Н А Р Е Д Б А

 

ЗА БАЛАНСА НА ЗЕМНИТЕ МАСИ И СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА гр. ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

 

 

Раздел ПЪРВИ

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ И СЪГЛАСУВАНИЯ

1.При издаване на виза за проектиране и одобряване на проектите се изисква съгласуване с Община Велико Търново относно баланса на земните маси и строителните отпадъци /ЗМ и СО/.

2.Община Велико Търново съгласува проектите, посочва количеството и мястото на депониране на излишните ЗМ и СО, като уведомява за това Общината. Срокът на валидност на съгласуването е 6 /шест/ месеца.

3.При издаване на строителното разрешение инвеститорът представя квитанция за заплатена в Община Велико Търново такса за обработка на излишните ЗМ и СО.

4.В “Разрешението за строеж” техническите органи на Общината изрично посочват количеството и мястото на депониране на излишните ЗМ и СО.

5.За ремонтни и други строителни работи, за които не се изисква проект и “Разрешение за строеж”, инвеститорът транспортира излишните ЗМ и СО на площадката в с.Леденик, като на място заплаща необходимата такса за обработка.

6.Документът по Раздел ІІІ, т.3 се представя на Приемателната комисия при въвеждането на обекта в експлоатация.

7.При връчване на влязло в сила разрешение за строеж възложителят се задължава да представи схема на площадката за почистване и измиване на ходовата част на МПС, превозващи земни маси и строителни отпадъци./добавена с решение 1153/23.11.2006г./

 

Раздел ВТОРИ

 

ЦЕНИ И ЗАПЛАЩАНЕ

 

1.Община Велико Търново изготвя калкулация за единичната цена на услугата /лв/куб.м/ за обработката на ЗМ и СО. Калкулацията се одобрява от Общината и се актуализира съобразно пазарните цени.

2.Набирането на средствата се извършва в Община Велико Търново от постъпления от такси, % от санкциите по Раздел ІV, от целеви фондове, спонсори, дарения и др.

3.Разходването на средствата се извършва с разплащателни документи, отчитат се ежемесечно пред Общината и се използват за разриване на транспортираните отпадъци, за организирането на площадката /ограда, фургон, охрана и др./ и всички други разходи, свързани с движението на ЗМ и СО и експлоатацията на площадката.

4.Минималната такса е за 1 /един/ кубически метър.

 

Раздел ТРЕТИ

 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ДЕПОТО В с.ЛЕДЕНИК

 

1.Движението на излишните ЗМ и СО се насочва от Община Велико Търново и по разпореждане на Общината.

2.Община Велико Търново организира площадката и експлоатацията на депото, назначава охраната, определя изпълнителя и сключва договор за разриване и уплътняване на ЗМ и СО.

3.За извършеното транспортиране и депониране на излишните ЗМ и СО на площадката в с.Леденик, инвеститорът получава документ, който служи за отчет и контрол.

 

Раздел ЧЕТВЪРТИ

 

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

1.Контролът по движението на излишните ЗМ и СО и експлоатацията на депото в с.Леденик се осъществява от Община Велико Търново и Община Велико Търново.

2.Контролът по незаконното изхвърляне на излишни ЗМ и СО се осъществява от органите на Община Велико Търново – Отдел “Обществен ред и сигурност”, Управление “ТСУ”, Направление “Опазване на околната среда”, Направление “Земеделие” и съвместно с други контролни органи.

3.Насрещни проверки по горните разпоредби извършват Община Велико Търново и органите на Община Велико Търново, съвместно с отдел “Обществен ред и сигурност”. При необходимост проверките се извършват съвместно с други контролни органи.

4.За неизпълнение и нарушение на настоящата Инструкция се налагат санкции по Закона за териториално и селищно устройство, Закона за опазване на обработваемата земя и пасищата, Закона за опазване а околната среда и Наредба № 1 на Община Велико Търново.

 

 

Настоящата Наредба се приема от Общински съвет – Велико Търново.

 

 

Наредбата е изготвена от

Общинска администрация – Велико Търново

 

3.07.1997 г.

 

НАРЕДБИ