НАРЕДБА

 

за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Велико Търново

 

ГЛАВА ПЪРВА

I.Общи положения

Чл.1. Тази наредба урежда въпросите за местните изисквания за ограничения, забрани, санкции и контрол, свързани със спирането, престоя и паркирането на пътни превозни средства /ППС/ на територията на град Велико Търново.

Чл.2.Допуска се въвеждането на временни ограничения на движението, спирането, престоя и паркирането на превозните средства на територията на града по разпореждане на компетентните общински органи, съгласувано със службите за пътен контрол. Ограниченията се сигнализират съобразно Закона за движението по пътищата /ЗДвП/ и нормативните документи за неговото прилагане.

 

ГЛАВА ВТОРА

Раздел І

Общи правила

Чл. 3. (1) Пътно превозно средство е в престой, когато е спряно за ограничено време, необходимо за качване и слизане на пътници или за извършване на товарно-разтоварни работи в присъствието на водача.

(2) Паркирано е пътно превозно средство, спряно извън обстоятелствата, които го характеризират като престояващо, както и извън обстоятелствата, свързани с необходимостта да спре, за да избегне конфликт с друг участник в движението или сблъскване с някакво препятствие, или в подчинение на правилата за движение.

Чл. 4. (1)За престой и паркиране пътните превозни средства се спират възможно най-вдясно на платното за движение по посока на движението и успоредно на оста на пътя. На улица с еднопосочно движение се допуска престой и от лявата страна по посока на движението, ако това не пречи на движението на пътните превозни средства.

Чл. 5. (1)Престой и паркиране, освен от указания в чл. 4. може да се извършва само на:

1. в зони за кратковременно паркиране в определени часове на денонощието, определени по реда на гл. Втора, Раздел II от тази наредба. Местата за паркиране в тези зони се обозначават с пътни знаци, пътна маркировка и надписи, чрез които на водача се указват условията за паркиране.

2. Специално отредени и сигнализирани за това места (паркинги), извън платното за движение. Паркингите могат да бъдат държавна, общинска, корпоративна или частна собственост.

(2) Местата по ал.1, т.2 се определят на основание проект, утвърден от главния архитект на общината и одобрен от Общински съвет.

(3) Местата по ал.1, освен по предвидения от ЗДвП и свързаните с него поднормативни актове, могат допълнително да се обозначават и обособяват, по начин, предвиден в проекта по ал.2, както и по преценка на контролните общински органи.

(4) Не се допуска нерегламентирано поставяне и/или разполагане върху общинска територия на всякакви подвижни, неподвижни и други прегради, знаци, табели, съоръжения и др. подобни, които затрудняват и/или възпрепятстват видимостта, преминаването, спирането, престоя и паркирането на моторните превозни средства, както и движението на пешеходците.

Чл. 6 (1) Престоят и паркирането са забранени във всички случаи на чл.98 от ЗДвП.

(2)Престоят и паркирането са забранени и:

1.На таксиметровите местостоянки, определени с решение на Общинския съвет, с изключение на регистрираните таксиметрови автомобили.

2.На служебни паркинги, разположени на общинска територия, освен в случаите на съгласие на ползвателя.

3. На таксиметрови автомобили извън таксиметровите стоянки.

(3) Паркирането е забранено и:

1.В паркове, градини и зелени площи, освен в случите, когато на територията им има специално обособени и обозначени за това места.

2.Пред стълбища и проходи, входове и изходи, около туристически и исторически места, спортни съоръжения и др., които са пешеходни артерии, когато се затруднява движението на пешеходците.

3.Около съдовете за смет по начин, възпрепятстващ сметосъбирането

Чл.7.(1)Забранено е паркирането по улиците, площадите, паркингите и другите площи за обществено ползване на:

1. МПС, предназначени за превоз на товари с техническа допустима маса над 3,5 тона – N2, N3;

2. Състав от ППС с допустима максимална маса над 2,5 тона;

3. Самостоятелно паркирани ремаркета и каравани, независимо от размера и масата им;

4. МПС, предназначени за превоз на хора с повече от 8 места над 5 тона – М3.

(2)Паркирането на превозните средства по ал.1 на общинска територия се допуска само на специално отредени и обозначени за тази цел места.

Чл.8 (1) Не се допуска престой и паркиране на моторни превозни средства върху тротоарите.

(2) Престой и паркиране в зоната на тротоар се допуска само при наличие на утвърден или реализиран проект са изграждане на специални джобове за паркиране. При наличие на утвърден от главния архитект проект за изграждане на джобове за паркиране в зоната на тротоар, същият трябва да бъде реализиран в срок от 6 месеца. След изтичане на този срок, ако проектът не е реализиран, разрешението за паркиране се счита за невалидно.

Чл.9 (1)Водачът на пътно превозно средство, спряно на платното за движение поради повреда, е длъжен незабавно да го измести на място, където е разрешено паркирането, или извън платното за движение.

(2) В случаите по ал. 1, когато изместването е невъзможно, водачът е длъжен да обозначи повреденото превозно средство с предупредителен светлоотразителен триъгълник или по друг подходящ начин, така че то да бъде забелязано навреме от водачите на приближаващите се пътни превозни средства.

(3) Правилата по ал. 1 и 2 се прилагат и за пътните превозни средства, които са спрели за оказване на помощ.

Чл. 10 Забранява се търговия от и на превозни средства в местата, разрешени за престой и паркиране и платната за движение. Такава търговия може да се извършва само на определените за това пазари.

Чл. 11 (1) Забранява се оставянето на неизправни, катастрофирали и спрени от движение превозни средства и част от тях на местата, разрешени за престой и паркиране.

(2) Принудително преместените превозни средства по ал.1 се съхраняват на специално отреден за целта общински паркинг.

Раздел І І

Зони за кратковременно паркиране

Чл.12 (1) На територията на града се определят райони, пътища или части от пътища за зони за кратковременно паркиране в определени часове на денонощието. Таксуването не може да бъде за по-малко от 30 минути и повече от 3 часа. /”Синя зона”/

(2) Зоните по ал.1 /”Синята зона”/ се определят с Решение на общинския съвет.

(3)Решението на Общинския съвет по ал.2 съдържа:

  1. описание на зоната по улици, площади, характерни места и пр.
  2. графичен проект в мащаб 1:500 или 1:250 (съобразно обема на разработката) на всяка територия (улица, УПИ), която влиза в обхвата на зоната, с посочени организация на движението и начин на паркиране или престой, размери на местата за паркиране, пътна маркировка, знаци и пр.
  3. дневния и часовия режим на работа на зоната.
  4. минималната такса за паркиране (за 30 минути), както и диференцираните и преференциални такси, ако има такива.

(4)Промени в обхвата и други параметри на утвърдени „сини зони” се извършват по реда на ал.3.

Чл.13 (1)Установяване на заплащането и контрола на действителното времетраене на паркирането в „Синя зона” става с предварително закупен от водача талон или чрез изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор (SMS) или чрез таксуване от паркинг-автомат.

(2)Вида и дизайна на талоните за паркиране се утвърждават с решение на Общинския съвет. Талоните за паркиране са два вида - за 30 минути и за 1 час - като желаното от водача времетраене на паркирането се комбинира от няколко на брой талона. На талона задължително се изписват указанията за неговото ползване.

(3)Средствата от талоните, от SMS-ите и от паркинг-автоматите постъпват в Общинския бюджет.

Чл.14 (1)При използване на талон за заплащане на престоя в зоната, водачът на автомобила е длъжен да отбележи върху него, по ясен и точен начин, следвайки указанията, необходимите данни за паркирането и да го постави зад предното стъло на автомобила, по начин, осигуряващ видимостта му отвън.

(2)При заплащане чрез SMS, водачът е длъжен да изпрати кратко съобщение от мобилен телефон, следвайки точно указанията, изписани на указателните табели в зоната.

Чл.15 (1)Дейността по продажба на талоните за паркиране, предоставяне на SMS-услугата и паркинг-автомати, контрола по реда и времетраенето на паркирането в „Синя зона”, принудителното задържане на неправилно паркирано ППС, принудителното му преместване, както и всички други дейности по обслужване на зоната и контрола на нейното функциониране, заедно или поотделно, могат да се извършват от общинската администрация чрез общинско предприятие или чрез възлагане на външен изпълнител, които могат да бъдат определени за служба за контрол.

(2) Решението по ал.1 се взема от Общинския съвет. С решението изрично се регламентират всички финансови и бюджетни взаимотношеия между изпълнителя и общинската администрация.

Чл. 16 Не се допуска в „Синя зона”:

1. Нарушения на правилата за движение, регламентирани в ЗДвП и свързаните с него подзаконови нормативни разпоредби.

2. Паркиране в нарушение на правилата за паркиране, регламентиращи зоната, както и указанията на техническия персонал, обслужващ зоната.

3. Паркиране извън обозначените места за паркиране или по начин, засягащ очертанията на мястото за паркиране и/или съседно място.

4. Паркиране на ППС, без да е поставен от водача валиден и правилно попълнен(съгласно указанията, изписани на него) талон или изпратен SMS или фискален бон от паркинг автомата.

5. Времетраене на паркирането, по-дълго от максимално допустимото, независимо от броя на попълваните талони, изпращани SMS-и, или фискални бонове от паркинг-автомат.

6. Паркиране на място, обозначено със знак Знак Д21–„Инвалид”, на автомобили, нямащи разрешение за това.

7. Паркиране на местата „Служебен абонамент” без съгласие на ползвателя му по договора за абонамент.

8. Безплатното паркирането на автомобили, освен в случаите на чл.17 и чл. 18 от настоящата наредба.

Раздел І І І

Преференциално и привилегировано паркиране в Зоните за кратковремено паркиране и престой

Чл.17 (1)Във всяка „Синя зона”се осигуряват фиксирани и обозначени (Знак Д21–„Инвалид”) места за паркиране на ППС, превозващи и/или управлявани от хора с увреждания.

(2)На местата по ал.1 могат да престояват само автомобили, снабдени с карта, удостоверяваща правото на ползване на такова място. Картата задължително съдържа регистрационния номер на автомобила и международния знак „Инвалид”. Тя трябва да бъде поставена от вътрешната страна на предното стъкло на автомобила.

(3)Картата осигурява безплатно паркиране в зоната за 3 часа.

(4)Картата по ал.2 се издава от Общинската администрация. Валидни са и карти, издадени от други общински или публични администрации, съдържащи изискуемите по-горе атрибути.

Чл.18. Моторни превозни средства със специален режим на движение по чл.91, ал.3 от ЗДвП могат да паркират в „Синя зона” при изпълнение на служебните си задължения, без заплащане и с неограничено времетраене.

Раздел IV

Паркинги

Чл.19 Паркингите са специално отредени и сигнализирани за това площи, извън уличното платно. Те могат да са разположени както на повърхността на земята, а така също под и над нея.

Чл.20 (1)Отреждане на местата за паркинги, както и изграждането на подземни, полуподземни и етажни паркинги се извършва с проект по реда на ЗУТ.

(2) Допуска се изграждане в имоти на временни открити (или покрити с лека конструкция) паркинги, по реда на чл.55 от ЗУТ, до реализиране на Подробния устройствен план, без да се променя предназначението на имота.

Чл.21(1)По предназначението си паркингите могат да бъдат;

т.1 Публични – за почасово, за абонаментно и за безплатно паркиране на всички желаещи.

т.2 Ведомствени – за нуждите на държавни и общински ведомства

т.3 С ограничен достъп – обслужващи само автомобили на ограничен кръг клиенти.

(2) Според реда за паркиране, паркингите могат да бъдат платени или безплатни.

(3)Според продължителността на паркиране – денонощни и с ограничено работно време.

(4) Според вида на паркиращите автомобили – МПС предназначени за превоз на товари с техническа допустима маса не повече от 3,5 тона.

(5)Вида на паркинга по предходните алинеи се определя от неговия собственик. На входа на паркинга и на други подходящи места задължително се изписва от кой вид е паркинга и фирмата, която го стопанисва. На платените паркинги задължително се изписват работното време и цените за паркиране.

Чл.22(1)Собствениците на паркинги по чл.21 ал.1 т.1,отворени за публичен достъп, задължително уведомяват кмета на Общината за наличието на такъв паркинг, заедно с режима на неговото ползване, брой места, цени за паркиране и др. Кмета на Общината или упълномощено от него лице, има право да дава задължителни за собствениците на паркинга указания, свързани с осигуряване на улеснен достъп и ред за паркиране в паркинга. В указанията не може да се включва цената за паркиране в паркинга.

(2) утвърждаването на паркинг като „публичен” се удостоверява с нарочен документ, издаден от Кмета на Общината, след изпълнение на всички препоръки, дадени по ал.1

(3) Общинската администрация се задължава да насърчава паркирането в паркингите, притежаващи документа, предвиден в ал.2, съобразно капацитета им, чрез създаване на подходяща организация на движението в района на паркинга.

(4)Собствениците на публични паркинги, притежаващи документ по ал.2, могат да ползват данъчни облекчения при определяне на дължимия данък за имота, на който е разположен паркинга или за самата сграда на паркинга.

Чл.23 Организацията на движение в паркингите, охраната на автомобилите, поддържането на инфраструктурата и пр. са отговорност на собственика или наемателя на паркинга.

Чл.24 (1)Ползвателите на паркинга са длъжни да паркират стриктно в обозначените места, без да засягат или да навлизат в съседни места за паркиране.

(2) В паркинги, в които местата не са очертани по видим и ясен начин, паркиращите спазват указанията на техническия персонал на паркинга.

 

ГЛАВА ТРЕТА

Принудителни мерки при неправилно паркиране

Раздел I

Блокиране на колелото на неправилно паркирано ППС

Чл.25 (1) ППС, което е паркирано в нарушение на правилата за паркиране в „Синя зона” може да бъде принудително задържано чрез използване на техническо средство тип „скоба”.

(2) Същата мярка може да бъде приложена и по отношение на неправилно паркирани в паркингите по Глава Втора, Раздел IV. Мярката се прилага по искане на техническия персонал на паркинга.

Чл.26 Поставянето на „скоба” може да се извършва само от служба за контрол, определена със Заповед на Кмета на общината, на основание чл.167 ал.2,т.2 от ЗДвП.

Чл.27 (1)Конструкцията на „скобата” и начина на поставянето й трябва да бъдат такива, че да не нанасят повреда на ППС.

(2)Забранява се повреждането на скобата и/или освобождаването й от други лица, освен от лицата по чл.26.

(3) На предното стъкло на блокирания автомобил се поставя съобщение, че ППС е принудително задържано и указания за реда за освобождаването му.

Чл.28 (1) За принудителното задържане със „скоба” водачът на ППС заплаща разхода по прилагането на техническото средство.

(2)Размерът на разхода по прилагане на техническото средство се определя след изготвена калкулация от службата по чл.26 и се утвърждава с решение на Общинския съвет.

(3)разходите по ал.1 и таксата за паркиране се заплащат на мястото на блокиране на ППС, при неговото отблокиране и се събират от лицата по чл.26.

 

Раздел I I

Принудително преместване на неправилно паркирано ППС

Чл.29.Определените от министъра на вътрешните работи длъжностни лица от службите за контрол и длъжностни лица, определени от собствениците или администрацията, управляваща пътя, могат да преместват или да нареждат да бъде преместено паркирано пътно превозно средство на отговорно пазене на предварително публично оповестено място без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач.

Чл.30(1) Службите за контрол, определени със заповед на кмета на общината могат съвместно с определените от министъра на вътрешните работи служби за контрол да извършат принудително преместване на автомобил, без знанието на неговия собственик може в случаите:

1.при престояване на задържаното със скоба ППС в „Синя зона” повече от 1 час. След изтичане на работното време на синята зона задържаните ППС задължително се преместват от мястото на паркирането.

2. ППС е паркирано на място, обозначено с пътен знак Д21 „Инвалид”, предназначено за ППС, превозващо инвалид или управлявано от инвалид.

3.при видимо изоставени на неохраняеми паркинги автомобили с неясен собственик, след едномесечно писмено уведомление, поставено на автомобила.

4. ППС е паркирано правилно, но обстоятелствата налагат неговото преместване - за новото местоположение на превозното средство се уведомява районното полицейско управление, а разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на лицето или организацията, поискала преместването

5. при паркиране в нарушение на правилата за движение на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, в този случай длъжностните лица от службата по контрол уведомяват районното полицейско управление, за новото местоположение на превозното средство; разходите, направени във връзка с преместването на превозното средство, са за сметка на собственика на превозното средство, което може да бъде задържано до заплащане на тези разходи, а таксата за отговорното пазене на преместения автомобил се начислява от момента на уведомяването на районното полицейско управление;

6. ППС е без табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места или са изминали 30 дни от отнемане или връщане на свидетелството за регистрация на пътното превозно средство в Министерството на вътрешните работи.

Чл.31 (1) В случаите на чл.30,т.1 при освобождаване на автомобила от предварително публично оповестеното място - охраняем паркинг, собственикът на автомобила или упълномощен негов представител заплаща таксата за престой в „Синя зона”, разхода за принудителното задържане, разхода по преместването и транспортирането му, както и таксата за отговорното пазене на ППС.

(2) Размерът на разхода за преместване на неправилно паркирано ППС се определя след изготвена калкулация от службата по чл.26 и се утвърждава с решение на Общинския съвет.

(3) В случаите на чл.30,т.3, собственикът заплаща разхода по преместването и транспортирането на автомобила, както и таксата за отговорно му пазене. Начислените разходи се заплащат или доброволно или принудително по съдебен ред.

Чл.32 (1)Преместването става със специализиран автомобил за преместване на неправилно паркирани ППС на службата определена със Заповед на Кмета на общината, на основание чл.167, чл.168, чл.171 т.5 б.Б от ЗДвП.

(2)Преместването на блокираните автомобили става на предварително публично оповестен за това охраняем паркинг, стопанисван от службата по ал.1. Блокираният автомобил се премества и оставя на отговорно пазене без скобата.

(3)Органите, които извършват принудително преместване на пътни превозни средства, са длъжни да укажат предварително чрез съответните знаци местонахождението на преместеното ППС.

(4)Преместването на неправилно паркирано ППС и транспортирането му до определения паркинг се извършва така, че да не му се нанасят повреди.

Чл.33 Не се задържат принудително и не се отстраняват чрез принудително преместване МПС със специален режим на движение по чл.91, ал.3 от ЗДвП, дипломатическите автомобили.

 

Раздел I I I

Контролни органи

Чл.34(1)Контролът по тази наредба се осъществява от:

1. Кмета на Общината или чрез определена с негова писмена заповед служба за контрол и длъжностни лица.

2. Лица, определени и упълномощени с решение на Общинския съвет

3. Началника на РУ на МВР В.Търново или определените от него с писмена заповед длъжностни лица.

(2) Службата за контрол, определена със заповед на кмета:

1.следи за изпълнението на тази наредба и налага глоби или съставя актове в зависимост от вида на нарушението.

2 контролира изправността и състоянието на уличната настилка, съоръжения, маркировка, средствата за организация и регулиране спазването на правилата за паркиране от водачите на пътни превозни средства, на правилата за движение от пешеходците и на правилното използване на алармените инсталации, монтирани в пътни превозни средства за тяхната охрана;

3. използва техническо средство за принудително задържане на пътното превозно средство, за което не е заплатена дължимата такса за кратковременно паркиране до заплащане на таксата и на разходите по прилагане на техническото средство;

4. извършват принудително преместване на ППС в случаите на чл.29 и чл.30

5. контролират на територията на общината спазването на изискванията на Закона за управление на отпадъците по отношение на изоставените или снетите от отчет моторни превозни средства;

6. регистрира пътните превозни средства с животинска тяга.

7.събира от името на общината глобите и таксите, предвидени по тази наредба и по други общински наредби, имащи отношение към организацията на движението и паркирането.

8.организира разпространението и продажбата на талоните за кратковременен престой в „Синя зона”, предоставени и от Общината

Чл.35(1) Глобите и таксите, събирани при прилагането на тази наредба и при констатиране на нарушения във връзка с контрола по организацията на движението и паркирането, постъпват в бюджета на общината.

Чл.36 (1) Службата за контрол, определена със заповед на Кмета има право да формира цени и калкулира приходи и разходи от дейността си по прилагането на тази наредба, извън таксите и глобите.

(2) В общинския бюджет се предвиждат средства за заплащане за възложената от общината дейност на службата за контрол по събиране на таксите и глобите във връзка с тази наредба.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

Административно-наказателни разпоредби

Раздел I

Общи положения

Чл. 37. (1) За установените нарушения на тази наредба, лицата извършили нарушението се наказват с глоба в размер до 150 (сто и петдесет) лева, ако за констатираното нарушение не е предвидено друго наказание.

(2) За маловажни случаи на нарушения на изискванията на тази наредба, установени при извършването им, органите по чл. 35 налагат на място глоба с фиш в размер до 50 (петдесет) лева.

(3) Ако лицето оспори нарушението и размера на наложената глоба или откаже да подпише фиша по ал. 2, му се съставя акт .

Чл. 38. (1) Собственик или длъжностно лице, което нареди или съзнателно допусне негов подчинен да извърши нарушение по тази наредба се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение.

(2) Собственикът или този, на когото е предоставено моторно превозно средство, отговаря за извършеното с него нарушение. Собственикът се наказва с наказанието, предвидено за извършеното нарушение, ако не посочи на кого е предоставил моторното превозно средство.

Чл. 39 (1) Актовете за установяване на нарушенията на тази наредба се съставят от длъжностните лица, определени със заповед на ръководителя на службата за контрол.

(2) Редовно съставените актове по тази наредба имат доказателствена сила до доказване на противното.

(3) Наказателните постановления се издават от кмета на общината или определени от него с нарочна писмена заповед длъжностни лица.

(4) За неуредените в тази наредба случаи по съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и по изпълнението на наложените наказания се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Раздел II.

Санкции при неправилно паркиране

Чл. 40. При констатирани и/или установени нарушения на правилата за паркиране, за които няма изрично и конкретно определена санкция в Закона за движение по пътищата на лицата, извършили или допуснали нарушението, се налагат санкциите предвидени в настоящата наредба.

Чл. 41. (1) При маловажни случаи на нарушения, които са установени в момента на извършването им, на мястото на нарушението, на извършителят може да бъде наложена глоба с фиш в размер до 50 (петдесет) лв. Издаденият за наложената глоба фиш трябва да съдържа данни: за самоличността на упълномощения от кмета служител, наложил глобата; за самоличността на нарушителя; за мястото и времето на нарушението; за нарушените разпоредби и за размера на глобата. Фиша се подписва от служителя, наложил глобата, и от нарушителя, когато е съгласен да плати на място наложената глоба. На нарушителя заплатил глобата доброволно, се дава екземпляр от фиша.

(2) На лице, което оспорва извършеното от него нарушение и/или размера на наложената му глоба, откаже да подпише фиша и/или да заплати на място наложената му глоба, се съставя акт.

(3) Фиш за неправилно паркирано моторно превозно средство може да се издаде и в отсъствие на нарушителя. В този случай първият екземпляр от фиша се закрепва към моторното превозно средство, като се вземат мерки той да не се повреди от атмосферните условия. Закрепването на фиша към моторното превозно средство е равносилно на връчването му. Втория екземпляр се изпраща по пощата, а третия екземпляр остава за съхранение в службата за контрол.

(4) Издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от датата на издаването му, се смята за влязло в сила наказателно постановление.

Чл. 42. (1) За спиране, престой, паркиране и/или преминаване на ППС през паркове, градини и зелени площи на извършителите се налагат глоби в размер 150 (сто и петдесет) лева.

(2) За паркиране на ППС в нарушение на изискванията на настоящата наредба, върху специално обозначено място, определено за паркиране на ППС, обслужващо хора с увреждания, на извършителя се налага глоба в размер на 50 (петдесет) лева.

(3) На нарушителите на забраната по чл. 6 ал.2 и ал.3 т.2,3 се налага глоба в размер от 30 (тридесет) до 150 (сто и петдесет) лева.

(4) На нарушителите на забраната по чл. 7 ал.1 се налага глоба в размер на 150 (сто и петдесет) лева.

(5) На нарушителите на забраната по чл. 8 ал.1 се налага глоба в размер

от 30 (тридесет) до 150 (сто и петдесет) лева.

 

Раздел III.

Други санкции

Чл. 43. (1) За използване на издадена по съответния ред, но с изтекъл срок на валидност карта за преференциално или привилегировано паркиране, на извършителя се налага глоба в размер до 50 (петдесет) лева, като картата се изземва и перфорира от контрольора, установил нарушението.

(2) За използване на неиздадена по съответния ред, недействителна карта за преференциално или привилегировано служебно паркиране, на извършителя се налага глоба в размер от 200 (двеста) до 500 (петстотин) лева, като картата се изземва от контрольора установил нарушението. В този случай се уведомява и районното полицейско управление.

Чл. 44. (1) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на пътен знак, указателна табела или друго регламентирано поставено съоръжение за вертикална пътна сигнализация, на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева.

(2) За нерегламентирано, частично или цялостно заличаване на хоризонтална пътна маркировка на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 300 (триста) лева.

(3) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирано по съответния ред антипаркинг устройство на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева.

(4) За частично или цялостно повреждане или нерегламентиран демонтаж на монтирана по съответния ред светофарна уредба на извършителите се налагат глоби в размер от 100 (сто) до 500 (петстотин) лева.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1 Настоящата Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на ППС на територията на община В.Търново се издава на основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19 ал. 1т. 2 от Закона за пътищата и чл.99 и във връзка с чл.167 от Закона за движението по пътищата.

§ 2 С приемането на тази наредба се отменят всички разпоредби от актове, приети от Общинския съвет, които и противоречат.

§ 3 Наредбата влиза в сила от 01.01.2012 г. /променен с Реш. 1084 от 21.10.2010 г./

§ 4 Наредбата е приета от Великотърновския Общински съвет с Решение № 836/ 18.03.2010 г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

НАРЕДБИ