ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

НАРЕДБА

 

ЗА СТОПАНИСВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМИТЕ ОТ ОБЩИНСКИЯ

ПОЗЕМЛЕН ФОНД

 

 

Чл. 1. Настоящата Наредба се издава на основание Решение № 465/31.03.2005 г. на Общински съвет Велико Търново за отдаване под наем на наличната обработваема общинска земя и земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

Чл. 2. (1) Земеделските земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ се установяват служебно от Общинска служба “Земеделие и гори” гр. Велико Търново.

(2) Въз основа на решението по предходната алинея отдел "Общинска собственост" установява възникването на правото на собственост върху земеделските земи с акт за общинска собственост и земите се включват в капитала на Община Велико Търново.

Чл. 3. Земите от ОПФ се управляват от Кмета на Общината или от упълномощен от него заместник кмет.

Чл. 4. Със земите от ОПФ се извършва обезщетяване на собственици, оземляване на малоимотни и безимотни граждани, отдаване под наем, извършване на замени. Замяната на земи от ОПФ се извършва по приета методика след решение на Общинския съвет.

Чл. 5. (1) Общинският съвет се произнася с решение за обезщетяване на собствениците на земя от ОПФ, след мотивирано предложение от Кмета на Общината.

(2) Оземляването на безимотни и малоимотни граждани със земи от ОПФ се извършва приоритетно от Общинска служба "Земеделие и гори", след приключване на обезщетяването на собствениците със земя при условия и ред определени с наредба на Министерския съвет.

(3) Земите от ОПФ, които ще се предоставят за оземляване се определят по землища, размер, местоположение и начин на оземляване с решение на Общинския съвет.

Чл. 6. Капиталът на Община Велико Търново се намалява със стойността на земите от ОПФ, с които е извършено обезщетяване и оземляване.

Чл. 7. (1) Под наем се отдават земи от ОПФ, в това число и земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ.

Чл. 8. Кметовете на населените места подготвят сведения за земите, които могат да се отдават под наем, съдържащи:

- начин на трайно ползване;

- категория, размер и местонахождение на земята;

- размер на наема. Наемът не може да бъде по-малък от този, определен за земите от ДПФ.

Чл. 9. (1) Кметовете уведомяват населението чрез писмени обяви и съобщения по местните радиовъзли, за земите подлежащи на отдаване под наем и за условията за участие в търговете.

(2) Сроковете за отдаване на земята под наем са както следва:

- за наличната общинска земя – до пет години;

- за земите по чл. 19 от ЗСПЗЗ – само за една стопанска година.

Чл. 10. Безимотните, малоимотните лица и многодетните семейства с постоянно местоживеене в населеното място, в чието землище се намират земите, се ползват с предимство за получаване на земи под наем.

Чл. 11. В 14-дневен срок от обявяването, гражданите подават самостоятелно, или чрез упълномощено от тях лице, молба до кмета на населеното място, която съдържа следните данни: име, презиме и фамилия по документ за самоличност, ЕГН, ЛК №, дата и място на издаване, както и адресна регистрация на заявителя. В молбата се посочва площта и местонахождението на земята, която се иска под наем.

Чл. 12. (1) Към молбата безимотните кандидати прилагат декларация, че не притежават земеделска земя, че не им е възстановено право на собственост върху земя (пряко или по наследство) на територията на землището.

(2) За неверни данни гражданите носят отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Чл. 13. Към молбата малоимотните кандидати прилагат решение на Общинска служба "Земеделие и гори" по чл. 18 “ж”, ал. 1 и ал. 2 или по чл. 27 от ППЗСПЗЗ, както и декларация, че не притежават други земи в страната.

Чл. 14. Към молбата се прилага пълномощно, когато се подава от пълномощник.

Чл.15. (1) Кметът на населеното място извършва проверка дали подалите молби отговарят на разпоредбите на § 1 и 1а от ППЗСПЗЗ и изготвя обобщен списък на правоимащите по реда на постъпилите заявления. Списъкът се заверява от ОС "ЗГ", че заявителите са безимотни и малоимотни.

Чл. 16. Постъпилите в срока заявления се разглеждат от комисия, назначена от кмета на населеното място.

Чл. 17. Максималният размер земя, който може да се отдаде под наем на безимотни, малоимотни и многодетни семейства не трябва да надвишава десет декара и не може да бъде преотдавана под наем.

Чл. 18. Малоимотното лице може да получи под наем такава площ земя, която заедно с площта на собствената му земя не надвишава десет декара.

Чл. 19. След задоволяване на нуждите на безимотните, малоимотните граждани и многодетни семейства, останалата земя се отдава под наем чрез търг с явно наддаване без ограничаване на размера й.

Чл. 20. Договорите за ползване под наем на земи от ОПФ и тези по чл. 19 от ЗСПЗЗ се сключват по образец (приложение № 1) на основание следните документи:

- списък на безимотни и малоимотни граждани.

- протокол от проведен търг – за физически и юридически лица.

Чл. 21. Крайният срок на договора съвпада с крайния срок на прибиране на реколтата от отделните култури:

- за есенниците – 15.08.;

- за пролетниците и трайните насаждения – 15.11.

Чл. 22. Определеният наем се заплаща от заявителя в 14-дневен срок от сключване на договора или на определени вноски, фиксирани в договора.

Чл. 23. Сключените наемни договори след изтичане на договорения срок продължават действието си за следващия период, освен ако:

1. наемателят заяви писмено, че не желае да удължи срока на договора;

2. наемателят не приема предлаганото от наемодателя изменение на размера на наемната цена за продължения срок на договора;

3. наемодателят иска да внесе промени в условията на ползване на земята, които не се приемат от наемателя.

4. решение на ОС ”ЗГ” по реда на чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ засяга отдадената под наем земя.

Чл. 24. За открити нарушения и отклонения от нормативните документи в използването на земята от наемателя договора се прекратява предсрочно, а сумата не се връща.

Чл. 25. Не се сключват договори с лица, които са наемали земи в предходните години и не са заплатили наема, или са просрочили дължимите вноски.

Чл. 26. Постъпленията от наема на земите от ОПФ и тези по чл. 19 от ЗСПЗЗ се внасят по сметка на HVB Банк "БИОХИМ" АД, гр. Велико Търново сметка № 309 758 290 1, БИН 731142000 9, КОД 66072556.

Чл. 27. Контролът по отдаване под наем на земите от ОПФ и тези по чл. 19 от ЗСПЗЗ се осъществява от отдел "Общинска собственост" при Община Велико Търново.

Чл. 28. Настоящата наредба е утвърдена от Общински съвет гр. Велико Търново с Решение № 465, Протокол № 31/31.03.2005.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящата наредба отменя "Наредба за стопанисване и управление на земите от Общински поземлен фонд” приета с Решение № 404/27.03.1997 г., Протокол № 26 на Общински съвет Велико Търново.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                /инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/

 

 

НАРЕДБИ