото на шума.

(5)Забраните по предходните алинеи не се отнасят за обекти, разположени извън населените места и селищните образувания на общината.

 

ЧАСТ ПЕТА

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

Чл.71 (1) Кметът на общината организира и контролира поддържането на чистотата, вкл. почистването на уличните платна, площадите, алеите, парковите, междублоковите пространства и другите територии от населените места, предназначени за

обществено ползване,

както

(2) В изпълнение на своите задължения по ал.1 кметът на общината:

1.Осигурява необходимите финансови средства за извършване на дейностите по поддържане на чистотата на обществените места и контролира тяхното разходване

2.Определя и публичното оповестява на лицата, отговорни за поддържането на чистотата местата за обществено ползване на територията на населените места, с които общината е сключила договор по реда на ЗОП за изпълнението на тези дейности

3.Осъществява контрол върху изпълнението на задълженията на лицата по т.2

4.Организира дни за почистване на населените места с участието на гражданите, фирмите, обществените организации и други, като осигурява необходимите транспортни и технически средства

Чл.72 Почистването на пазарите, местата за улична търговия, паркингите, обществените гаражи, автогарите, железопътните гари, административните, производствените, складовите помещения и др. подобни, прилежащите им тротоари, дъждоприемни шахти, зелени площи, се осигурява от лицата, които ги стопанисват и експлоатират.

Чл.73 Почистването и поддържането на чистотата (в т.ч. осигуряване на съответни съдове за отпадъци) на части от тротоари, площади, улични платна и др. терени - общинска собственост, ползвани за търговска дейност на открито, е задължение на ползвателите.

Чл.74 Почистването и поддържането на чистотата на прилежащите терени, към сградите, дворовете и др., се извършва от лицата, които ги обитават или стопанисват.

 

ЧАСТ ШЕСТА

КОНТРОЛ ПРИ ОТГЛЕЖДАНЕТО НА ДОМАШНИ ЖИВОТНИ

 

Чл.75 (1) Наредбата регламентира реда и условията за ползване и застрояване със стопански постройки за отглеждане на домашни животни на територията на община В. Търново, както и взаимоотношенията между общинската администрация, Районна ветеринарно-медицинска служба и собствениците на животни.

(2)Животни по смисъла на член 75, ал. 1 са:

1.Еднокопитни и двукопитни животни от всякакъв вид, питомни и диви зайци, домашни и диви птици;

2.Луксозни птици, папагали от различни видове, животни за ценни кожи, кучета и котки;

3.Пчели;

4.Риби.

(3)Не се считат за животни по смисъла на ал.1 животни от циркове, зоологически градини, на предприятия за търговия с такива животни, менажерии и други подобни, екзотични животни изобщо, пощенски гълъби, горски птици и лабораторни животни.

 

Раздел I

ОТГЛЕЖДАНЕ НА ЖИВОТНИ ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Чл.76 (1) Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за такъв, е отговорен за неговото здравословно състояние.

(2)Всеки, който отглежда животно домашен любимец или се грижи за такъв, е длъжен да му осигурява условията, грижите и вниманието, съобразени с естествените му нужди според вида и породата му, а именно:

1.Да му осигурява необходимите количества храна и вода съобразно неговите физиологични нужди;

2.Да му осигурява необходимото пространство и движение;

3.Да осъществява контрол върху поведението на животното извън дома си;

4.Да му осигурява ветеринарномедицинско обслужване.

(3)Едно животно не може да бъде отглеждано като домашен любимец, ако:

1.Условията, посочени в ал. 2 от този член, не са изпълнени;

2.Въпреки създадените условия по ал. 2, животното не може да се приспособи към тях.

Чл.77 (1) Придобиването на животно домашен любимец се удостоверява:

1.С договор за покупко-продажба от търговски обект, лицензиран, респективно нелицензиран развъждан, приют, изолатор, други физически и юридически лица;

2.С договор за дарение от лицензиран развъждан, респективно нелицензиран развъждан, приют, изолатор, други физически и юридически лица;

3.С набора митнически документи при внос от чужбина;

4.Посредством регистрационните документи при придобиване на безстопанствено животно от улицата.

(2) Забранена е продажбата на животни домашни любимци на лица под 16 год. без писмено съгласие на родителите или настойниците им.

Чл.78 (1) Собствениците декларират, в кметствата на населените места и в Община В. Търново придобиването на кучета в срок до З месеца за новозакупени и новородените животни и всяка календарна година в срок до 31 януари.

(2) Собствениците регистрират всички видове животни домашни любимци в Районната ветеринарномедицинска служба или при лицензиран ветеринарен лекар. При регистрация на кучета се заверява ветеринарномедицинския паспорт.

(3)Регистрацията на представители на редки и застрашени видове животни като домашни любимци се извършва и съгласно Закона за защита на природата и други нормативни актове, действащи в тази област.

Чл.79 (1) Всеки собственик е длъжен:

1.Да отглежда животното домашен любимец по начин, изключващ възможността за неконтролиран физически контакт с други лица;

2.Да не допуска в непосредствена близост животни, притежаващи естествена или придобита нетърпимост едно към друго;

3.Да отглежда животното домашен любимец при условия, намаляващи до минимум възможността за агресивно поведение на животното;

4. Да осигури условия и поведение на домашния любимец, не нарушаващи спокойствието на гражданите.

(2)Забранява се отглеждането на животни - домашни любимци на открити тераси и балкони в сгради в режим на етажна собственост и в общите и прилежащи части на сградите в режим на етажна собственост без писменото съгласие на живеещите на адреса, удостоверено с протокол от Общото събрание.

(3)При отглеждане на кучета на открито задължително се осигурява колиба, която се оразмерява така, че кучето да може да се движи изправено вътре в нея без затруднения и да ляга в цялата си дължина. Ако движението на кучето е ограничено от клетка или ограден вътрешен двор, размерите на ограденото пространство задължително са:

1. За кучета с височина до 50 см - 6 кв. м за кучета с височина над 50 см - 9 кв. м.;

2. И в двата случая по т. 1 късата страна на ограденото пространство не трябва да е по-малка от две дължини на кучето или два метра.

3.За всяко друго допълнително куче, държано в същото оградено пространство, се осигурява допълнително подова повърхност, съгласно горните изисквания.

4.Височината на ограждането се оразмерява така, че изправеното куче да не достига горното ограничение с предните лапи или да не е по-малка от:

- за кучета с височина до 50 см - 1,6 м;

- за кучета с височина над 50 см - 2,0 м.

(4)Собствениците на животни - домашни любимци, които ги използват за размножаване, са длъжни:

1.Да се съобразяват с физиологичните, анатомичните и поведенческите им характеристики и да не допускат застрашаване на здравето и благосъстоянието на потомството или на майката;

2.Да не допускат естествено или изкуствено заплождане, което води до или създава опасност за увреждане здравето на животното;

3.При раждане и отглеждане на приплоди да им осигури оптималните условия за физическо и психическо развитие, специфични за вида и породата;

4.Да осигури на отгледаните новородени животни домашни любимци дом и стопанин след навършване на видово-специфичната възраст за отделяне от родителите;

5.При отглеждане на новородените да не се извършват действия, насочени към развиване или повишаване на природно заложеното ниво на агресия и склонност към нападение;

6.Да предаде в общински изолатор или приют за животни новоотгледани животни домашни любимци, на които не са осигурени дом и собственик.

Чл.80 (1) При присъствие на животно домашен любимец на обществено място собственикът е длъжен:

1.Да не оставя животното домашен любимец без надзор, намордник или повод и да осигурява постоянен и непосредствен контрол върху поведението му;

2.Да не допуска контакт на потенциално болно, опасно или отровно животно домашен любимец с други животни и хора;

3.Да не допуска нарушаване на обществения ред от животното домашен любимец;

4.Да носи със себе си регистрационните документи.

5.Да почисти мястото след дефекация на животното домашен любимец.

(2)Забранено е разхождането на животни:,

1.На територията на детски градини и училища;

2.На територията на здравни заведения;

3.На територията на детски площадки;

4.На територията на градските паркове и градини. Тази забрана не се отнася за местата, специално определени за целта със заповед от Кмета на Общината или на Кметовете на населените места.

(3)Собственикът на куче е длъжен:

1.Да води кучето винаги и навсякъде само на повод или с намордник;

2.Да го води винаги на повод не по-дълъг от 2 метра. Свободно пускане на кучето е разрешено само на специално предвидени за целта места;

3.Да не подтиква към нападение кучето срещу хора и животни;

4.При пътуване със средствата на обществения транспорт да води кучето на къс повод и с намордник или в транспортен кафез.

5. Да показва паспорта на кучето на контролните органи при поискване, както и документ за платена такса по ЗМДТ / с изключение на собствениците на кучета по чл. 175, ал. 2 от ЗВД /.

 

Раздел II

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ

Чл.81 (1) В селата е разрешено отглеждане селскостопански животни от всякакъв вид за лични нужди в отделни постройки, построени въз основа на строително разрешение и другите строителни книжа съгласно действащите правила и норми.

(2)В града и във вилните зони, постройки на допълващо застрояване за отглеждане на домашни животни могат да се изграждат по изключение само съобразно единен за зоната режим на ползване и застрояване при условията на настоящата наредба.

(3)Отглеждането на домашни животни за промишлени цели да се извършва на определени от Общината места извън жилищната зона на населените места

(4) Забранява се държането и отглеждането на домашни животни и птици в първа, втора и трета зона на града, в мазета, гаражи, веранди, тераси и временни постройки.

Чл.82 Отглеждането на домашни животни и птици в четвърта и пета зони на гр. В. Търново се позволява след издаване на разрешително от Община В. Търново, което включва: становище на ветеринарно-медицинската служба; нотариално заверено съгласие на съседите; наличие на законно изградени собствени постройки, отговарящи на хигиенните изисквания и при спазване на следния определен брой / за семейство / животни: говеда – 1 бр.; коне, магарета и техните хибриди – общо 1 бр.; овце и кози – по 3 бр.; свине – 1 бр.; птици – до 15 бр.; зайци – до 5 бр.; буби – до 100 кг. пашкули. Чл. 83 Отглеждането на селскостопански животни за лични нужди в населените места на Община В. Търново се разрешава при спазване на условията на чл. 82 и при следния определен брой / за семейство / животни: говеда – до 2 бр. с приплодите.; коне, магарета – до 2 бр. с приплодите; овце и кози – до 6 бр.; свине за угояване – до 3 бр.; птици - до 30 бр.

Чл.84 (1) Домакинствата, които отглеждат селскостопански животни в личните си дворове, се съобразяват с инфраструктурата на района и със зоохигиенните, ветеринарно-санитарните, санитарно- хигиенните и противопожарни изисквания, правила и нормативи.

(2) Стопаните на селскостопански животни, отглеждани за лични нужди, осигуряват места в своя двор за временно депониране (съхранение) на животинските отпадъци (тор). Допуска се депонирането на тора да се извършва и на собствени на домакинството места, отстоящи на повече от 300 метра извън населеното място.

Чл.85 (1) Собствениците декларират в кметствата на населените места и в Община В. Търново придобиването на селскостопански животни в срок до 3 работни дни за новозакупени животни и до 30 дни за новородените животни и всяка календарна година в срок до 31 януари.

(2)Собствениците предоставят на ветеринарния лекар ветеринарно-медицинско свидетелство за новозакупените животни в срок от три работни дни от придобиването им, а за едрите преживни и еднокопитните - и свидетелство за собственост, издадено от Кмета на населеното място.

(3)Собствениците се задължават да предоставят животните си за идентификация, имунизация и диагностични изследвания в сроковете, определени в профилактичната програма. Идентификацията и регистрацията на отглежданите животни в частния сектор се извършва при спазване на следните наредби: "НАРЕДБА № 4 от 08.01.1998г. за идентификация на едрите преживни животни", "НАРЕДБА № 41 от12.11.2001г. за идентификация на дребните преживни животни (овце и кози)", "НАРЕДБА № 28 от 19.07.2002г.за идентификация на свине и регистрация на свиневъдните обекти; НАРЕДБА № 29 от 15.07.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на свине и НАРЕДБА № 27 от 10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства.

Чл.86 (1) Животновъдните обекти трябва да отговарят на изискванията на Закона за устройство на територията и наредбите за неговото прилагане, Закона за ветеринарно-медицинската дейност и правилника за неговото прилагане, Наредба № 7 от 25.05.1992 г. на Министерството на здравеопазването за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда, Закона за животновъдството, чл.чл.215-227 от Приложение към чл.2 от НАРЕДБА № 2 от 5.05.1987 г. за противопожарните строително-технически норми.

(2)При разполагане на селскостопански сгради следва да се съблюдават следните правила:

1.Помещенията за отглеждането на животни трябва да отстоят на три метра от оградата и на повече от шест метра от съседни жилища;

2.За строителство на селскостопански сгради на дворищно-регулационна граница е необходимо наличие на изрично доброволно писмено съгласие на собственика на съседния имот, като сградите не могат да се разполагат на калканна стена на жилищна сграда в съседен урегулиран поземлен имот;

3.Не се допуска строителство на стопански сгради на улична регулация;

4.Стопанските постройки за отглеждане на домашни животни се изграждат с височина до 5,5 м над прилежащия терен и до 8,5 м до най-високата част на покрива. В рамките на тези височини се допуска обособяването на второ ниво за складови нужди.

(3)Строителство на стопански, второстепенни или други постройки на допълващото застрояване се извършва въз основа на Разрешение за строеж по одобрени проекти и технически контрол в строителството.

(4) Без одобрен инвестиционен проект се издава Разрешение за строеж при следните условия:

1.Да не съдържат помещения, предназначени за обитаване и достъп на външни хора;

2.Да са с лека носеща конструкция - дървена, стоманена, паянтова, полумасивна ;

3.Да са с площ не по-голяма от 40 кв.м. и дължина на конструктивните елементи по-малка от 4,00м.

(5)При изграждане или реконструкция на сгради за отглеждане на животни в помощни и лични стопанства се осигуряват следните условия:

1.Водонепроницаеми подове и стени, позволяващи лесно почистване, измиване и дезинфекция:

2.Оградени открити площи (дворове);

3.Помещение за фуражите;

4.Площадка за временно съхраняване на тор с циментирана основа с наклон за оттичане на атмосферните води;

5.Водите от площадката по т.4, както и от измиване на помещенията за животни да се отвеждат в уличната канализация след престой в утаителна шахта, а в дворовете без канализация се отвеждат в черпателни септични ями, които се ситуират на разстояние З м от улична регулация, 4 м от дворищна регулация, 15м от кладенец и 10м от жилищна сграда в съседен имот;

6.При промишлено отглеждане на животни се изграждат необходимите пречиствателни съоръжения;

7.Твърдите отпадъци се събират ежедневно и се депонират временно на площадката по т.4., откъдето ежеседмично се извозват на площадка, определена от общинска администрация.

Чл.87 Стопаните са длъжни да се грижат за здравето на животните, да ги предпазват от болка и страдание и да не ги изоставят и спазват действащите наредби за хуманно отношение към животните.

Чл.88 Животинските трупове в срок до 24 часа от настъпване на смъртта се извозват на определена от общината трупосъбирателна площадка (яма), придружени от служебна бележка, издадена от държавен или частно практикуващ ветеринарно-медицински специалист, в която да са посочени името, адресът насобственика, причините за смъртта и видът на животното. Документът се представя в общината (кметството) от собственика на умрялото животно.

Чл.89 Отпадъците от животински произход след клане се депонират по реда на чл. 88.

Чл.90 Придвижване (събиране, групиране и извеждане на селскостопански животни на паша) на територията на общината става само по маршрути, определени от общинска администрация.

Чл.91 Забранява се пашата на селскостопански животни на територията на паркове, градини, училища, културни и здравни заведения, крайблокови пространства, сметоразтоварища и на местата, допълнително забранени за паша с разпореждане на местните административни органи.

Чл.92 Кметовете на съответните населени места определят със заповед терените за паша, маршрутите за придвижване на животните до тях и местата за депониране на тора, когато това се прави извън личния двор на собствениците на селскостопанските животни.

 

ЧАСТ СЕДМА

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

 

Чл.93 Кметът на общината предоставя информация за състоянието на околната среда в съответствие с разпоредбите на глава втора на 3ООС.

Чл.94 (1) Кметът на общината поддържа в електронен вид на Интернет страницата на общината информационна база данни за околната среда, която е безплатна и обществено достъпна

(2) Базата данни съдържа най-малко следната информация:

1.Текстове на общинското законодателство, регламентиращо въпроси в областта на околната среда

2.Текстовете на общинските стратегии, планове и програми, свързани с околната среда;

3.Доклади за напредъка или прилагането на актовете и документите по т. 1 и 2, ако такива са изготвени или поддържани в електронен вид;

4.Публични регистри, поддържани от общинските власти създадени по реда на законодателството в областта на околната среда.

(3) Информацията по ал. 2 периодично се актуализира.

Чл.95 Кметът на общината ежегодно публикува данните за информационните масиви и ресурси от наличната предварително обработена информация за околната среда.

Чл.96 (1) При учредяване на санитарно-охранителна зона на територията на общината, кметът обявява на видно място в сградата на общината:

1.Територията на които се разполага санитарно-охранителна зона

2.За времето и мястото за запознаване на лицата, чиито имоти попадат в границите на проектираната зона

3.Срока за представяне на писмени становища и възражения наличието на санитарно-охранителна зона на територията на общината.

(2) Срокът по ал. 1, т. 2 е не по-малък от един месец.

Чл. 97 (1) Кметът на общината осигуряват достъп на обществеността до:

1.Одобрените стратегически карти за шум и до одобрените планове за действие по реда на глава втора от Закона за опазване на околната среда

2.Общинските програми за опазване на околната среда, за управление на отпадъците и за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух /КАВ/, в които е налице превишаване на тези норми

3.Оперативните планове за действие по чл.30 от Закон за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ/

Чл.98 (1) Общинската администрация организира всяка година разяснителна кампания, която да гарантира на потребителите получаване на информация за:

1.Системите за разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки, които са въведени или предстои да бъдат въведени;

2.Задълженията им съгласно действащата нормативна уредба;

3.Маркировките върху опаковките, пуснати на пазара;

4.Програмите за управление на отпадъците от опаковки.

(2)Кампанията по ал. 1 се организира самостоятелно или съвместно с организацията по оползотворяване, лицата които, изпълняват задълженията си индивидуално и министърът на околната среда и водите.

 

ЧАСТ ОСМА

ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА

 

Чл.99 (1)0бщинския съвет приема Наредба, в която определя размера на таксите за:

1.Ползването на горите, дивеча, рибите, билките, гъбите и другите възобновими биологични ресурси от земите и водите - общинска собственост

2.Ползването на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост

3.Битови отпадъци - за услугите по събирането, транспортирането, обезвреждането на битови отпадъци в депа или други съоръжения и поддържането на чистотата на местата за обществено ползване, извършвани на територията на общината

4.Депониране на небитови отпадъци в общинското депо за битови отпадъци

(2)В случаите по ал.1, т.4 третирането на неопасни промишлени отпадъци на общинското депо се заплаща на единица обработено количество (1.80 лв./м3) в Общината.

Чл.100 (1) Приходите от глоби и санкции по тази наредба, налагани от кмета на общината, постъпват по бюджета на общината.

(2)Осемдесет на сто от санкциите наложени от други контролни органи на лица, намиращи се на територията на общината за увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми постъпват по бюджета на общината

(3)Приходите по ал.1 и 2 се изразходват за екологични проекти и дейности по приоритети, определени в общинската програма за околна среда.

(4)Във връзка с ал.З, кмета на общината ежегодно предлага при приемането на общинския бюджет да се определят средства за изпълнение на приоритетни екологични проекти и дейности, включени в общинската програма за опазване на околната среда.

 

ЧАСТ ДЕВЕТА

КОНТРОЛ

 

Чл.101 (1) Контролът върху компонентите на околната среда и факторите, които им въздействат на територията на общината се осъществява от кмета на общината и упълномощени от него длъжностни лица от общинска администрация., кметовете и кметските наместници на населените места.

Кметът на общината, упълномощени от него длъжностни лица, кметовете и кметските наместници на населените места осъществяват контрол върху:

1.Дейностите, свързани с осигуряване чистотата на въздуха на територията на общината, както и върху състоянието и експлоатацията на обектите с източници на емисии в атмосферния въздух, работата на пречиствателните съоръжения и върху емисиите от отделните източници

2.Изграждането, поддържането и правилната експлоатация на канализационните мрежи и съоръженията за пречистване на битови отпадъчни води;

3.Условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

4.Изграждането, поддържането и експлоатацията на водностопанските системи и съоръжения -общинска собственост;

5.Изграждането на кладенци за индивидуално водовземане от подземните води на територията на общината

6.Спазването на изискванията за управление на отпадъците на територията на общината

7.Дейността на собствениците или ползвателите на земи, гори и водни площи, включени в Националната екологична мрежа;

8.Ползването на лечебните растения в земите, водите и водните обекти - общинска собственост, в поземления фонд и в населените места

9.Спазване на правилата и нормите за изпълнение на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителство.

10.Спазване на изискванията на ЗЗШОС в тихите зони и урбанизираните територии;

11.Чистотата, поддържането, опазването и разширяването на селищните зелени системи в населените места и крайселищните територии, както и опазването на биологичното разнообразие, на ландшафта и на природното и културното наследство в тях

(2) Контролът е превантивен, текущ и последващ и се осъществява чрез извършване на проверки по документи и на място, наблюдения и измервания.

Чл.102 Физическите и юридическите лица са длъжни да осигуряват незабавен достъп и да оказват съдействие на контролните органи за всички обекти и територии за извършване на проверка, за измерване или за вземане на проби от настоящи или потенциални източници на замърсяване и/или увреждане на околната среда.

Чл.103 (1) При констатиране на нарушения на тази наредба по част четвърта - глава втора и трета и част пета - глава седма, кметът на общината информира съответните компетентни контролни органи, които санкционират нарушителите, в съответствие с действащото законодателство в областта на околната среда.

(2) За установените по време на контролната дейност административни нарушения контролните органи по чл.101 могат да съставят актове за установяване на нарушенията, да издават писмени предписания и заповеди за налагане на принудителни административни мерки.

 

ЧАСТ ДЕСЕТА

ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел I

Принудителни административни мерки

Чл.104 За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по тази наредба и на вредните последици от тях, както и при възникване на непосредствена опасност за замърсяване или увреждане на околната среда или за увреждане на здравето или имуществото на хората се налагат принудителни административни мерки в случаите и по реда на този раздел

Чл.105(1) Кметът на общината, съвместно с министъра на здравеопазването, министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството може да:

1.Предписва мерки за отстраняване на констатирани нарушения по отношение нарушение на изискванията за шумово замърсяване;

2.Спира дейности на инсталации и съоръжения на промишленост, включително за категориите промишлени дейности и на локални източници на шум при нарушаване изискванията на ЗЗШОС.

(2)Кметът на общината спира дейности и строителство в гори, земи и водни площи - държавна, общинска и частна собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти.

(3)Общинските органи в рамките на своята компетентност съгласно чл. 19 ЗЧАВ могат да ограничават или да спират производствени и други дейности в случаите, когато:

1.Видът и степента на замърсяването на атмосферния въздух от източника увеличават значително риска за човешкото здраве и за околната среда;

2.Не се изпълняват дадените предписанията или не се спазват мерките от програмата за намаляване нивата на замърсителите.

Чл.106 (1) Налагането на принудителна административна мярка се извършва с мотивирана заповед, в която се посочва основанието за налагане, видът и начинът на прилагане на съответната принудителна административна мярка по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

(2) Заповедите по ал.1 могат да се обжалват по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Чл.107 В случаите на чл. 105, ал.1, т.2 и ал.З заповедта на контролните органи и е в сила до отстраняване на причината, довела до налагане на принудителната административна мярка.

 

Раздел II

Административно-наказателни разпоредби

 

Чл.108(1) За нарушения на разпоредбите на тази Наредба, част трета и четвърта, физическите лица се наказват с глоба, како следва:

1.При установяване на нарушителите по Чл. 12 - от 50 до 200 лв.;

2.За нарушения по всички останали разпоредби - от 50 до 1500 лв.

(2) За нарушаване разпоредбите на тази Наредба, на едноличните търговци или юридическите лица се налага имуществена санкция, както следва:

1.За нарушения по: Чл.12, чл.16, ал.2, чл. 17, чл. 18 – чл. 20 - от 700 до 2000 лв.;

2.За нарушения по: Чл. 25, ал.2, чл. 34 - от 1500 до 5000 лв.;

(3)повторно нарушение се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер.

(4)В случаите по ал.З глобата, съответно имуществената санкция се налага до преустановяване на нарушението.

Чл.109 (1)За нарушения на разпоредбите на част пета, , ако извършеното не съставлява престъпление, физическите лица се наказват с глоба, както следва:

1.За нарушения по чл.41,ал.3, чл. 47, чл.48, чл.53, чл.57, чл.60, чл.69, чл.70 - от 50 до 2000 лв.,

(2) За нарушения по същите разпоредби, на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция - от 100 до 5000 лв.

(3) За нарушение на чл. 37 и чл. 38, физическите лица се наказват с глоба от 50 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 3000 лв

(4)В маловажни случаи по ал. 3 глобата за физическите лица е от 5 до 100 лв, а за юридическите лица и едноличните търговци - от 100 до 1000 лв.

Чл.110 За нарушения на забраните и ограниченията, определени в плановете за управление на защитените територии, както и за неспазване на режимите и условията, определени в заповедите по чл.31, физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.

Чл.111 За неспазване на принудителните административни мерки по чл. 112, ал.2 физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лв.

Чл.112 (1) За нарушение на чл. 29 физическите лица се наказват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 500 до 10 000 лв.

(2)Правоспособен ловец, извършил нарушение по чл. 29 по време на лов, се наказва с глоба по ал. 1 и се лишава от право на ловуване за срок от една до две години.

(3)В случаите по ал. 2, когато нарушението е спрямо световно или европейски застрашен вид, лишаването от право на ловуване е за срок три години.

(4)За нарушения по чл. 29, извършени в защитени територии или засягащи световно застрашени видове животни, глобите по ал. 1 се налагат в двоен размер.

Чл.113 За нарушения на разпоредбите на част шеста, на нарушителите се налагат глоби от 20 до 1500 лв, а при повторни нарушения до 3000 лв.

Чл.114 За други нарушения на тази наредба на виновните лица се налага глоба от 50 до 500 лв.

Чл.115 За явно маловажни случаи на административни нарушения, установени при извършването им, контролните органи налагат на място глоба с фиш от 10 лв.

Чл.116 Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

 Чл.117 В случаите на нарушение на тази Наредба, актовете за установяване на административно нарушение могат да се съставят и от служители на Министерството на вътрешните работи.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 По смисъла на тази наредба:

1.„Съдове за битови отпадъци" са контейнери, кофи, кошчета на обществени места, в които се изхвърлят битови отпадъци, както и полиетиленови чувалчета за разделно събиране.

2.„Обществени места" са уличните платна, площади, пешеходни алеи, паркове, квартални градинки, спирки на градския транспорт, речни корита, части от тротоари и др. подобни, които не са определени, като „прилежащи части".

3.„Прилежащи части" са териториите около сгради, павилиони, дворни места, паркинги, гаражи, авто и ж.п. гари за поддържането, на които са отговорни техните обитатели или ползватели."

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Настоящата Наредба се издава на основание Чл.19 от ЗУО, чл.З, ал.5 от ЗЗШОС и Чл.21, ал. 2 от ЗМСМА и влиза в сила след обнародването й в местния печат.

§ 3. Наредбата е приета от Общински съвет с Решение №. 427/ 18.12.2008 г.

от и отменя „Наредба за опазване на околната среда на територията на община В. Търново” от 2001 г. и „Наредба за баланса на земните маси и строителните отпадъци на територията на община В. Търново” от 1997 г.

§ 4. Изпълнението на Наредбата се възлага на кмета на Община Велико Търново.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ХРИСТО ХРИСТОВ/

НАРЕДБИ