НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО


 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат организацията на дейността на институциите за социални услуги, видовете социални услуги, предоставени в тях, както и условията и редът за извършването им в Община Велико Търново.
Чл. 2. /1/ Специализираните институции за социални услуги по начина на финансиране са „държавна отговорност” и „общинска отговорност”.
/2/ „Държавна отговорност” са специализираните институции за социални услуги, които се финансират от държавния бюджет.
/3/ „Общинска отговорност са институциите за социални услуги, които се финансират от общинския бюджет.
/4/ Кметът на общината може да възложи управлението на специализираните институции и на социалните услуги, предоставени в общността след провеждане на конкурс при условията на чл. 37 – чл.39 „а” вкл. От ППЗСП на:
1. Физически лица, регистрирани по Търговския закон и юридически лица, вписани в регистър към Агенция за социално подпомагане.
2. Физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица могат да предоставят социални услуги за деца до 18 години след издаване на лицензия и вписване в регистъра по т.1.
 

Глава втора

ВИДОВЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Чл. 3. /1/ Социалните услуги се предоставят в общността и в специализирани институции.
/2 Социалните услуги, които се предоставят в общността в Община Велико Търново са:
1. Домашен социален патронаж;
2. Клубове на пенсионера и инвалида;
3. Обществени трапезарии;
4. Център за социална рехабилитация и интеграция;
5. Център за обществена подкрепа;
6. Дневен център за деца с увреждания;
7. Социални услуги – резидентен тип:
а/„Защитено жилище” за младежи в риск;
б/”Кризисен център” за деца, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация;
в/„Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост;
г/”Център за настаняване от семеен тип”;
8. Социални услуги в общността, извършвани при съвместно участие и въз основа на договор между Община Велико Търново и държавни институции;
9. Социални услуги в общността, извършвани от неправителствени организации;
10. Други.
/3/ Специализирани институции за предоставяне на социални услуги са:
1. Дом за стари хора “Венета Ботева” гр. Велико Търново;
2. Дом за стари хора „Св. Иван Рилски” с. Балван;
3. Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Пчелище;
4. Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово;
5. Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Церова кория;
6. Дом за деца, лишени от родителска грижа “Пеню и Мария Велкови” гр. Велико Търново;
7. Дом за деца, лишени от родителска грижа “Христо Смирненски” с. Балван.
/4/ Организацията и дейността на домовете за деца, лишени от родителска грижа се регламентират в Правилник за организацията и дейността на домовете за деца, лишени от родителска грижа на Министерство на труда и социалната политика.
/5/ Настаняването и прекратяване на настаняването на деца в специализираните институции – Домове за деца, лишени от родителски грижи се извършва на основание разпоредбите на Закона за закрила на детето.
/6/ Социалните услуги, предоставяни в специализирана институция – Дом за деца, лишени от родителска грижа включват:
1. Осигуряване на основните потребности на децата:
• По отношение на храненето – балансирано, пълноценно хранене;
• По отношение на здравните потребности;
- съдействие за избор на личен лекар и стоматолог;
- осигуряване на лечение и медикаменти при необходимост;
- оказване на адекватна подкрепа и закрила на децата със специфични образователни или здравословни потребности;
- спомагане за утвърждаване на здравословен начин на живот чрез превантивни възпитателни дейности.
• По отношение на образованието;
- осигуряване на качествено образование на всяко дете;
- оказване на помощ в подготовката за училище;
- осигуряване на необходимите учебници и учебни материали;
- осъществяване на консултативна работа при подготовка на домашната работа;
- поддържане на контакти с класните ръководители и преподаватели;
- информиране на родителите/настойниците/ за успеваемостта на децата в училище;
- работа по специална програма със застрашените от отпадане от училище поради слаб успех или неизвинени отсъствия.
2. Създаване на условия за удовлетворяване на културните, религиозни, езикови и етнически потребности на детето.
3. Подготовка на детето за самостоятелен начин на живот, като за тази цел се разработва план за напускане на специализираната институция.
4. Осигуряване възможност за личен избор на детето относно неговите дрехи и лични вещи.
5. Подкрепа и насърчаване на детето да развива своите умения и таланти през свободното време.
6. Осигуряване на възможност за свободно подаване на жалби и оплаквания от детето и неговите родители / настойници/ или близки.
7. Осигуряване на материална среда, благоприятна за развитието на децата. Осигуряване на сигурност и безопасност на настанените деца.
8. Работа по специална програма с деца, претърпели насилие или изпаднали в рискови ситуации.
9. Подпомагане на напускащите институцията в тяхната професионална реализация и битово устройване.
10. Осигуряване на лична стипендия на деца в размер, определен с ПМС.
/7/ Социалните услуги могат да се предоставят краткосрочно и/или дългосрочно.
Чл. 4. /1/ Домашният социален патронаж извършва социални услуги по домовете на :
1. лица над 60 – годишна възраст;
2. инвалиди с определена 50% и над 50% намалена работоспособност;
3. деца инвалиди;
/2/ Социалните услуги по ал.1 са:
1. доставяне на храна;
2. поддръжка на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от обслужвания;
3. съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при инвалидност или тежко заболяване;
4. помощ в общуването и в поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома или извън него;
5. битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост, заплащане на такси, данъци, електрическа и топлинна енергия, телефон и др. със средства на обслужваното лице;
6. консултация с личен лекар и съдействие за изготвяне на необходимите документи за явяване на ТЕЛК;
7. административни и правни консултации по проблеми, свързани със социално подпомагане.
8. други.
/3/ Лица, които не са абонати на Домашен социален патронаж гр.Велико Търново, ползват предоставяните социални услуги срещу заплащане на такса в размер, определен в чл.30, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и ценни на услуги на територията на Община Велико Търново.
Чл. 5. Клубовете на пенсионерите и инвалидите се учредяват на териториален принцип по общини и селища като форма на социална интеграция.
Чл. 6. Реда и условията за разкриване и организацията на извършваните социални услуги в клубовете се уреждат с Наредба на Община Велико Търново.
Чл. 7. Център за социална рехабилитация и интеграция подпомага социалната интеграция и професионалната реализация и предоставя социални услуги на:
1. деца и младежи до 25 години с ментални и физически увреждания от общността с направление от ОЗД, Д „СП”, ДПС, МКБППМН, Директори на училища и детски заведения на територията на Община Велико Търново;
2. деца до 18 години с ментални и физически увреждания настанени в Домове за деца на територията на Община Велико Търново и други социални услуги на територията на Община Велико Търново;
3. деца и младежи с ментални и физически увреждания до 25 години и техните семейства, които се нуждаят от съдействие и подкрепа с цел превенция на изоставянето и реинтеграция в семейна среда;
4. професионалисти, предоставящи грижи за деца.
Чл. 8. /1/ Защитено жилище за младежи в риск предоставя социални услуги на младежи от 18 до 25 години които са:
1. напускащи специализирани институции;
2. от общността, и не получават подкрепа от биологичните си семейства по отношение на дом, работа и финансова сигурност;
3. от многодетни семейства;
4. с тежки социални и поведенчески проблеми, лишени от подкрепата на близки хора;
5. с родители, страдащи от тежки хронични неинфекциозни заболявания, освидетелствани от ТЕЛК;
/2/ Младежи на възраст от 16 до 18 години, настанени в ДОВДЛРГ / в „ Защитено пространство”/ като мярка за закрила.
Чл. 9. /1/ “Кризисен център” за деца жертва на трафик или пострадали от насилие предоставя социални услуги на:
1. деца жертва на трафик на възраст над 6 години;
2. деца пострадали от насилие на възраст на 6 години;
/2/ Социални услуги по ал. 1 са:
1. осигуряване на подслон и храна;
2. задоволяване на здравни потребности;
3. осигуряването на емоционална и психологическа подкрепа за преодоляване на травми;
4. осигуряване на детето в образователния процес;
5. консултиране и информиране;
6. обучение в жизнени и социални умения;
7. организиране на свободното време;
8. съдействие за пълноценно включване, социална подкрепа и социална интеграция;
9. други;
Чл. 10. “Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост предоставя социални услуги на:
1. пълнолетни лица с лека степен на умствена изостаналост, изведени от специализирани институции за възрастни с умствена изостаналост.
Чл.11. Център за обществена подкрепа предоставя социални услуги на:
1. деца от 0 до 18 години и техните семейства, които се нуждаят от съдействие и подкрепа с цел превенция на изоставянето и реинтеграция в семейна среда;
2. деца, настанени в Домове за деца на територията на Община Велико Търново;
3. деца, извършители на противообществени прояви;
4. кандидати за приемни родители и осиновители, както и одобрени такива;
5. професионалисти, предоставящи грижи за деца.
Чл.12. Център за настаняване от семеен тип предоставя социални услуги на:
1. деца от 3 до 18 години лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за оставане и връщане в биологичното семейство, настаняване в семейството на близки и роднини или в приемно семейство.
Чл.13. “Дневен център” за деца с увреждания предоставя социални услуги на деца с увреждания до 18 години и на техните семейства.
Чл. 14. Домовете за стари хора предоставят дългосрочни социални услуги на:
1. Лица на пенсионна възраст – съгласно Кодекса за социално осигуряване;
2. Лица на пенсионна възраст, с намалена работоспособност над 71%, трудно подвижни или лежащо болни, ако здравословното състояние по ЕР на ТЕЛК, отговаря на профила на профила на специализираната институция.
Чл. 15. Домовете за възрастни с умствена изостаналост предоставят дългосрочни социални услуги на:
1. лица над 18 – годишна възраст с различна степен на умствени затруднения.
Чл.16. Домовете за деца предоставят социални услуги на:
1. деца, лишени от родителска грижа от 3 години до XII клас включително или до завършване на средното образование, но не повече от 20 – годишна възраст.
 

Глава трета

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Чл. 17. /1/ Институциите за социални услуги в Община Велико Търново се управляват от кмета на общината.
/2/ Кметът на общината създава, изменя и прекратява трудовите правоотношения с Управителите на институциите за социални услуги.
/3/ Управителите на институциите за социални услуги се назначават след проведен конкурс при условията на Раздел IV от Кодекса на труда.
/4/ Управителите на институциите за социални услуги създават, изменят и прекратяват трудовите правоотношения с работниците и служителите в институциите.
/5/ Длъжностното разписание се определя и утвърждава от кмета на общината, в съответствие със стандартите, утвърдени с Решение на Министерския съвет за дейностите „държавна отговорност” и Решение на Общинския съвет за дейностите „общинска отговорност”.
Чл. 18. /1/ В специализираните институции за социални услуги се създава социален съвет, като съвещателен орган по въпросите на социалната, учебно – възпитателната и корекционна дейност. Председател на съвета е управителя на специализираната институция.
/2/ В съвета участват специалисти, пряко заети със специфичната дейност на специализираната институция.
/3/ За провеждане на ежемесечни заседания се води протоколна книга от социален работник от специализираната институция.
Чл. 19. /1/ За защита на интересите на потребителите на социални услуги и упражняване на обществен контрол в специализираните институции и социалните институции в общността могат да се създадат съвети на потребителите на социални услуги, на техните настойници или попечители. /чл. 54 „а” от ППЗСП/.
/2/ съветите по ал.1 имат съвещателни функции при осъществяване на дейностите по предоставянето на социални услуги и следят за качеството им.
Чл. 20. Специализираните институции и социалните услуги, предоставяни в общността имат право на:
1. собствен кръгъл печат;
2. движимо и недвижимо имущество, собственост на общината;
3. собствен бюджет в рамките на общинския бюджет;
4. спонсорства, дарения, хуманитарни помощи и др.;
5. терапевтично – трудова и помощно – стопанска дейност;
 

Глава четвърта

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ
Чл. 21. /1/ В Домовете за стари хора на територията на Община Велико Търново след изчерпване на всички възможности за извършване на услуги в общността се приемат лица, които:
1. Не са в състояние сами да организират и задоволят своите жизнени потребности.
2. Имат намалена работоспособност над 71%, определена с ЕР на ТЕЛК и активното лечение за тях е приключило.
3. Нямат близки, които да се грижат за тях.
4. Да не са сключвали договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане.
5. Да не са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години;
6. Да не са прехвърлили чрез договор за дарение собственост върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години.
/2/ В Дом за стари хора могат да се приемат и лица, които имат близки, но те:
1. са с определена над 71% намалена работоспособност;
2. са навършили пенсионна възраст – съгласно Кодекса за социално осигуряване;
3. полагат грижи за тежко болно лице или дете;
/3/ Ветераните от войните ползват предимство при настаняване в специализираните институции за социални услуги, ако отговарят на условията на ал1 и 2.
/4/ Военноинвалидите се настаняват с предимство в специализираните институции за социални услуги, ако отговарят на условията на ал.1 и ал.2 / съгл. чл. 19 ал.1 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите – ДВ бр. 27/29.03.2005 г./ - /допълн. с Решение № 623/04.08.2005 год./
Чл. 22. /1/ В Дом за стари хора могат да се приемат и лица, за които не са налице условията, посочени в чл.21, ако те или техните близки, задължени да осигуряват издръжка в последователността, посочена в Глава осма на Семейния кодекс, поемат заплащането на такса в размер реалните разходи за издръжка на едно лице в ДСХ, което задължително се отразява в Договора за социални услуги.
/2/ За приема на лица по ал.1 в Дом за стари хора се предоставят не повече от 20 % от капацитета на дома.
Чл. 23. Лицата с умствена изостаналост се настаняват в специализирани институции / ДВУИ в Община Велико Търново/, когато в домашна среда не могат да им бъдат осигурени специфичните за здравословното им състояние грижи и са изчерпани всички възможности за социални услуги в общността.
Чл. 24. /1/ Настаняването в специализираните институции / държавна отговорност/ се извършва със Заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”, съгласно чл.40 „а” от ППЗСП.
/2/ Копие от заповедта за настаняване и копие от доклада – предложение, съгласно чл.40, ал.4 от ППЗСП се предоставят на кмета на Община Велико Търново.
/3/ Настаняването в специализирана институция се допуска само след изчерпване на всички възможности за предоставяне на услуги в общността. Необходимо е да бъде извършена оценка на потребителя на услугата по следните основни индикатори:
Потребности:
1. ежедневни;
2. здравни;
3. образователни;
4. рехабилитационни;
5. потребности в свободното време;
6. потребности от контакти със семейството, приятели, близки, и др. лица.
/4/ След изготвената преценка на потребностите на лицето и мотивираното предложение за предоставяне на социални услуги, социалният работник от Дирекция „Социално подпомагане” формулира основните насоки за бъдещата социална работа в зависимост от потребностите и желанията му, които се отразяват в доклада – предложение.
Чл. 25. Необходимите документи за постъпване в специализираните институции в Община Велико Търново са:
1. писмена молба по настоящ адрес до Директора на Дирекция „Социално подпомагане”;
2. копие от документ за самоличност;
3. копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;
4. копие от решение на ЛКК, ТЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛКК, ако има такова;
5. две снимки, актуални към момента на подаване на молбата;
6. за лица с умствени затруднения документ за поставяне под запрещение / ако има такъв/;
7. извлечение от НОИ за последен, актуализиран размер на пенсията;
8. медицинска бележка от Пневмо – фтизиатричен диспансер;
9. медицинско удостоверение за психично състояние, издадено от Областен диспансер за психични заболявания;
10. медицинска характеристика от личния лекар или Районно здравно заведение по местоживеене на лицето;
11. декларация за финансово и имуществено състояние.
Чл. 26. Лицата над 18 годишна възраст с умствени затруднения могат да бъдат поставяни под запрещение и след настаняването им в специализираната институция, като се спазват разпоредбите на Глава X от Семейния кодекс.
Чл. 27. При постъпване в специализираната институция, задължително се представят:
1. документ за самоличност;
2. медицинска бележка от районно здравно заведение, че лицето не е в контакт със заразно болни;
3. медицинска бележка с резултат от изследване за чревно заразоносителство, паразитози;
4. личен амбулаторен картон;
Чл. 28. /1/ На всеки новоприет в специализираните институции за социални услуги се извършва задължителен медицински преглед.
/2/ Ползването на социални услуги в ДСХ и ДВУИ се урежда с договор между Управителя на специализираната институция / упълномощен от кмета на общината/ и потребителя на социални услуги или негов законен представител. / по образец, утвърден от кмета на общината/.
Чл.29. Лицата над 18 годишна възраст с умствени затруднения, които имат и сетивни или физически увреждания, се настаняват в специализирана институция за социални услуги /ДВУИ/, съобразно степента на умствени затруднения.
Чл. 30. /1/ Не се допуска настаняване в ДСХ и ДВУИ на територията на Община Велико Търново на лице, чието психическо и физическо състояние не съответства на профила на ДСХ и ДВУИ.
/2/ Социалните услуги се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата. /чл.16, ал.2 от ЗСП/.
/3/ При настаняване в специализирана институция след оценка на нуждите на потребителя на социални услуги, доставчикът на услугата / управителя, упълномощен от кмета на общината/ изготвя индивидуален план за работа и формулира целите които трябва да бъдат постигнати.
Чл. 31. /1/ При смърт на лице, настанено в ДСХ и ДВУИ в Община Велико Търново, незабавно се уведомяват неговите наследници или законни представители, които се информират и писмено.
/2/ Починали в ДСХ и ДВУИ се погребват по служебен ред / Инструкция на Община Велико Търново за социално погребение/, когато нямат близки или те отказват да приемат тленните останки.
Чл. 32. Лице, настанено в ДСХ и ДВУИ се премества или извежда:
1. по негово или на законния му представител желание, изразено с писмена молба до управителя на специализираната институция;
2. при промяна в психическото и/или физическо състояние, несъответстващо на профила на специализираната институция;
3. когато месечната такса за ползваните социални услуги не е платена повече от един месец;
4. при системно неспазване разпоредбите на правилника за вътрешния ред на специализираната институция;
5. при системна злоупотреба на алкохол и при установена наркомания.
Чл. 33. /1/ Преместването от една в друга специализирана институция се извършва със Заповед на Директора на дирекция „Социално подпомагане” по мотивирано писмено предложение от Управителя на специализираната институция с копия на мотивираното предложение и заповедта до кмета на общината, към които се прилагат:
1. епикриза от личния лекар на лицето;
2. личен амбулаторен картон;
3. оценка на възможностите на възрастния за ДВУИ;
4. медицинска бележка, че лицето не е в контакт със заразно болни;
/2/ При преместване на потребителите на социални услуги от една в друга специализирана институция за социални услуги задължително се изпраща личното дело и писмено се уведомяват близките.
Чл. 34. Извеждането от специализирана институция за социални услуги и социални услуги в общността се извършва със Заповед на Кмета на общината по мотивирано писмено предложение на управителя на специализираната институция и приложени документи.
Чл. 35. /1/ Потребителите на социални услуги в специализирана институция за дългосрочно предоставяни социални услуги, имат право на домашен отпуск до 2 месеца в годината.
/2/ За времето през което са ползват отпуска, такса не се заплаща.
Чл. 36. /1/ Потребителите на социални услуги, настанени в специализирана институция за дългосрочно предоставяни социални услуги, ползват лични облекла и вещи, а когато не разполагат с такива, същите им се осигуряват за сметка на специализираната институция в рамките на утвърдения бюджет.
/2/ При изписване от специализираната институция, ако лицето няма собствено облекло и обувки или няма средства да си закупи такива, му се предоставят безвъзмездно, съобразно сезона.
Чл.37. /1/ Лицата настанени в Дом за стари хора получават пенсията: лично или чрез упълномощено лице, при условията и по реда на чл.64 / чл.61, ал.1 от НПОС/; в специализираната институция чрез пощенска станция при условията и реда на чл.62 от НПОС и чрез разплащателен или спестовен безсрочен личен влог в посочения от лицето банков клон при условията и реда на чл.67 от НПОС. / изм. с решение № 623 / 04.08.2005 г./
/2/ Личните пенсии на лицата, настанени в Домовете за възрастни с умствена изостаналост, поставени под запрещение се изплащат от пощенските станции на законния представител – родител или настойник при условията и реда на чл. 61, ал.2 от НПОС. Когато за настойник е определен управителя или социалния работник на дома, той получава пенсията на настаненото лице./ изм. с решение № 623/ 04.08.2005 г./
Чл.38. /1/ Управителят или социалния работник – настойник на лицето под настойничество удържа съответния процент от получената пенсия, за заплащане на такса, съгласно Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет/ ДВ бр. 40 / 29.04.2003 г., изм. ДВ бр. 55/ 17.06.2003 г. , изм. ДВ бр. 13/17.02.2004 г., изм. ДВ бр. 97/02.11.2004 г., изм. ДВ бр.54/04.07.2006 г./. Управителят или социалният работник – настойник може да удържа и суми за закупуване на лично облекло, обувки, тоалетни принадлежности и други вещи от първа необходимост, за задоволяване на нуждите на настаненото лице, в съответствие с изискванията на чл.40д, ал. 3 , т.3 от ППЗСП. Остатъкът от дохода не се използва за закупуване на вещи и консумативи, които доставчикът на социални услуги е длъжен да осигури, съгласно чл. 40е, чл.41, ал.1 от ППЗСП./ изм.с решение № 623/04.08.2005г./
/2/ Разходите по ал.1 могат да се извършват само след писмено разпореждане на управителя на специализираната институция за социални услуги. Отчитането на извършените разходи се удостоверява с протокол, подписан от комисия, назначена от управителя.
/3/ Неизползваните средства за лични разходи на лицето под настойничество се внасят на негово име от настойника в банка на спестовен безсрочен влог при условията и реда на чл.119 от СК./ изм. с решение № 623/04.08.2005 год./
/4/ В специализираните институции за възрастни с умствена изостаналост се води партидна книга за личните средства на всеки потребител, в която се вписват какво е закупено, номерът и датата на издаване на разходно – оправдателния документ и от кого е издаден/ материално- отговорно лице/.
Чл. 39. В специализираните институции за дългосрочно предоставяни социални услуги се води и съхранява задължителна, определена с Указание на МТСП – НССП № СГ-91.00.04/11.01.1999 г. документация относно приемането, обслужването и изписването на лицата и определената в Чл.40д , ал.1 – ал.4 от ППЗСП / ДВ бр.40/29.04.2003г./ задължителна документация.
Чл. 40. /1/ Съгласно чл. 17 от Закона за социално подпомагане, социалните услуги се извършват срещу заплащане на такси.
Таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет, се определят с Тарифа, утвърдена с ПМС № 91 от 21.04.2003 г. на Министерски съвет / ДВ бр. 40 / 29.04.2003 г., изм. ДВ бр. 55/ 17.06.2003 г. , изм. ДВ бр. 13/17.02.2004 г., изм. ДВ бр. 97/02.11.2004 г., изм. ДВ бр.54/04.07.2006 г., изм. ДВ бр. 58/ 27.06.2008 г./. Същите се събират от определено от управителя на специализираната институция длъжностно лице / касиер/ , което води книга за таксите по образец със съдържание съгласно Указание на МТСП – АСП от 01.06.2005 г., изм. от 09.08.2006 г., изм. от 27.06.2008 г. – Заплащане на такси и изчисляване на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция.
/2/ Размерът на таксите за социални услуги „държавна отговорност”, финансирани от републиканския бюджет чрез бюджетите на общините е определен процент от дохода на лицата / съгласно Тарифата за социални услуги/. Таксата не може да надвишава действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, ако същото отговаря на профила на специализираната институция за социални услуги.
За всяка събрана такса се издава квитанция, която се връчва на лицето или неговите законни представители/ изм. с Решение № 623/04.08.2005 г./
/3/ Действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция се определя съгласно Указание на МТСП – АСП от 01.06.2005 г., изм. от 09.08.2006 г. - Заплащане на такси и изчисляване на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция./допълн.с решение № 623/04.08.2005 г./
/4/ Ветераните от войните, които ползват социални услуги в специализирани институции, заплащат такса в размер, определен съгласно чл. 4, т.5 от Закона за ветераните от войните и чл. 16, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните, приет с Постановление № 168 на Министерския съвет от 1999 г. ( обн., ДВ, бр. 75/1999 г.; изм. и доп., бр.112/1999 г., бр.29/2000 г., бр.61/2001 г.; Решение № 6288 на Върховния административен съд от 2001 г.- бр. 73/2001 г.; изм., 38/2002 г.). Останалата част е за сметка на бюджета на общината.
/5/ Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, настанено в специализирана институция, заплащат лицата, които:
1. имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.;
2. имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
3. са прехвърлили срещу заплащане собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години;
4. са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху недвижим имот и/или идеални части от него през последните 5 години.
/6/ Лица ползващи социални услуги които не заплащат такса са:
1. лица които нямат доходи;
2. лица, дарили недвижима собственост в полза на държавата или общините с цел развитие на социални услуги;
3. деца под 16 години;
4. лица, настанени в приюти;
5. лица от 18- до 21- годишна възраст, настанени в домове за временно настаняване след напускането на специализирана институция за предоставяне на социални услуги;
/7/ Издръжката на лицата по ал. 6, т.1- 5 е изцяло за сметка на републиканския бюджет.
/8/ Потребителите на социални услуги в Дом за стари хора, настанени при условията на чл.14 от Наредбата е и налице възможност за помощ от страна на задължените лица, заплащат такса в размер реалните месечни разходи.
Чл. 41. /1/ За ползване на услугите на Домашен социален патронаж гр.Велико Търново, лицата подават следните документи / чл.40, ал.2 от ППЗСП/ в Центъра за социални услуги в Община Велико Търново:
1. молба по настоящ адрес до управителя на Домашен социален патронаж Велико Търново по образец, утвърден от кмета на общината; / изм. с решение № 623/04.08.2005 г./
2. декларация за семейно имотно, здравословно състояние – по образец, утвърден от кмета на общината;
3. копие от документ за самоличност;
4. медицинска характеристика от личен лекар за общо здравословно състояние, степен на подвижност и самообслужване, хронични заболявания – по образец, утвърден от кмета на общината;
5. копие от Решение на ЛКК, ТЕЛК, РЕЛКК, НЕЛК, ЦЕЛКК, ако има такова;
6. копие от последно актуализирано извлечение от НОИ за размер на пенсията;
7. един брой фото снимка;
8. при необходимост доставчика на социални услуги може да изисква и други документи.
/2/ Документи за ползване на услугите Домашен социален патронаж, могат да се подадат от желаещите лица и в базата на Домашен социален патронаж в гр.Дебелец, както и във филиала в с. Ново село.
Чл. 42. /1/ Въз основа на подадена молба и приложените документи, специалисти „социални дейности” от Домашен социален патронаж гр. Велико Търново извършват социална анкета на потребностите на лицето от социални услуги, която се отразява в Доклад-предложение /по образец, утвърден от Кмета на общината/ до управителя на Домашен социален патронаж гр. Велико Търново.
/2/ Включването за предоставянето на социални услуги в общността се извършва със Заповед на управителя на Домашен социален патронаж гр.Велико Търново, издадена въз основа на доклада по ал.1.
/3/ Отказ на органа по ал.2 за включване в Домашен социален патронаж, се обжалва по реда на Закона за административното производство.
Чл. 43. /1/ За предоставяне от Домашен социален патронаж гр.Велико Търново социални услуги между потребителя на социални услуги и доставчика / управителя на ДСП, упълномощен от кмета на общината/ се сключва договор за социални услуги общинска дейност – по образец, утвърден от кмета на общината.
/2/ Управителя на Домашен социален патронаж предоставя на потребителя на социални услуги в общността информация, относно:
1. описание на социалните услуги които се предоставят;
2. опита на доставчика в предоставянето на социални услуги и квалификацията на персонала;
3. условията и правилата за ползване на услугите;
4. процедура за подаване на жалби;
/3/ Домашен социален патронаж гр. Велико Търново предоставя социални услуги в съставните населени места на Общината, при наличие на не по – малко от петима желаещи, които са подали молба и отговарят на изискванията по чл. 4, ал.1.
Чл. 44. За социалните услуги, предоставяни от Домашен социален патронаж гр.Велико Търново на лица, които не са абонати, между потребителя и доставчика / управителя на ДСП/ се подписва споразумение по образец, утвърден от кмета на общината.
Чл. 45. Социалният работник от Домашен социален патронаж изготвя индивидуален план след оценка на нуждите на всеки потребител и формулира целите, които трябва да бъдат постигнати.
/2/ Управителят на Домашен социален патронаж оценява изпълнението на плана по ал.1 на всеки 6 месеца и при необходимост го актуализира.
Чл. 46. Лицата, ползващи услугите в системата на Домашен социален патронаж, заплащат месечна такса в размер, определен в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.
Чл. 47. Начислената месечна такса се заплаща от личните доходи на лицето.
/2/ Касиерът на Домашен социален патронаж събира начислените такси от обслужваните лица и ги внася в общинския бюджет до 20 – то число на месеца, следващ месеца за който се дължат.
/3/ При заплащане на месечната такса на потребителите на социални услуги се издава квитанция срещу подпис.
Чл. 48. /1/ Потребителите на социални услуги в общността / Домашен социален патронаж/ имат право на домашен отпуск до три месеца в годината.
/2/ За времето, през което се ползва домашен отпуск, такса не се заплаща.
Чл. 49. Предоставянето на социални услуги в общността се прекратява в следните случаи:
1. по желание на обслужваното лице, изразено с писмена молба, подадена не по – късно от три работни дни преди датата на прекратяване до управителя на Домашен социален патронаж гр. Велико Търново;
2. при настаняване в специализирана институция за социални услуги;
3. когато месечната такса за ползване на социални услуги не е платена повече от един месец;
4. при смърт на лицето.
Чл. 50. Филиал на Домашен социален патронаж гр.Велико Търново се открива при наличие на не по – малко от 20 кандидати.
/2/ Филиалите се откриват, закриват или преместват по предложение на Кмета на Община Велико Търново и решение на Общински съвет с посочване на капацитета, числеността на персонала, средствата за работна заплата, местата и веществената им издръжка, дата на откриване.
/3/ Помещенията, в които се разкриват филиалите на Домашен социален патронаж, както и подходящото им обзавеждане, се осигурява с решение на общинския съвет.
/4/ Разходите по поддръжка на филиалите – отопление, осветление, телефон, вода, и ремонти, се осигуряват с решение на общинския бюджет.
Чл.51. Социалните услуги в “Център за социална рехабилитация и интеграция” се предоставят след насочване към услугата от:
1. ресорния отдел на Община Велико Търново;
2. отдел „Закрила на детето” към Д „СП”;
3. МКБППМН;
4. Дирекция “Социално подпомагане”;
5. директорите на ДДЛРГ;
6. Директори на училища на територията на Община Велико Търново;
7. Директорите на детски заведения на територията на Община Велико Търново;
8. граждани, професионалисти и институции, които имат информация за предоставената социална услуга.
Чл. 52. /1/ “Център за социална рехабилитация и интеграция” гр. Велико Търново /ЦСРИ/ извършва административни функции, свързани с водене на документация и подържане на досиета на клиентите, материална отговорност, координация и връзка с други институции.
/ 2/ Консултативните функции предлагани от ЦСРИ са:
1. Психологическо консултиране:
• Работа с родители на деца и младежи с ментални и физически увреждания, насочена към развитие на умения за ефективно родителстване, разрешаване на конфликти и преодоляване на трудностите в общуването между деца и родители;
• Работа с деца и младежи с ментални и физически увреждания, насочена към подкрепа на личностното израстване и преодоляване на дефицити в развитието;
2. Социално консултиране:
• Работа с деца и младежи с ментални и физически увреждания до 25-годишна възраст и с техните семейства в посока включване в социалната мрежа за подкрепа, изградена на територията на Общината;
• За всеки клиент се изготвя индивидуален план за определен срок, на база оценка на неговите потребности, анализ на възможностите, набелязване на цели и на конкретни дейности за тяхното постигане;
3. Логопедично консултиране:
• Изследване на езиково- говорното развитие на деца и младежи с ментални и физически увреждания;
• Индивидуална и групова терапевтично- корекционна дейност на езиковата и говорна патология;
• Профилактика на езиковата и говорна патология на деца и младежи с ментални и физически увреждания;.
/ 3/ Информационните функции предлагани от ЦСРИ са:
1. Информиране за същността на социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”.
2. Информиране за социалните услуги, предлагани на територията на Общината.
/ 4/ Обучаващите функции предлагани от ЦСРИ са:
1. Обучение на деца и младежи с ментални и физически увреждания и техните съученици по заявка и с поканата на педагогическите съветници от учебните заведения на територията на Общината:
• В посока формиране на познания за спецификата в развитието на деца и младежи с ментални и физически увреждания;
• В посока формиране на умения за адекватно общуване и поведение спрямо деца с ментални и физически увреждания;
2. Обучения на родители и/ или роднини на деца с ментални и физически увреждания за устойчиво родителстване;
3. Обучения на доброволци за работа с деца и младежи с ментални и физически увреждания;
4. Обучения на професионалисти по заявка.
/ 5/ ЦСРИ работи върху превенция на изоставянето и реинтеграцията, изразяваща се в директна работа със семействата и координиране действията на институциите чрез мултидисциплинарно и мултиинституционално сътрудничество.
/ 6/ Интеграционните функции предлагани в ЦСРИ са изграждане на мрежи за социална подкрепа чрез:
1. установяване на връзки и сътрудничество с местни и държавни институции и неправителствени организации;
2. установяване на връзки и сътрудничество с други професионалисти от помагащите професии-педагогически съветници, логопеди, лични лекари и др.;
3. посредничество между деца и младежи с ментални и физически увреждания и общността;
4. осигуряване на социално пространство за контакти с деца и младежи с ментални и физически увреждания от общността.
Чл. 53 Ползването на социалната услуга „ЦСРИ” се урежда с договор между Доставчика на социалната услуга и пълнолетен представител на детето /родител, настойник, лице, полагащо грижи – близки, роднини, приемно семейство/ по образец, утвърден от Кмета на Общината. В Договора за ползване на „ЦСРИ” се посочват конкретната/те услуга/и, които ще ползва потребителят.
Чл. 54 За всеки клиент на „ЦСРИ” се изготвя оценка на потребностите и план за предоставяне на социалната услуга, в който се определят целите на работното взаимодействие, конкретни действия и срокове за тяхното постигане, както и отговорните за това лица.
Чл. 55 Договорът за ползване на социалната услуга „ЦСРИ” се прекратява с мотивирано предложение до насочващия орган или Управителя на услугата /в случаите на доброволно ползване на услугата/ при следните условия:
1. с изтичане на срока, за който е сключен;
2. с предизвестие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, отправено писмено в 7- дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването;
3. при констатирано системно неспазване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на заложените в плана за действие дейности със 7-дневно предизвестие от страна на ДОСТАВЧИКА;
4. при взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
при постигане на заложените в плана за действие цели
Чл. 56. Социалната услуга „ Защитено жилище” за младежи в риск се предоставя след насочване от:
1. Дирекция „Социално подпомагане”;
2. Директорите на ДДЛРГ;
3. От ресорния отдел в Община Велико Търново;
4. Граждани и институции, които имат информация за предоставената услуга.
Чл. 57. Настаняването в „ Защитено жилище” за младежи в риск се извършва със Заповед – направление на Директора на Д „СП” към доставчика на социалната услуга.
Чл. 58. Доставчикът на социалната услуга със заповед определя комисия за приемане и извеждане от социалната услуга включваща представители на:
1. Община Велико Търново
2. Дирекция „Социално подпомагане”
3. Дирекция „Бюро по труда”
4. ДДЛРГ
5. НПО
6. Консултативния екип на ЗЖ
7. Други институции работещи с младежи в риск
Чл. 59. Необходимите документи за кандидатстване в „Защитено жилище за младежи в риск”, гр. В. Търново, са:
1. Писмена молба – официална заявка за ползване на социалните услуги до Директора на Дирекция „Социално подпомагане”;
2. Декларация по образец за семейно състояние и доходи;
3. Копие от документ за самоличност;
4. Удостоверение за декларирани данни от ТД „Местни данъци и такси”;
5. Удостоверение за извършвани сделки с движими и недвижими имоти от Службата по вписванията.
6. Декларация за съхраняване и обработка на лични данни;
7. Медицинско удостоверение от общопрактикуващ лекар;
8. Медицинска характеристика за психично състояние на лицето;
9. Психолого – педагогическа характеристика на младежа, изготвена от екип на институцията, в която е бил настанен или от екипа на услугата на базата на проведено с кандидата интервю;
10. Информация от Дирекция „Социално подпомагане” /Отдел „Закрила на детето”/ по настоящия адрес на младежа за прояви на отклоняващо се поведение;
11. Две снимки, актуални към момента.
Чл. 60. При постъпване в „Защитено жилище” за младежи задължително се представят:
1. Документ за самоличност;
2. Медицинска бележка с резултат от изследване за чревно заразоносителство и паразитози;
3. Медицинска бележка от общопрактикуващ лекар, че лицето не е в контакт със заразно болни.
Чл. 61. /1/ Ползването на социалните услуги, предоставяни в “Защитено жилище” се урежда с договор между доставчика на социалната услуга и младежа ползвател на услугата / по образец, утвърден от кмета на общината/.
/2/ При постъпването в „Защитено жилище” младежите подписват протокол от инвентаризация на наличното имущество и Декларация за съгласие за ползването на лични данни, запознават се с Правилата за живот в ЗЖ и се инструктират относно безопасното и икономично използване на уредите в ЗЖ.
Чл. 62./1/ В двуседмичен срок след постъпване в „Защитено жилище” всеки младеж изготвя съвместно с ключовия си социален работник индивидуален план за предоставяне на услугата, който включва оценка на потребностите, определяне цели за работа, конкретни действия и срокове за тяхното постигане, както и отговорните за това лица.
/2/ При смърт на лице, настанено в „Защитено жилище” за младежи в риск, „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост и “Кризисен център” за деца, жертва на трафик или пострадали от насилие в Община Велико Търново, незабавно се уведомяват неговите родители, настойници или законови представители, които се уведомяват и писмено.
/3/ При смърт на потребител на „Защитено жилище” за младежи в риск гр. Велико Търново, „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост и “Кризисен център” за деца с. Балван се извършва погребение по служебен път / Инструкция на Община Велико Търново за социално погребение/, когато нямат близки или те отказват да приемат тленните останки.
/4/ При невъзможност за установяване на контакт с лице – потребител на социалната услуга „Защитено жилище за младежи в риск”, гр. В. Търново, и за получаване на информация за негово местопребиваване от близки и/или роднини в рамките на 5 работни дни, същото се обявява за общонационално издирване.
Чл. 63 Младежите, ползващи социалната услуга „Защитено жилище за младежи в риск”, гр. В. Търново, получават финансова подкрепа за всеки ден от престоя си в Защитеното жилище. Предоставените средства се отчитат от потребителя пред екипа на “Защитено жилище”, гр. Велико Търново с фактури не по-късно от два работни дни преди края на месеца, за който се отпускат.
Чл. 64. /1/ Младежите ползващи социалната услугата „Защитено жилище” за младежи в риск гр. Велико Търново и нямат сключено трудово правоотношение са длъжни:
1. да се регистрират в Д „БТ”;
2. да търсят активно работа;
3. да участват в доброволческа дейност, организирана от екипа на ЗЖ;
4. да са запознати с програмите за квалификация и преквалификация, предлагани от Д „БТ” гр. Велико Търново.
/2/ Консултативните услуги на екипа на социалната услуга „Защитено жилище за младежи в риск”, гр. В. Търново, могат да ползват младежи на възраст 18 – 25 години, които са настанени в специализираните институции за деца на територията на община Велико Търново, напуснали са такива или ЗЖ, както и от общността, след подаване на Заявление до Администратора, в което е посочена конкретната подкрепа, от която се нуждае младежът:
1. Кариерно консултиране;
2. Психологическа подкрепа;
3. Информиране и съдействие за връзки с институции, организации от държавния и неправителствения сектор, услуги;
4. Съдействие за жилищно устройване;
5. Посредничество и придружаване;
6. Предоставяне на местни периодични издания;
7. Техническо обезпечаване /ползване на Internet, телефон и копирни услуги, изготвяне на документи/.
Чл. 65. /1/ Младежите ползващи социалната услуга „Защитено жилище” гр. Велико Търново и имат сключено трудово правоотношение, имат право да ползват жилището до изтичане на максималния срок - 1 година, но само в случай, че няма по – нуждаещи се кандидати, и при условие, че заплащат месечна такса в размер на не повече от 50 на сто от работната си заплата ( Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет чл.2, ал.1, т.11, изм. ДВ бр.54 от 2006 год.).
/2/ Неиздължените месечни такси за ползване на социални услуги от потребителите на “Защитено жилище” за младежи в риск гр. Велико Търново са събираеми, съгласно установения граждански ред в Република България.
Чл. 66. На лице ползващо услугата „Защитено жилище” за младежи в риск гр. Велико Търново, договора се прекратява:
1. при системно неспазване на споразуменията в договора от страна на младежа;
2. при системно нарушаване на правилата за живот в Защитеното жилище;
3. при отказ на младежа да търси активно работа / да поддържа регистрацията си в Д „БТ”/;
4. при асоциално поведение – кражби, проституиране, системна психическа и физическа агресия към другите настанени в „ЗЖ”, при употреба или внасяне на психоактивни вещества;
5. при отказ да работи по изпълнение на планираните в индивидуалния план дейности;
6. по собствено желание, със седемдневен срок на предизвестие;
7. след изтичане на определения срок за пребиваване в „Защитено жилище” и при изпълнение на целите, предвидени в Индивидуалния план.
Чл. 67. /1/ Извеждането от социалната услуга „Защитено жилище” за младежи в риск гр. Велико Търново се извършва със Заповед на Доставчика на услугата по мотивирано писмено предложение от администратора на социалната услуга до Комисията по приемане и извеждане.
/2/ В седемдневен срок от издаване на Заповедта, потребителят е длъжен да напусне Защитеното жилище, а в случай на отказ се извежда принудително на основание разпоредбите на Закона за общинската собственост / изм. ДВ. бр.36 от 02. 05. 2006 г./
/3/ При напускане на жилището младежът получава спалното бельо, което е ползвал по време на престоя си, което се отразява в Протокол за инвентаризация на наличното имущество.
Чл. 68. Нанесените от младежите щети в “Защитено жилище” за младежи в риск гр. Велико Търново се възстановяват от извършителя, или ако не е възможно да бъде идентифициран такъв, от пребиваващи в съответния период младежи в Защитеното жилище.
Чл. 69. „Кризисен център” за деца, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация с. Балван, община Велико Търново е социална услуга в общността, предоставяща 24 часа в денонощието социални услуги на деца на възраст над 6 години, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация.
Чл. 70. /1/ Предоставяните услуги в „Кризисен център” за деца са краткосрочни и/или дългосрочни, по преценка на органа извършил настаняването.
/2/ Социалните услуги по ал.1 са:
1. осигуряване на подслон и храна;
2. задоволяване на здравните потребности;
3. осигуряване на емоционална и психологическа подкрепа за преодоляване на травмата;
4. осигуряване на детето в образователния процес;
5. консултиране и информиране;
6. обучение в жизнени и социални умения;
7. организиране на свободното време;
8. съдействие за пълноценно включване, социална подкрепа и социална интеграция;
9. други.
Чл. 71. /1/ Настаняването в “Кризисен център” за деца, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация се извършва с:
1. постановление на прокурор;
2. Заповед за предоставяне на полицейска закрила или друг документ от специализираните органи на МВР;
3. Заповед или направление за ползване на социални услуги от Дирекция „Социално подпомагане”.
/2/ Срокът за настаняване в КЦД е до 6 месеца, като по изключение може да се удължи с оглед постигане на целите, заложени в плана за действие, изготвен от ОЗД/ Д”СП”.
Чл. 72. Необходимите документи за настаняване в “Кризисен център” за деца, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация са:
1. документ с който е насочено детето;
2. приемно – предавателен протокол;
3. медицинско удостоверение за здравословното състояние на детето;
4. оценка на случая и план за грижа, изготвени от ОЗД/ Д ”СП”;
5. удостоверение за раждане на детето;
6. документи, отразяващи развитието на случая;
7. копие на задължителни предписания по чл.21, ал.1 т.3 съгласно ЗЗД, ако има издадени;
8. друга информация от съществено значение за случая;
9. други.
/2/ Дирекция „Социално подпомагане” и Отдел „Закрила на детето” предприели мярката – настаняване в „Кризисен център” са задължени в десет дневен срок от настаняването да изпратят всички необходими документи на детето.
Чл. 73. /1/ Дежурният социален работник запознава всяко ново настанено дете в КЦ със:
1. социалните услуги които се предоставят;
2. условията и правилата за ползване на услугата;
3. процедура за подаване на жалби.
/2/ При настаняване в „Кризисен център”, социален работник от екипа изготвя оценка на потребностите и индивидуален план за грижи на всяко настанено дете и формулира целите, които трябва да бъдат постигнати за периода на пребиваване в центъра.
/3/ Индивидуалния план се съгласува с другите специалисти от КЦ за деца и представители от ОЗД/ Д”СП”.
/4/ Индивидуалните планове се разглеждат на мултидисциплинарни срещи с представители на институции, на територията на Община Велико Търново, имащи отношение съгласно законодателството в областта на социалното подпомагане и социалните услуги.
Чл. 74. /1/ Извеждането на деца от “Кризисен център” за деца, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация се извършва по преценка на представители на ОЗД/Д”СП”, настанили детето съгласно заповед или уведомително писмо, в случаи на:
1. изтичане срока за пребиваване в КЦ;
2. при промяна на мярката за закрила съгласно ЗЗД и Правилника за прилагането му;
3. други.
/2/ Извеждането на деца от “Кризисен център” за деца, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация може да се извърши и по предложение на екипа на КЦ, съгласно социален доклад – предложение до ОЗД/Д”СП”, настанила лицето в случаи при:
1. промяна в психическото и/или здравословно състояние, несъответстващо на профила на КЦ, съгласно Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца /ДВ бр. 102/21.11.2003 г./;
2. други.
Чл. 75. В „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост се приемат пълнолетни жени и мъже с лека и средна степен на умствена изостаналост, изведени от специализирани институции за възрастни с умствена изостаналост, които отговарят на следните критерии:
1. възраст между 18 и 45 години;
2. минимално ниво на грамотност;
3. самостоятелност при самообслужване;
4. отговорно поведение относно собственото, общото имущество и действията си;
5. мотивация за промяна на местоживеене и желание за придобиване на нови социални и трудови умения;
6. позитивна социална ориентация.
Чл. 76. Настаняването в социалната услуга, предоставяна в общността „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост се извършва със Заповед на Директора на Дирекция „Социално подпомагане”, съгласно чл. 40 „а” от ППЗСП.
Чл. 77. Необходимите документи за постъпване в „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост са:
1. писмена молба по настоящ адрес до Дирекция „ Социално подпомагане”;
2. декларация за семейно състояние и доходи;
3. копие от експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, ЦЕЛК, ако има такова;
4. копие от личен амбулаторен картон, ако има такъв;
5. копие от документ за самоличност.
Чл. 78. /1/ Приемане в „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост се извършва след подаване на молба по образец и документите по чл. 77 за ползване на социална услуга от:
1. лицето когато е дееспособно;
2. от настойник / попечител, когато лицето е поставено под запрещение (пълно/ограничено).
/2/ Изготвяне на предварителна оценка ( чрез тест и интервю) на всяко едно лице, относно възможностите да ползва този вид социална услуга от мултидисциплинарен екип, определен от Управителя на специализираната институция, от която се извежда лицето.
/3/ Провеждане на срещи между потенциалния потребител и екипната комисия по приемане и извеждане в „Защитено жилище” определена със Заповед на доставчика на социалната услуга.
/4/ Провеждане на заседание на Екипната комисия, съставена от:
1. представител на Община Велико Търново;
2. представител на Дирекция „Социално подпомагане” – Велико Търново;
3. представител на Дирекция “Бюро по труда” – Велико Търново;
4. управител на ЗЖЛУИ;
5. психолог от ЗЖЛУИ;
6. общопрактикуващ лекар в населеното място на ЗЖЛУИ;
7. представител на „ОДПЗС” ЕООД – Велико Търново;
8. близки и роднини на потребителя;
/5/ Изготвяне на оценка /становище/ от комисията за възможностите на потребителя да ползва социалната услуга „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост.
/6/ Изготвяне на доклад – предложение от Дирекция „ Социално подпомагане” за ползване на социалната услуга.
Чл. 79. Ползването на социалната услуга „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост се урежда с договор между доставчика на услугата /Кмета на Община Велико Търново/ и потребителя на услугата или негов законен представител.
Чл. 80. При настаняване в „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост потребителя се запознава с:
1. правилата и организацията за живот в ЗЖ;
2. другите потребители и персонала в ЗЖ;
3. региона и общността.
Чл. 81. На всеки новоприет потребител в „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост се извършва оценка на потребностите и здравословното състояние свързани с:
1. нужда от социална рехабилитация;
2. възможност за трудова дейност;
3. информираност;
4. възможности за обучение;
5. необходимост от здравни грижи.
Чл. 82. При настаняване в „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост се изготвя индивидуален план за работа с потребителя. Планът трябва да съдържа дейности за задоволяване на:
1. ежедневни потребности;
2. здравни потребности;
3. образователни потребности;
4. рехабилитационни потребности;
5. потребности в свободното време;
6. потребности от социални контакти със семейството, приятели, близки.
Чл. 83. Лицата ползващи социалната услуга „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост заплащат такса в размер 50 на сто от доходите си, съгласно (Тарифа за таксите за социални услуги, финансирани от републиканския бюджет, чл.2, ал.1, т.11, изм. ДВ бр.54 от 2006 год.)
Чл. 84. Лице настанено в „Защитено жилище” за лица с умствена изостаналост се премества или извежда:
1. при подаване на молба и изразено собствено желание на потребителя или негов законен представител;
2. при планово напускане и постигната възможност за реинтеграция;
3. при необходимост от връщане в специализираната институция поради невъзможност за реинтеграция.
4. кризисно напускане при възникнал инцидент.
Чл. 85. „Център за обществена подкрепа” е дългосрочна социална услуга, предоставена в общността, с цел подкрепа на деца в риск и на техните семейства за изграждане на благоприятна семейна и интеграция в общността.
Чл. 86. Социалните услуги в “Център за обществена подкрепа” се предоставят след насочване към услугата от:
1. Дирекция „Социално подпомагане”/ Отдел „Закрила на детето”;
2. МКБППМН;
3. Директори на Домовете за деца;
4. Детска педагогическа стая;
5. Директори на училища на територията на Община Велико Търново;
6. Директорите на детски заведения на територията на Община Велико Търново;
7. граждани, професионалисти и институции, които имат информация за предоставената социална услуга.
Чл. 87. „Център за обществена подкрепа” предоставя социални услуги на:
1. деца от 0 до 18 години и техните семейства, които се нуждаят от съдействие и подкрепа с цел превенция на изоставянето и реинтеграция в семейна среда;
2. деца, настанени в Домове за деца на територията на община Велико Търново;
3. деца, извършители на противообществени прояви;
4. кандидати за приемни родители и осиновители, както и одобрени такива;
5. професионалисти, предоставящи грижа за деца.
Чл. 88. В „Център за обществена подкрепа” се предоставят следните социални услуги:
1. Психологическо консултиране;
2. Социално консултиране;
3. Професионално консултиране;
4. Педагогическо консултиране;
5. Подкрепа за превенция изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции;
6. Подкрепа при реинтеграция на деца в семейна среда;
7. Обучение на:
- кандидати за осиновители;
- деца и младежи;
- доброволци;
- професионалисти по заявка;
8. Обучение и оценка на кандидати за приемни родители;
9. Превенция на отпадането от училище;
10. „Училище за родители”;
11. Превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
12. Информиране за социалните услуги на територията на Общината;
13. Подпомагане на социалната интеграция чрез развитие на мрежа за подкрепа.
Чл. 89. Ползването на социални услуги в „Център за обществена подкрепа” се урежда с договор между Доставчика на социалната услуга и пълнолетен представител на детето / родител, настойник, лице, полагащо грижи – близки, роднини, приемно семейство/ по образец, утвърден от Кмета на Общината.
Чл. 90. В Договора за ползване на „ЦОП” се посочват конкретната/те услуги/и, които ще ползва потребителят.
Чл. 91. За всеки клиент на „ЦОП” се изготвя оценка на потребностите и план за представяне на социалната услуга, в който се определят целите на работното взаимодействие, конкретни действия и срокове за тяхното постигане, както и отговорните за това лица.
Чл. 92. Договорът за ползване на социалната услуга „ЦОП” се прекратява с мотивирано предложение до насочващия орган или Управителя на услугата /в случаите на доброволно ползване на услугата/ при следните условия:
1. с изтичане на срока, за който е сключен;
2. с предизвестие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, отправено писмено в 7- дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването;
3. при констатирано системно неспазване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на заложените в плана за действие дейности със 7-дневно предизвестие от страна на ДОСТАВЧИКА;
4. при взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
5. при постигане на заложените в плана за действие цели.
Чл. 93 „Дневен център” за деца с увреждания е комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, свързани с ежедневно предоставяне на храна, на услуги за задоволяване на образователните и рехабилитационни потребности, както и потребности от организиране на свободното време, личните контакти и социалните умения.
Чл. 94 Социалните услуги в „Дневен център” за деца с увреждания се предоставят след насочване към услугата от:
1. Дирекция „Социално подпомагане”/ Отдел „Закрила на детето”;
2. Ресурсен център към РИО – гр. Велико Търново;
3. Граждани, професионалисти и институции, които имат информация за предоставяната социална услуга.
Чл. 95 “Дневен център” за деца с увреждания в гр. Велико Търново предоставя социални услуги на деца от 7 до 18 години и техните родители и близки, с цел подкрепа и консултиране, включително и по въпросите на ранната интервенция.
Чл. 96 В „Дневен център” за деца с увреждания се предоставят следните социални услуги:
1. Целодневна грижа за деца, които не посещават масови училища, включваща комплекс от медицински, педагогически, психологически, логопедични и социално – рехабилитационни грижи.
2. Полудневна грижа за деца посещаващи масови училища и оказване на подкрепа за социална интервенция.
3. Почасови консултации на деца съобразно индивидуалните потребности.
- Психологическо консултиране;
- Социално консултиране;
- Езикова и говорна терапия;
- Лечебна рехабилитация;
- Педагогическа помощ;
- Консултиране на родители и семейства по проблемите на техните деца;
4. Семейно консултиране;
5. Подкрепа за включващо обучение.
Чл. 97 Необходимите документи за ползване на социалната услуга „Дневен център” за деца с увреждания са:
- молба - декларация от родителя (настойника) до отдел „ Закрила на детето” към Дирекция „ Социално подпомагане” по местоживеене;
- направление от отдел „ Закрила на детето” за ползване на социалната услуга;
- експертно решение на ТЕЛК, ЛКК или Удостоверение за психичен статус (Протокол от медицинска комисия);
- информация от личен лекар за здравословното състояние на детето;
- социален доклад и план за действие, изготвен от отдел „ Закрила на детето”.
Чл. 98 Ползването на социалните услуги в „Дневен център” за деца с увреждания се урежда с договор между Доставчика на социалната услуга и пълнолетен представител на детето.
Чл. 99 За всеки потребител на ДЦДУ се изготвя първоначален план, индивидуален план за грижа, оценка на индивидуалните потребности и здравословното състояние на детето от екипа от специалисти на дневния център.
Чл. 100 Договорът за ползване на социалната услуга Дневен център за деца с увреждания се прекратява при следните условия:
1. с изтичане на срока, за който е сключен;
2. с предизвестие от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, отправено писмено в 7- дневен срок преди датата, от която се иска прекратяването;
3. при констатирано системно неспазване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на заложените в плана за действие дейности със 7-дневно предизвестие от страна на ДОСТАВЧИКА;
4. при взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
5. при постигане на заложените в плана за действие цели.
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. „ Лица над 18 години с умствени затруднения” са тези, които имат определена от здравните органи различна степен на умствена изостаналост.
§ 2. „Потребители на социални услуги” са лица и семейства, които ползват социални услуги в общността и специализираните институции.
§ 3. „Краткосрочни услуги” са услугите, предоставяни за срок до 3 месеца.
§ 4. „Дългосрочни услуги” са услугите, предоставяни за срок над 3 месеца.
§ 5. „Специализирани институции” са домове пансионен тип, в които хората са отделени от своята домашна среда.
§ 6. „Социални услуги предоставяни в общността” са услуги, предоставяни в семейна среда или в близка до семейната среда.
§ 7. „Доставчици на социални услуги” са държавата и общините, както и вписаните в регистъра на Агенция за социално подпомагане физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица.
§ 8. „Домашен социален патронаж” е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, свързани с доставката на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните помещения, обитавани от ползвателя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др.
§ 9. „Социални услуги” са дейности, които подпомагат и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот и се извършват в специализирани институции и общността.
§ 10. „Близки” са родители, съпруг, съпруга, пълнолетни деца, настойници, попечители.
§ 11. „Кризисен център” е комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок от 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално – психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция”.
§ 12. „Защитени жилища” са форми на социални услуги, в които хората водят независим начин на живот, подпомагани от професионалисти.
§ 13. "Център за социална рехабилитация и интеграция" е комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.
§ 14. "Център за настаняване от семеен тип" е комплекс от социални услуги, които се предоставят в среда, близка до семейната, за ограничен брой лица - не повече от 15.
§ 15. "Център за обществена подкрепа" е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.
§ 16. "Дом за деца, лишени от родителска грижа" е специализирана институция, която предоставя социални услуги по отглеждане и възпитание на деца от 3 до 18 години или до завършване на средно образование, но не повече от 20 години.
§ 17. "Дом за възрастни хора с умствена изостаналост" е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица с умерена, тежка или дълбока умствена изостаналост (олигофрении и др.), установена с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
§ 18. "Дом за стари хора" е специализирана институция, предоставяща комплекс от социални услуги на лица, навършили възрастта за придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване, включително на онези от тях, които имат процент намалена работоспособност, установен с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
§19. “Социални услуги – резидентен тип” са форми на социални услуги за задоволяване на ежедневните потребности за ограничен брой лица – не повече от 15, които предоставят възможност за живеене в среда, близка до семейната.
§ 20. “Дневен център” е комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обслужване на потребителите през деня или седмично, свързани с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, както и на потребностите от организация на свободното време и личните контакти. В случаите, когато предоставянето на услугите е седмично, обслужването на потребителите е от понеделник до петък.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 21. Тази наредба се издава на основание § 37 от ПЗР на Закона за социално подпомагане / изм.ДВ бр.120/29.12.2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. ДВ бр.18/28.02.2006 г./, на основание измененията и допълненията на Закона за социално подпомагане в частта “Социални услуги”, на основание Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане / изм. и доп. ДВ бр. 40/29.04.2003 г., в сила от 01.05.2003 г., изм. ДВ бр.115/30.12.2004 г., изм. ДВ бр. 31/08.04.2005 г., изм. ДВ бр.103/23.12.2005 г., изм. ДВ бр.54/04.07.2006 г./ и Наредба за управление на общинския бюджет и системите за финансов контрол.
§ 22. Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се осъществява от Кмета на Общината и определени от него лица.
§ 23. За потребителите на социални услуги, настанени в ДСХ и ДВУИ в Община Велико Търново към деня на утвърждаване на Наредбата, за които не са налице установените мерки за превеждането им в специализирани институции, отговарящи на здравословното им състояние.
§ 24. Лица, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги към деня на приемане на тази наредба, за които не са налице установените в нея изисквания за приемане, не се изписват от специализираната институция.
§ 25. Настоящата Наредба е приета с Решение № 606/18.06.2009 г.


 

НАРЕДБИ