ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

НАРЕДБА

 

ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. /ал.1/С тази наредба се урежда извършването на търговска дейност, редът и условията за функциониране на търговски и туристически обекти на територията на Община Велико Търново.

/ал.2/Целта на наредбата е, при извършването на търговска дейност, да се съблюдават следните принципи:

1. Защита на потребителите и на личните и имуществени права на гражданите и юридическите лица;

2. Защита на обществения ред;

3. Опазване на околната среда.

4. Осигуряване на пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Велико Търново;

5. Устойчиво поддържане, опазване и развитие на зелената система на Община Велико Търново.

/ал.3/ Правила за поставяне, функциониране и премахване на преместваеми съоръжения за производство, търговия и услуги по смисъла на чл. 56 на ЗУТ, които за краткост се наричат „съоръжения”.

/ал.4/ По смисъла на тази Наредба, „Съоръжения” са маси, павилиони, кабини и други, които се считат за преместваеми, съгласно чл.56 от ЗУТ.

/ал.5/„Обект” е всяка площ за търговия на дребно и едро с хранителни и нехранителни стоки в това число:

Открити сергии и маси на пазари, тротоари, улични платна;

Магазини, будки, павилиони, каравани и други;

Транспортни и други средства за разносна търговия.

Чл. 2. Физически и юридически лица заявяват работно време на търговски и туристически обекти, които разкриват и стопанисват, надлежно регистрирани според съществуващото законодателство и тази наредба.

Чл. 3. Общинските информационни масиви на търговски обекти са:

1. Информационен масив за търговски дейности в стационарни и преместваеми обекти – вписването се извършва, чрез заявяване на извършвани дейности и работно време в обекти по чл.4, ал.1 от настоящата наредба.

2. Информационен масив за търговска дейност в обекти за търговия на открито върху терени общинска собственост и не общинска собственост – вписват се издадените разрешителни на обекти за търговия на открито, посочени в чл. 15, чл. 27 от наредбата.

ГЛАВА ВТОРА

ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ В СТАЦИОНАРНИ И ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Чл.4. /ал.1/ Общинският информационен масив по чл. 3,т. 1 от настоящата наредба се изгражда и поддържа от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице и в него се вписват следните обекти за търговска дейност:

1. Стационарни:

1.1. Обекти за търговия с хранителни стоки;

1.2. Обекти за търговия с нехранителни стоки;

1.3. Заведения за хранене и развлечения;

1.4. Средства за подслон и места за настаняване;

1.5. Обекти за услуги /салони, сервизи, работилници, ателиета и други /;

1.6. Паркинги;

1.7. Бензиностанции и газстанции;

1.8. Зали за хазартни игри;

1.9. Компютърни и интернет зали;

1.10. Складове;

1.11. Аптеки и дрогерии;

1.12. Търговски комплекси, базари, пазари;

1.13. Пунктове за вторични суровини;

1.14. Производствени обекти;

1.15. Приемателни пунктове;

2. Преместваеми:

2.1.Павилиони, мобилни търговски съоръжения /каравани, фургони,колички,открити щандове и др./;

2.2. Щандове, разположени в частни имоти.

/ал.2/ Информационният масив съдържа:

1. Номер и дата на заявление за извършвани дейности и работно време;

2. Наименование на фирмата, седалище, адрес на управление на търговеца /лицето/, извършващ търговската дейност;

3. Адрес на обекта, телефон за контакт;

4. Име на лицето, представляващо търговеца;

5. Код по ЕИК /БУЛСТАТ/;

6. Вид и характер на обекта;

7. Предмет на дейност в обекта;

8. Фирма /име/ на собственика на обекта;

9. Работно време.

Чл.5. /ал.1/ За вписване в информационния масив по чл. 3,т. 1, физическите или юридическите лица трябва да подадат заявление за извършвани дейности и работно време в съответния обект по образец /Приложение 1/ в Център за информация и услуги на граждани и до Кмета на населеното място.

/ал.2/ В заявлението по ал. 1 търговецът декларира, че притежава следните документи, необходими за извършване на съответната търговска дейност:

1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото законодателство - (№ / дата);

2. Идентификация ЕИК /БУЛСТАТ/ - (№ / дата);

3. Удостоверение за регистрация на обекта за търговия с храни, издадено от Регионална инспекция опазване и контрол на общественото здраве – Велико Търново - (№ / дата);

4.Документ за съответния обект, издаден от Регионална ветеринарномедицинска служба – Велико Търново - (№ / дата);

5. Документ, уреждащ ползването на обекта /разрешение за ползване,удостоверение за въвеждане в експлоатация, разрешение за поставяне, удостоверение за търпимост и други / - (№ / дата);

6.Други документи, съгласно изискванията на българското законодателство /за хазартни игри, аптека, оптика, пунктове за черни и цветни метали и други/.

/ал.3/ При условие, че обектът ще работи с не нормирано работно време, съгласно чл. 8, ал.3 към заявлението по ал. 2 се прилагат следните документи:

1. Протокол за измерено ниво на проникващ битов шум в най близката жилищна сграда от органите на Регионална инспекция опазване и контрол на общественото здраве. Измереното еквивалентно ниво на шум следва да бъде под допустимото ниво. Измерването се извършва след 22 /23/ часа;

2. Положително становище за съответствие с изискванията, правилата и нормите за пожарна безопасност от Районна служба пожарна безопасност и защита на населението – Велико Търново.

Чл.6. /ал.1/ На подаденото заявление за извършвани дейности и работно време се поставя номер, дата и печат от длъжностно лице в Център за информация и услуги на граждани и до Кмета на населеното място.

/ал.2/ Подаденото заявление за извършвани дейности и работно време се препраща в отдел „Общинска икономика”, където длъжностно лице, упълномощено от кмета, вписва обектът в информационния масив по чл. 3, т. 1.

Чл.7. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, включително преустановяване на дейността, търговецът информира кмета на общината. Промяната и вписването на променените обстоятелства се извършва по реда на чл. 5 и чл. 6.

Чл.8. /ал.1/ Работното време на търговските обекти се определя съобразно волята на заявителя и съгласно Чл. 3 и Чл. 4 от Наредба №1 за обществения ред на Великотърновски общински съвет. За установеното работно време се издава документ по образец /Приложение 2/ в Център за информация и услуги на граждани срещу заплащане на цена на услуга определена в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

/ал.2/ В кварталите, отредени за жилищно строителство и сградите със смесено (жилищно и не жилищно) предназначение, работното време на заведенията за обществено хранене и увеселителните заведения може да бъде:

1.за период от 1 април до 31 октомври /летен/ - от 6 до 23 часа.

2.за период от 1 ноември до 31 март /зимен/ - от 6 до 22 часа.

/ал.3/ По изключение в предпразничните, празнични и почивни дни заведенията за хранене и развлечения по ал. 2 могат да работят и с удължено работно време до два часа, както следва:

1. за период от 1 април до 31 октомври /летен/ - до 01 часа;

2. за период от 1 ноември до 31 март /зимен/ - до 24 часа,

ако отговарят на всички норми на Регионална инспекция опазване и контрол на общественото здраве – Велико Търново (Наредба № 6 на МЗ/2006г./), относно нормите за шум и да е гарантиран обществения ред и спокойствие на ползваните от посетителите паркинги, съобразно организацията на движението./Изменен с реш. 1170 от 20.01.2011/

/ал.4/ Нарушаването на обществения ред от заведения с удължено работно време се констатират от органите на Районно управление на МВР- ВеликоТърново. При системни нарушения, по предложение на Началника на Районно управление на МВР- ВеликоТърново, Кмета на населеното място ограничава работното време, в рамките на установеното в ал. 2.

Чл. 9. Забранява се ползването на тротоарите и площите около търговския обект за съхраняване на стоки и амбалаж.

Чл. 10.Търговецът е длъжен да осигурява извършване необходими работи в интерес на сигурността, безопасността, хигиената, естетиката и спокойствието на гражданите и осигуряване на обществения ред в обекта, прилежащата му територия, включително и площта на тротоарите по лицето на търговския обект.

 

ГЛАВА ТРЕТА

ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО НА ОТРЕДЕНИТЕ ЗА ОТКРИТИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА ТЕРЕНИ

Чл. 11. Терените за създаване на открити пазари и тържища се предвиждат в подробните устройствени планове на населените места и временни обекти по реда на чл. 55 от Закон за устройство на територията в срок до реализиране на подробните устройствени планове и по одобрена схема от Главен архитект на Община Велико Търново.

Чл. 12. /ал. 1/ На терените по чл.11 или части от тях, се организира търговия на открито или под временни защитни съоръжения или конструкции, върху маси, сергии, щандове, стелажи и други, които не са трайно прикрепени към терена.

/ал. 2/ В терените по чл.11 може да има:

1. Обекти с траен градоустройствен статут, допуснати по съответния ред;

2. Преместваеми съоръжения по смисъла на чл.56 от Закона за устройство на територията;

/ал.3/ Търговия на открито, по смисъла на ал.1 може да се извършва и в обособени части от сгради (открити площадки и пространства, вътрешни дворове и др.), ако те са предназначени за такъв вид дейност.

Чл. 13. Отредените за открити пазари и тържища терени, частна общинска собственост, на които се извършва постоянна търговска дейност, се стопанисват от Общинско предприятие „Пазари”- Велико Търново. Дейността се извършва съгласно „Правилник за организация и управление на Общинско предприятие „Пазари”- Велико Търново.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО В ПРИЛЕЖАЩАТА ТЕРИТОРИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ.

Чл. 14. /ал. 1/ Пред търговските обекти, по смисъла на чл. 4, ал.1, т.1 се допуска поставяне на съоръжения за извършване на търговия на открито, като това са павилиони, кабини, маси, кафе машини, хладилни витрини, както и други елементи на градското обзавеждане-спирки, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани и други съгласно чл. 56, ал. 1 от Закон за устройство на територията.

Чл. 15. /ал. 1/ Търговията на открито пред търговските обекти въведени в експлоатация се извършва само с разрешение по образец /Приложение 3/, издадено от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.

/ал. 2/ Разрешението по ал.1 се издава въз основа на заявление от търговеца по образец /Приложение 4/.

/ал. 3/ Към заявлението по ал. 2 се прилагат копия от следните документи:

1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото законодателство;

2. Идентификация ЕИК /БУЛСТАТ/;

3. Документи за право на ползване на терена, където ще се осъществява дейността: Договор за наем или документ за собственост на терена или обекта, към който ще се разполагат съоръженията по чл. 15;

4. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново;

/ал. 4/ Разрешението по ал. 1 за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности съгласно чл. 56, ал. 1 от Закон за устройство на територията за търговски обекти на територията на града намиращи се в защитени територии за опазване на културното наследство се издава само след изпълнението на разпоредбите в чл. 83 от Закон за културното наследство.

/ал. 5/ Разрешението за търговията на открито пред търговски обект се издава на конкретно физическо или юридическо лице и не се преотстъпва.

/ал. 6/ Издадените разрешения се вписват в Информационен масив за търговска дейност в обекти за търговия на открито по чл. 3, т. 2.

/ал. 7/За издадено по ал. 1, за предходна година разрешение за търговия на открито пред търговски обект и добросъвестен платец се прилагат копия от следните документи:

1.Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново;

2.Издадения протокол за предходна година от експертна комисия по чл.16 се заверява служебно за липса на промяна на обстоятелства за исканото разрешение от експертната комисия по чл.16

Чл. 16. Възможността, броя и начина за разполагане на съоръжения за извършване на търговия на открито се определя от експертна комисия, назначена със Заповед на Кмета на населеното място с участието на представител на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР – Велико Търново.

Чл. 17. /ал. 1/ Кметът или упълномощено от него длъжностно лице може да откаже издаването на разрешението за ползване на място на търговия на открито.

/ал. 2/ Отказът се мотивира писмено за обстоятелствата, които го налагат.

Чл. 18. /ал. 1/ При издаване на разрешение за търговия на открито пред търговски обект, заявителят подписва декларация с която се задължава да ползва откритата площ пред търговския си обект по начина, определен от комисията по чл.16.

/ал. 2/ При издаване на разрешение за търговия на открито пред търговски обект, заявителят се задължава да заплаща в срок таксата за заетата площ, ако тя е общинска собственост.

Чл. 19. /ал. 1/ Таксата за заетата общинска площ се определя с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и е в зависимост от заеманата площ /квадратура/ и местоположението на обекта.

/ал.2/ Таксата за заетата площ се заплаща до 25-то число на предходния месец по един от следните начини:

1. Чрез квитанции на място в търговския обект, получени и попълнени по съответния ред от упълномощени от Кмета на Общината длъжностни лица, които ежеседмично представят справки по обекти в отдел „Общ.икономика”;

2. Чрез заплащане на място в Център за информация и услуги на граждани в Община Велико Търново;

3. По банков път по сметка на Общината.

Чл. 20. Използването на общинска площ за търговия на открито e за срок, посочен в заявлението, като срока не може да бъде по-дълъг от календарната година.

Чл.21. /ал.1/ При не плащане на таксите по чл.18, ал.1 в сроковете, определени в чл.21А от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, се начисляват лихви, съгласно Закона за общинските бюджети.

/ал.2/ При констатиране на неправомерно заета общинска площ, Комисията по чл.16, определя допустимостта на ползването на площта и дава своето становище като:

1.при допустимост се налага глоба в размер на трикратния размер на полагащата се такса за квадратен метър/месец за не регламентирано заеманата площ;

2.при недопустимост площта се освобождава със Заповед на Кмета на Общината, със съдействието на органите на Районно управление МВР-Велико Търново.

Чл.22. /ал.1/ При прекратяване търговската дейност на открито пред търговски обект по желание на търговеца, същият или упълномощено от него лице, заявява с писмено предизвестие от 14 дни Кмета на населеното място .

/ал.2/ Търговецът връща издаденото му Разрешение за търговия на открито пред търговски обект до 14-дневен срок след прекратяването на дейността.

ГЛАВА ПЕТА

ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО НА МЕСТА ЗА ВРЕМЕННА ТЪРГОВИЯ, ПРОМОЦИИ И СЪБИТИЯ ОТ РЕКЛАМЕН ХАРАКТЕР.

Чл. 23. Временна търговия на открито може да се извършва на определени със Заповед на Кмета на населеното място, места за временна търговия на улици, пазари и базари, площади и на не застроени парцели или не застроени части от застроени парцели, независимо от тяхната собственост, за срок определен в заповедта./променен с реш. 1404/21.07.2011г./

Чл. 24. Временна търговия на открито с акварел, живопис, графика и рисунки – моментни и по снимка, може да се извършва и на определени със Заповед на Кмета на населеното място, места за временна търговия на улици, пазари и базари, площади и на не застроени парцели или не застроени части от застроени парцели, независимо от тяхната собственост.

Чл.25. Промоции и събития с рекламен характер се провеждат на места определени със Заповед на Кмета на населеното място.

Чл.26. Местата за търговия на открито по чл.23, чл.24 и чл.25 за съответната календарна година се определят със Заповед на Кмета по схема одобрена от Гл. архитект на Община Велико Търново съгласно чл. 56 от Закона за устройство на територията.

Чл. 27. /1/ Търговията на открито на места за временна търговия, промоции и събития от рекламен характер се извършва само с разрешение, издадено кмета на общината за конкретно място.

/ал. 2/ Разрешението по ал.1 се издава въз основа на заявление от търговеца по образец /Приложение 4/.

/ал. 3/ Към заявлението по ал. 2 се прилагат копия от следните документи:

1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото законодателство;

2. Идентификация ЕИК /БУЛСТАТ/;

3. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново;

/ал. 4/ Разрешението по ал. 1 за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности съгласно чл. 56, ал. 1 от Закон за устройство на територията за търговски обекти на територията на града намиращи се в защитени територии за опазване на културното наследство се издава само след изпълнението на разпоредбите в чл. 83 от Закон за културното наследство.

/ал. 5/ Разрешението за търговията на открито на места за временна търговия, промоции и събития от рекламен характер се издава на конкретно физическо или юридическо лице и не се преотстъпва.

/ал. 6/ Издадените разрешения се вписват в Информационен масив за търговска дейност в обекти за търговия на открито по чл. 3, т. 2.

/ал. 7/ Заявленията заедно с приложените към тях документи се разглеждат от длъжностно лице в отдел „Общинска икономика” определено в заповедта по чл.23, което констатира съответствието им с изискванията по ал. 3 и посочената Заповед на Кмета на населеното място./добавена с реш. 1404/21.07.2011г./

Чл. 27А /добавен с реш. 1404/21.07.2011г./

/ал.1/ Разрешения за търговия на открито се издават според поредността на постъпване на заявленията по чл. 27, ал. 2 и при наличие на изискуемите документи по чл. 27, ал. 3

/ал.2/ При отказ на заявителя от подаденото заявление или при отказ на заявителя от издаденото разрешение се изпраща писмена покана на следващия по ред заявител.

Чл. 28. Разрешението по Чл. 27 e за срок, посочен в заявлението, като срока не може да бъде по-дълъг от календарната година.

Чл. 29. /ал. 1/ Кметът или упълномощено от него длъжностно лице може да откаже издаването на разрешението за ползване на място на търговия на открито.

/ал. 2/ Отказът се мотивира писмено за обстоятелствата, които го налагат.

Чл. 30. /ал. 1/ Търговците, извършващи търговията на открито на места за временна търговия, промоции и събития от рекламен характер заплащат такса за заетата площ.

/ал. 2/ Таксата за заетата общинска площ се определя с Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги и е в зависимост от заеманата площ /квадратура/ и местоположението на обекта.

/ал.2/ Таксата за заетата площ се заплаща до 25-то число на предходния месец по един от следните начини:

1. Чрез квитанции на място в търговския обект, получени и попълнени по съответния ред от упълномощени от Кмета на Общината длъжностни лица, които ежеседмично представят справки по обекти в отдел „Общ.икономика”;

2. Чрез заплащане на място в Център за информация и услуги на граждани в Община Велико Търново;

3. По банков път по сметка на Общината.

Чл.31. /ал.1/ При не плащане на таксите по чл.30, ал.1 в сроковете, определени в чл.21А от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, се начисляват лихви, съгласно Закона за общинските бюджети.

/ал.2/ При констатиране на неправомерно заета общинска площ се определя допустимостта на ползването на площта като:

1.при допустимост се налага глоба в размер на трикратния размер на полагащата се такса за квадратен метър/месец за не регламентирано заеманата площ;

2.при недопустимост площта се освобождава със Заповед на Кмета на Общината, със съдействието на органите на Районно управление на МВР- ВеликоТърново.

Чл.32. При прекратяване търговската дейност по желание на търговеца, същият или упълномощено от него лице, заявява с писмено предизвестие Кмета на населеното място и връща издаденото му Разрешение.

ГЛАВА ШЕСТА

ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ

Чл.33. Местата за поставяне на преместваеми съоръжения за съответната календарна година се определят със Заповед на Кмета по схема одобрена от Гл. архитект на Община Велико Търново съгласно чл. 56 от Закона за устройство на територията.

Чл.34. Поставяне на преместваеми съоръжения се извършва въз основа на разрешение за поставяне.

Чл.35. Заявлението за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения се отправя до Кмета на Община Велико Търново.

Чл.36. Заявлението за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения може да се отправя от:

1. Собственика на имота;

2. Лице с писмен договор със собственика на имота или с изрично писмено съгласие от собственика на имота, с нотариално заверен подпис;

3. Един от съсобствениците на имота с изричното писмено съгласие на останалите съсобственици на имота, с нотариално заверени подписи;

4. Когато имотът е държавна или общинска собственост договорът по т. 2 и т. 3 се сключва реда на Закона за държавната собственост, съответно по реда на Закона за
общинската собственост и подзаконовите нормативни актове по приложението им
въз основа на одобрена схема за поставяне или на скица с указан начин на
поставяне.

Чл.37. Разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения се издава за срок до 3 години и когато е по реда на чл. 55 от Закон за устройство на територията в срок до реализиране на подробния устройствен план.

Чл. 38. /1/ Разрешението по чл.33 се издава въз основа на заявление от търговеца по образец /Приложение 4/.

/ал. 2/ Към заявлението по ал. 1 се прилагат копия от следните документи:

1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото законодателство;

2. Идентификация ЕИК /БУЛСТАТ/;

3. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново;

4.Скица с виза от Главен архитект на Община Велико Търново;

5. Документ за собственост на преместваемото съоръжение;

6. Договор за наем на площта или акт за собственост.

/ал. 4/ Разрешението по ал. 1 за поставяне на преместваеми съоръжения съгласно чл. 56, ал. 1 от Закон за устройство на територията за търговски обекти на територията на града намиращи се в защитени територии за опазване на културното наследство се издава само след изпълнението на разпоредбите в чл. 83 от Закон за културното наследство.

/ал. 5/ Разрешението за поставяне на преместваеми съоръжения се издава на конкретно физическо или юридическо лице и не се преотстъпва.

/ал. 6/ Издадените разрешения се вписват в Информационен масив за търговска дейност в обекти за търговия на открито по чл. 3, т. 2.

Чл. 39. /ал. 1/ На основание издаденото Разрешение за поставяне на преместваемо съоръжение, Управителят на ОП „Пазари” за гр. Велико Търново и Кмета на Общината за останалите населени места на територията на Общината сключват договор.

/ал. 2/ Договорът се сключва в 7 /седем/ дневен срок от датата на издаване на разрешението .

/ал. 3/ Договорът се сключва за срока на действие на Разрешението и влиза в сила от датата на издаването му.

Чл. 40. Не се допуска надвишаване на площта за разполагане на съоръжението в отклонение на утвърдената схема и одобрената скица с указан начин на ситуиране, освен в случаите при доказана необходимост за ремонт, укрепване и подобряване на естетическия вид на съоръжението, съгласувана с гл.архитект на Общината.

 

ГЛАВА СЕДМА

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

Чл. 41. /ал. 1/ Администрирането и контролът по изпълнението на тази наредба се осъществява от Кметовете на населени места, отдел „Общинска икономика” и дирекция „Териториално-селишно устройство” при Община Велико Търново.

/ал. 2/ Районно управление на МВР-ВеликоТърново оказва съдействие на служителите на общината при и по повод изпълнението задълженията, произтичащи от тази Наредба.

/ал. 3/ По въпроси, свързани с практическото прилагане на Наредбата, Кметът на Община Велико Търново и Кметовете на населени места издават Заповеди.

Чл. 42. /ал. 1/ Актовете за установяване на нарушения на наредбата се съставят от упълномощени длъжностни лица на Община Велико Търново, служители на сектор „Пътна полиция” при Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи и служители на Районно управление на МВР- ВеликоТърново по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

/ал. 2/ Наказателните постановления се издават по реда на Закона за административните нарушения и наказания от Кмета на Общината.

Чл. 43. При случай на нарушаване спокойствието на гражданите и обществения ред в Общината от обекти по настоящата Наредба се налагат наказания, както следва:

1. Предупреждение при първо нарушение и срок от един месец за изпълнение на предписанието;

2. При повторно нарушение ограничаване глоба или имуществена санкция от 200 лв. до 500лв.

3. При трето нарушение - глоба или имуществена санкция от 500 лв. до 1 000 лв. и затваряне на обекта за срок от три месеца.

Чл. 44. Нарушителите на чл.9, чл.10 и чл. 23 се наказват с глоба или имуществена санкция от 250лв. до 500лв.

Чл. 45. На лицата, заели неправомерно общинска площ за извършване на търговска дейност се налагат наказания, както следва:

1. Предупреждение при първо нарушение и 7 /седем/ дневен срок за изпълнение на предписанието;

2. При повторно нарушение глоба или имуществена санкция от 200 лв. до 500лв.

Чл. 46. Нарушителите на чл.12 се наказват с глоба или имуществена санкция от 250лв. до 1 000лв.

Чл. 46 А. /добавен с реш. 1404/21.07.2011г./ В останалите случаи на нарушаване разпоредбите на тази наредба се налагат наказания както следва:

1. Предупреждение при първо нарушение и срок от един месец за изпълнение на предписанието;

2. При повторно нарушение на физически лица се налага глоба в размер от 100 до 500 лв., а на едноличните търговци и юридически лица-имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.

Чл. 47. /ал. 1/ Актовете за нарушения по Глава Седма се съставят от Общинското звено за защита на потребителите към отдел „Общинска икономика” при Община Велико Търново и Районно управление на МВР- ВеликоТърново за територията на гр.Велико Търново и Кметовете на населените места за извършени нарушения на територията им.

/ал. 2/ Наказателни постановления се издават от Кмета на Община Велико Търново по реда на Закона за защита на потребителите.

/ал. 3/ Размерът и начинът на санкциите се налагат по реда на глава ХІ „Административно-наказателни разпоредби” от Закона за защита на потребителите.

Чл. 48. Премахването на временни съоръжения се извършва със Заповед на Кмета на Община Велико Търново по предложение на отдел „Общинска икономика” при Община Велико Търново, съгласувано с дирекция „Териториално-селишно устройство” при Община Велико Търново и се изпълнява от отдел „Общинска собственост” при Община Велико Търново.

Чл. 49. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен в Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 50. Контролът по изпълнение на настоящата Наредбата се осъществява от отдел „Общинска икономика” при Община Велико Търново, Районно управление на МВР- ВеликоТърново, ОП ”Пазари” –Велико Търново, отдел „Общинска собственост” и Дирекция „Териториално-селишно устройство” при Община Велико Търново.

Чл. 51. Общият контрол по изпълнението на настоящата Наредба се осъществява от Кмета на Общината или упълномощен от него Заместник кмет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За неуредените в тази Наредба понятия, същите се тълкуват съгласно съществуващо и действащо Законодателство на страната.

§ 2. Кметските наместници в настоящата Наредба са с правомощията на кметовете на населени места.

§ 3. Кметовете на населените места представят всяко тримесечие в отдел „Общинска икономика” при Община Велико Търново актуализирани данни за промени по реда на настоящата Наредба обекти и дейности.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. Настоящата Наредба отменя Наредбата за търговска дейност на територията на Община Велико Търново, приета с Решение № 1003/27.03.2003г. на Общински съвет – Велико Търново.

§ 5. Настоящата наредба се издава на основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл.21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и влиза в сила от деня на утвърждаването й на заседание на Великотърновски Общински съвет.

§ 6. Наредбата е приета с Решение № 882, Протокол № 65/ 22.04.2010 г. от заседание на Великотърновски Общински съвет.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /Александър Чокойски/

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

Вх. № ________/________201_г.

 

До

КМЕТА

на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

за извършвани дейности и РАБОТНО ВРЕМЕ по чл. 5 от

НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

от фирма _____________________________________________________

/точно наименование на фирмата /

ЕИК____________________________________

/код по ЕИК / Булстат /

седалище _______________________________________________________

/седалище, адрес на управление на търговеца,телефон/GSM /

_______________________________________________________________

/трите имена на лицето представляващо търговеца/

адрес на търговския оект _________________________________________

/адрес на търговския обект, телефон /GSM/

собственост

_____________________________________________________

/данни за собственика на обекта/

вид на търговския обект

__________________________________________

/магазин, З.Х.Р., ателие, склад и др.; наименование на обекта,ако има такова/

предмет на дейност

___________________________________________________

/продажба на хранителни стоки, нехранителни стоки, видове услуги, сервиз и др./

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: от_____ч. до_____ч., почивни дни: ________________

Декларирам, че съм запознат/а с изискванията за функциониране на търговски обект, посочени в Наредба №1 за обществения ред и Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново приети от Великотърновски общински съвет и  че притежавам следните документи:

1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото законодателство - (№_________ / дата_________);

2. Идентификация ЕИК /БУЛСТАТ/ - (№________________________ );

3. Удостоверение за регистрация на обекта за търговия с храни, издадено от Регионална инспекция опазване и контрол на общественото здраве – Велико Търново - (№ ______________/ дата________________);

4.Документ за съответния обект, издаден от Регионална ветиринарномедицинска служба – Велико Търново - (№_________________ / дата_________________);

5. Документ, уреждащ ползването на обекта /разрешение за ползване, разрешение за поставяне, удостоверение за търпимост и други/ - (№__________________ / дата__________________);

6.Други документи, съгласно изискванията на българското законодателство /за хазартни игри, аптека, оптика, пунктове за черни и цветни метали и други/(№__________________ / дата__________________) .

При промяна в обстоятелствата, вписани в настоящето заявление се задължавам да уведомя Община Велико Търново в 7 /седем/ дневен срок.

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от НК.

 

Заявител: ________________________

/подпис, печат /

 

 

 

 

 

Приложение №2

 

 

 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

№ ………./……….

На основание чл. 8, ал.1 от Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново и чл. 3 и чл. 4 от Наредба №1 за обществения ред

 

 

 

О П Р Е Д Е Л Я М

 

Съгласно заявление за работно време

търговски обект : …………………………….…….,


на адрес : гр. В.Търново, ул. “…………………………”№ …..

 

На …………………………………………….

 

Управител на………………………………………………..

от гр./с. ……………………………. , ул.”……………………….…………….” №

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

 

Сутрин от ……. до …… След обед от ……. до ……….

Събота от ……. до …… След обед от ……. до ……….

 

Неделя : от …….. до ………

 

Предпразнични дни от . . . . . . до. . . . . . . . .

Празнични дни от . . . . . . до. . . . . . . . .

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

            /Д-р РУМЕН РАШЕВ/

 

 

 

 

Приложение №3

 

 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

№…………………….

 

 

На основание чл._____от Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново и Заповед на Кмета на Община Велико Търново __________

 

 

Р А З Р Е Ш А В А М

 

 

на ........................................................................................

представлявана от ……………………………………………………………………………………………...

ЕИК/Булстат ………………………….

гр./с ………………………………………………..……., ул. ………….……………………..............., №………...

да постави преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности в гр.Велико Търново,

 

…………………………………………………………………………………………………………….

 

РАЗПОЛАГАНЕ:

на …………………………………………………………………………………………………………..

за срок от ……………………….. до …………………..

на площ от ………………..кв.м.

място №……………….

………………………………………………………………………………………………………………

/схема, скица, констативен протокол одобрен от Главен архитект на Община Велико Търново/

 

Разрешението е еднократно и е валидно за фирмата/лицето, на която е издадено.

Преотстъпването на други лица и фирми не е разрешено.

 

 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

       /Д-р РУМЕН РАШЕВ/

 

 

 

 

Приложение №4

 

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

Вх. № ________/________201_г.

 

 

До

КМЕТА

на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

за издаване на РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО В ПРИЛЕЖАЩАТА ТЕРИТОРИЯ НА ТЪРГОВСКИ ОБЕКТИ, ТЪРГОВИЯ НА ОТКРИТО НА МЕСТА ЗА ВРЕМЕННА ТЪРГОВИЯ, ПРОМОЦИИ И СЪБИТИЯ ОТ РЕКЛАМЕН ХАРАКТЕР, ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ЧЛ.15, ЧЛ.27 И ЧЛ.34 от НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

от фирма _________________________________________________________

/точно наименование на фирмата /

ЕИК ____________________________________

/код по ЕИК / Булстат /

седалище ________________________________________________________

/седалище, адрес на управление на търговеца,телефон/GSM /

_______________________________________________________________

/трите имена на лицето представляващо търговеца/

адрес на търговския оект

___________________________________________

/адрес на търговския обект, телефон /GSM/

собственост

______________________________________________________

/данни за собственика на обекта/

вид на търговския обект

_______________________________________________

/магазин, З.Х.Р., ателие, склад и др.; наименование на обекта,ако има такова/

предмет на дейност

______________________________________________________

/продажба на хранителни стоки, нехранителни стоки, видове услуги, сервиз и др./

Заявявам, че желая да получа Разрешение за търговска дейност ПО ЧЛ.15, ЧЛ.27 И ЧЛ.34:

1.__________________________________________________________________

/посочва се вида на търговската дейност и член по НАРЕДБА ЗА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО / ЧЛ.15., ЧЛ.27. И ЧЛ.34./

2. __________________________________________________________

/вид и брой съоръжения, квадратура за заета площ/

3.___________________________________________________________________

/посочва се точното място на преместваемото съоръжение/

стопанисвано от : ___________________________________________________

/наименование на фирмата или физическо лице/

 

 

РАБОТНО ВРЕМЕ: от_____ч. до_____ч.,

почивни дни: _________________

СРОК: от________ до________

 

Прилагам копия от следните документи:

1. Актуално удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенцията по вписванията или актуална регистрация по Търговския закон или друг документ за регистрация, съответстващ на действащото законодателство.

2. Идентификация ЕИК /БУЛСТАТ/.

3. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Велико Търново.

4. Документи за право на ползване на терена, където ще се осъществява дейността: Договор за наем или документ за собственост на терена или обекта, към който ще се разполагат съоръженията.

5. За търговски обекти на територията на град Велико Търново намиращи се в защитени територии за опазване на културното наследство се издава след писмено становище съгласно чл. 83 от Закон за културното наследство.

6. Скица с виза от Главен архитект на Община Велико Търново /при необходимост/.

7. Документ за собственост на преместваемото съоръжение/при необходимост/.

 

 

Заявител:______________________

/подпис, печат /

 

 

 

НАРЕДБИ