НАРЕДБА

за формиране и управление на приходите

от приватизацията в община Велико Търново

І. Общи положения

Чл.1(1) Настоящата наредба има за цел да определи редът и начинът за формиране приходите от приватизацията на: дялове и акции; обособени части от търговски дружества; общински нежилищни имоти, които са предназначени за стопански цели, както и незавършени обекти на строителството, съгласно чл. 1,ал. 2 на Закона за приватизация и следприватизационен контрол /ЗПСК/ и тяхното разпределение, съобразно ал. 1 и ал. 2 на чл. 10 от ЗПСК.

(2) С настоящата наредба се определя редът и начинът за формиране и управление на приходите,получени в резултат на дейности, съпътстващи приватизационни процес, като: приходи от продажба на меморандуми , тръжна и конкурсна документация; задържани като санкции депозити за несключени договори; неустойки за поети, но неизпълнени задължения по приватизационни договори и други подобни и тяхното разпределение,съобразно ал. 3 от чл. 10 на ЗПСК.

Чл.2 (1) Общинският съвет в качеството си на орган по чл. 3 от ЗПСК ръководи цялостната дейност по приватизацията на общинското участие в търговски дружества, обособени части,общински нежилищни имоти, незавършени обекти на строителството, както и формирането, управлението на приходите , получени от приватизацията и дейностите съпътстващи приватизационния процес.

(2) На основание чл. 4,ал.4 от ЗПСК Общинският съвет упълномощава Общинската агенция за приватизация /ОбАП/ да извършва дейността по формирането,разпределението и управлението на приходите, получени от приватизацията и дейностите съпътстващи приватизационния процес при спазване на разпоредбите, определени от ЗПСК, Правилника за дейността на ОбАП,тази Наредба и решенията на Общинския съвет за всеки конкретен случай.

Чл. 3 Приходите,получени в резултат на приватизацията и на дейности, съпътстващи приватизационния процес се разходват в съответствие с разпоредбите на чл. 10 на ЗПСК , както следва:

(1) 91 на сто на паричните постъпления се използват за инвестиционни цели с решение на Общинския съвет, включително за придобиване на дълготрайни материални активи / ДМА/, със социално предназначение и погасяване на кредити за незавършени обекти на строителството; тези средства не могат да се ползват за текущи разходи.

(2) 9 на сто от паричните постъпления се използват за покриване на разходите, свързани с приватизацията, включително за издръжка на специализираните органи, свързани с приватизацията и придобиване на дълготрайни и краткотрайни материални активи по ред определен с тази наредба.

(3)Паричните постъпления от приватизацията на обособени части от имуществото на търговски дружества , в които общината не е едноличен собственик на капитала се превеждат по сметка на дружеството и остават негова собственост

Чл.4 За обслужването на приватизационните действия, които са определени със ЗПСК и приетите към него поднормативни актове ОбАП разкрива и води следните сметки:

(1) набирателна сметка за депозити за приватизация- приходна;

(2) сметка "100 процента парични постъпления от приватизация" - приходна;

(3)сметка "9 на сто - покриване на разходите за приватизация" - приходна

 

ІІ. Формиране на приходи от приватизацията

Чл.5(1)Паричните постъпления от приватизацията и дейностите, съпътстващи приватизационния процес се формират както следва:

1. депозити за обекти на приватизацията;

2. вноски от купувача, представляващи разликата между определената цена / първата вноска при разсрочена схема на плащане/ и внесения депозит;

3. дължими вноски по сключени договори - при разсрочена схема на плащане;

4. неустойки за поети, но неизпълнени договорни задължения;

5. задържани като санкция депозити при отказ на купувача от договорените условия за продажба;

6. продажба на информационни меморандуми , тръжна и конкурсна документация;

7.рекламна и издателска дейност, свързана с организацията на приватизационния процес;

(2) Всички парични постъпления, посочени в предходната алинея след приключване на определените законови процедури, постъпват по банков път в сметките, разкрити съгласно чл. 4 на тази наредба по ред , определен със следващите раздели.

 

ІІІ. Събиране на приходи от приватизацията

Чл.6(1) Общинската агенция за приватизация осигурява събирането на посочените в чл. 5,ал. 1 приходи в определения срок, съгласно ЗПСК и подписаните договори.

(2) Всички депозити на кандидатите за участие в търгове и конкурси постъпват в специална набирателна /депозитна/ сметка на Об АП. След приключване на търговете,/конкурсите / ОбАП :

1. Възстановява депозитите на неспечелилите участници по посочена от тях сметка.

2. Превежда депозитите на спечелилите участници, които са платили определената цена в определения срок в сметка " 100 процента парични постъпления от приватизацията".

3. Задържа депозитите на спечелилите участници, които не са платили определената цена в определения срок и превежда същите в сметка "Разходи за приватизацията".

4. Депозитите на участниците, подали жалба по реда на ЗАП, остават в набирателната сметка до получаване на влязло в сила съдебно решение , след което се разпределят по указания по-горе ред.

(3) Общинската агенция за приватизация предприема необходимите мерки за своевременно осигуряване на всички договорени плащания, включително : първоначални,разсрочени и окончателни вноски, заедно с предвидените по договор лихви, санкции и неустойки.

 

ІV. Разпределение на приходите от приватизацията

Чл.7. Паричните постъпления от приватизацията и съпътстващите я мероприятия се разпределят от Общинската агенция за приватизация в 5 /пет/ дневен срок от получаването им , съгласно разпоредбите на чл. 10 от ЗПСК както следва:

(1) В сметката на специалния фонд за инвестиционни цели на разпореждане на Общинския съвет -91 на сто от постъпленията по чл. 5 точки 2,3 ; 91 на сто от постъпленията по чл. 6 ал. 2 т.2 и 100 % от постъпленията по чл. 5, т.4 на тази наредба.

(2) В сметката за покриване разходите за приватизацията - 9 на сто от приходите по чл. 5, точки 2,3 и чл. 6,ал. 2, т.2 ; 100% от приходите по чл. 5, ал. 1, т.т. 6,7 и 100 % от приходите по чл.6,ал.2,т.3 на тази наредба.

(3) Лихвите по сметки " Набирателна за депозити " и "100 процента парични постъпления от приватизацията " се внасят в сметката на специалния фонд за инвестиционни цели.

(4) Лихвите по сметка " Покриване на разходи за приватизацията" остават в същата сметка.

 

V. Управление на паричните средства във фонд "Приватизация инвестиционен"

Чл. 8 (1) Фондът представлява част от остойностено имущество на Общината, формирано по реда на чл. 10 от ЗПСК и чл. 7, ал. 1 на тази Наредба .

(2) Във фонда за инвестиционни цели постъпват и :

1. Погашенията по задълженията на общинските предприятия, на които са предоставени кредити с решение на Об съвет;

2. Ликвидационния дял при прекратяване дяловото участие в на общината в търговски дружества;

3. приходи от продажба на ценни книжа придобити със средства на фонда

и лихвите , посочени в чл. 7 ал. 3 на тази наредба

Чл.9 (1) Средствата на фонда се използуват за:

1. Финансово обезпечаване на общинската инвестиционна политика.

2.Погасяване на кредити за незавършени обекти на общинското строителство.

3. Поддържане на компенсационен и инвестиционен резерв на фонда за посрещане на извънредни нужди на общината и общински търговски дружества.

(2)Средствата на фонда не могат да се използуват за текущи разходи

Чл.10 (1) Орган за управление на фонда е Надзорния съвет, който:

1. Приема тримесечни отчети за дейността и състоянието на фонда и провежда заседания.

2.Разглежда годишната инвестиционна програма на общинската администрация , въз основа на която изготвя и представя за одобряване в Общинския съвет годишен план за работа, придружен от план-сметка за приходите и разходите.

3.Осъществява текущ контрол и следи за точното изпълнение на правилата за работа на фонда.

4.Осъществява координация на дейността на фонда във връзка с провеждането на финансовата и инвестиционната политика на общината.

5. Извършва проучвания по постъпилите предложения за кредитиране на общински предприятия със средства от специализирания фонд.

6. Извършва проучвания по постъпили предложения от общинската администрация за разход на средства от фонда.

7. Изготвя становища по постъпили предложения за разход на средства от фонда и ги внася с проект за решение в Об съвет.

8. Внася в Общинския съвет предложения за оптимизиране работата на фонда и дейностите, свързани с неговото функциониране.

(2) Разходването на средства от фонда извън приетата инвестиционна програма се извършва с решение на Общинския съвет за всеки конкретен случай , който се докладва от председателя на НСП.

(3) Оперативно техническата работа , свързана с функционирането на фонда по предходните алинеи се извършва от ОбАП, а оперативно счетоводната работа се извършва от отдел "Бюджет и финанси" при Община Велико Търново, съобразно взетите решения от Общински съвет, НСПСК и действащото законодателство.

 

VІ. Управление на паричните средства във фонд" Покриване на разходи за приватизацията"

Чл.11(1) Набирането и разходването на средствата по фонда се извършва въз основа на приета от Об съвет приходно-разходна сметка, съдържаща обобщени данни за очакваните приходи , основните направления и размер на разходите за приватизация;

(2) В приходната част на план-сметката се отразяват приходите, произтичащи от чл. 7,ал.2 тази наредба, както и всички очаквани постъпления от продажба на ценни книжа, погашения по кредити дадени със средства на фонда, лихви и други подобни, свързани с функционирането на фонда;

(3) В разходната част на сметката се отразяват очакваните разходи, свързани с организацията на приватизационния процес и съпътстващите го мероприятия;

(4 ) Приходно-разходната сметка се изготвя от ОбАП и отдел "Бюджет и финанси" при Община Велико Търново и се одобрява от Надзорния съвет за приватизация, заедно с годишен план за работа ;

(5 ) В случаите, когато Общинския съвет внесе промени в годишния план за работа, приходно - разходната сметка се променя пропорционално.

Чл.12(1) Средствата по фонд "Покриване на разходи за приватизацията" се изразходват приоритетно за :

1. Правни анализи на общински предприятия, обособени обекти и общински нежилищни имоти.

2. Приватизационни оценки, актуализация на оценки и рецензии на приватизационни оценки на общински предприятия, обособени обекти и общински нежилищни имоти.

3. Консултантски услуги и експертизи.

4.Разходи за продажба на общински предприятия , обособени обекти и общински нежилищни имоти.

5. Разходи, свързани с ликвидация и продажба на имущество на прекратени общински предприятия и обекти.

6. Публикации, реклама, маркетинг.

7. Обучение, повишаване на квалификацията и проучване на чужд опит.

8. Възнаграждение за участие в заседание на НСП, тръжни комисии, конкурси и преговори.

9. Заплати на щатния персонал на Об АП.

10.Допълнително материално стимулиране на щатния персонал на Об АП.

11. Стопански разходи.

12. Придобиване и разпореждане с краткотрайни активи.

13. Придобиване и разпореждане с дълготрайни материални и нематериални активи.

14. Разходи за архитектурно разделяне и обособяване на обекти, подлежащи на приватизация .

15. Други /непредвидени/ разходи, свързани с организацията и осъществяването на приватизационния процес.

Чл.13(1) Разходите на средства от фонда се разрешават от изпълнителния директор на Об АП , като за всеки разход се съставя разходооправдателен документ.

(2) Изразходването на средства по чл. 12, т.т. 10,13 и 15 се извършва след разрешение от НСПСК.

(3) Всички други разходи на средства от фонда се извършват след решение на Общинския съвет.

Чл.14(1) За обслужването на фонд "Покриване на разходи за приватизацията" оперативно-техническата работа се извършва от щатния персонал на ОбАП, а оперативно-счетоводната работа се извършва от отдел "Бюджет и финанси" при Община Велико Търново, в съответствие с действащото законодателство.

(2) Всяко тримесечие изпълнителният директор на ОбАП представя на Надзорния съвет за одобряване отчет за разходваните средства.

(3) Годишният отчет за разходваните средства от ОбАП се приема от Общинския съвет.

 

 VІІІ.Преходни и заключителни разпоредби

Чл.15 Органите за управление на специализираните фондове по реда на раздели V и VІ на тази Наредба са длъжни да предприемат мерки за защита от инфлация на постъпилите средства по сметките им.

Чл. 16. Неизразходваните средства по фондовете в края на отчетната година се ползват през следващата година и се вземат предвид при изготвяне на приходно-разходните сметки

Чл.17.Наименованието на фонд „Покриване на разходи за приватизация” в Наредбата да се чете фонд „Разходи за приватизация и следприватизационен контрол”.

Тази Наредба, заедно с направените изменения и допълнения, влиза в сила след приемането й с решение № 780/ 13.06.2002 г. и решение № 844/18.03.2010 г. на Великотърновски общински съвет .

НАРЕДБИ