ПРОГРАМА

 

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ, ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ

В ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

2006 – 2008 г.

 

През последните 10 години в България се наблюдава епидемично разпостранение на употребата на широк спектър от наркотични вещества, във всичките й форми – проблемна, експериментална и за развлечение. Търсенето и предлагането на наркотици, както и броят на престъпленията, свързани с тях, са се увеличили значително. В страната вече съществуват градове-депа за наркотици.

От гледна точка на организираната престъпност и на здравните последици, най-проблемният наркотик за страната продължава да бъде хероинът. През последните 2-3 години се наблюдава сливане на пазарите на хероин и амфетамини, като според експертни данни амфетаминовата употреба започва да доминира над хероиновото потребление. Благоприятното географско разположение на България по пътя на хероина от Афганистан към Западна Европа, както и превръщането на страната в един от големите производители на синтетична дрога в Европа, налагат предприемането на по-широкомащабен подход и ефективни мерки за ограничаване разпостранението, злоупотребата и незаконния трафик на наркотични вещества.

През месец декември 2004 година в Община Велико Търново бе проведено представително социологическо проучване, целящо да установи нивото на употреба, знанията, оценката и нагласите на подрастващите по отношение на употребата на психоактивни вещества. Извадката обхвана 1609 ученика на възраст от 12 до 18 години от 28 учебни заведения на територията на цялата община.

Данните от анализа показват, че приблизително всеки пети ученик (или 19,3% от анкетираните) е опитвал през живота си някакъв вид наркотик. Най-широко употребяваното вещество се явява канабисът - общо 24,1% от анкетираните са употребявали канабис под различна форма: всеки седми ученик (или 15,3%) признава, че е употребявал някога през живота си марихуана; 4,1% хашиш и 4,7% други форми на канабис. Различните времеви измерения на честотата на употребата на незаконни наркотични вещества могат да бъдат проследени в Таблица № 1:

 

Употребявани

наркотични вещества

Някога

през живота

През последните

12 месеца

През

последните

30 дни

Хероин 0,5 0,5 0,3
Метадон 0,2 0,3 0,3
Морфин, кодеин, лидол и др.опиати 1,0 0,5 0,5
Кокаин 0,9 0,4 0,4
Амфетамини 1,2 1,1 0,6
Екстази 2,6 1,5 0,8
LSD 0,7 0,5 0,3
Марихуана 15,3 9,9 5,2
Хашиш 4,1 2,3 0,9
Други форми на канабис 4,7 2,8 1,8
Летливи вещества (лепила, бронз) 1,1 0,8 0,5

 

От данните в таблицата се вижда, че и в нашата община се проявява характерното за страната явление на завишено търсене на синтетични наркотици (амфетамини, екстази, "пико" и др.) и халюциногени (LSD, магически гъби и др.), т.нар. "денс-наркотици", употребата на които се извършва на местата за развлечение – дискотеки, клубове, партита.

Инжекционната употреба е слабо разпостранена сред учениците на територията на общината. Само 0,5% от анкетираните са заявили, че някога през живота си са употребявали хероин. Този резултат не ги причислява директно в групата на инжекционно-употребяващите, тъй като съществуват и други начини на прием на хероин (чрез пушене, инхалиране, смъркане).

Тревожен е фактът, че почти всеки от всички употребяващи наркотични вещества е декларирал постоянна употреба през последната година, което води до извода, че фазата на експериментална употреба преминава към фаза на активно търсене. А близо 16% от учениците, които никога не са употребявали, са склонни да опитат, ако им бъде предложено. Благоприятна среда за това се явява приятелският кръг – всеки трети от анкетираните (26,3%) признава, че е присъствал на купон, на който се е консумирала дрога.

Нивото на употреба в общината е по-голямо от декларираното, за което свидетелстват от една страна силния натиск на пазара на наркотици върху учениците и от друга – нивото на потенциалните консуматори. Приблизително на всеки трети от анкетираните е предлагано някакво наркотично вещество, а всеки пети в различна степен е бил склонен да експериментира с дрога. Съчетаването на тези два индикатора позволява да се направи предположението, че делът на вероятно употребяващите е два пъти по-голям от този на деклариращите такава употреба и възлиза на 11,93%. Отнесени към генералната съвкупност от 8110 ученика на възраст от 12 до 18 години, можем да направим извода, че потенциалните консуматори на наркотични вещества на територията на Община Велико Търново са около 960 лица.

Задълбоченото разглеждане на причините и адекватното им противодействие са основен приоритет във водената местна политика по отношение ограничаването злоупотребата с наркотични вещества на територията на Община Велико Търново.

Програмата за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Община Велико Търново 2006-2008 г. е разработена в изпълнение на Националната програма за изпълнение на Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците 2003-2008 г. Представлява естествено продължение на Програмата за ограничаване злоупотребата с наркотични вещества в Община Велико Търново 2003-2005 г.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Ограничаване разпространението на злоупотребата с наркотични вещества и неблагоприятните здравни и социални последици от нея, чрез осигуряване на ефективни превенция, лечение и социална рехабилитация на територията на Община Велико Търново.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

1. Деца и младежи, обхванати от образователната система.

2. Деца и младежи, необхванати от образователната система.

3. Родители на деца и младежи.

4. Лица, зависими към наркотични вещества и техните близки.

5. Лица, лишени от свобода.

6. Високорискови групи.

7. Общопрактикуващи лекари, психиатрични практики, социални работници, училищни педагози.

8. Неправителствени организации, занимаващи се с проблемите на наркоманиите.

ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА

Основните принципи на Програмата отразяват принципите на Националната програма за превенция, лечение и рехабилитация:

1. Комплексност в разглеждане на проблема и на прилаганите интервенции.

2. Системен подход – взаимодействие, координация и съгласуваност на работещите по Програмата институции и организации при реализирането на планираните дейности и интервенции.

3. Научна обоснованост и приоритезиране на планираните дейности и интервенции.

4. Балансираност между отделните области на интервенция – превенция, лечение, рехабилитация, намаляване на здравните щети и информационно и инфраструктурно осигуряване.

5. Ефективна комуникация – осъществяване на хоризонтална (между отделните организации и институции, участващи в осъществяването на програмата на различни нива - национално, областно и общинско) и вертикална комуникация (в рамките на йерархичните мрежи на отделните участващи институции и организации) между всички участници в изпълнението на Програмата.

6. Равнопоставеност в достъпа и качеството на предлаганите интервенции.

7. Законосъобразност при реализиране на Програмата.

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА ИНТЕРВЕНЦИЯ

ОБЛАСТ 1 Превенция на злоупотребата с наркотични вещества, насочена към населението на Община Велико Търново

Цели на интервенциите в тази област:

 1. Ограничаване разпространението на всички форми на употреба на наркотични вещества сред младите хора в Община Велико Търново - употреба на нелегални наркотици, употреба на легални наркотици, неправомерна употреба на легални субстанции и предписвани медикаменти.
 2. Повишаване и засилване на наличните протективни фактори, водещи до ограничаване на злоупотребата с наркотични вещества.
 3. Намаляване на рисковите фактори, водещи до злоупотреба с наркотични вещества.
 4. Промоция на здравословен начин на живот сред населението на Община Велико Търново.
 5. Активно включване на тематиката в системата на образованието.
 6. Повишаване на информираността на населението на Община Велико Търново относно различните зависимости.
 7. Повишаване чувствителността на населението на Община Велико Търново спрямо негативните последици и рискове при злоупотребата с различните психоактивни вещества.
 8. Премахване на стериотипите и негативните обществени нагласи към злоупотребяващите с наркотични вещества.

ОБЛАСТ 2 Ефективно лечение на зависимости към наркотични вещества и свързаните с тях заболявания

Цели на интервенциите в тази област:

 1. Устойчиво развиване на наличната мрежа за лечение на зависимости в Община Велико Търново, включваща извънболнично, болнично и резиденциално място за лечение.
 2. Повишаване на достъпността, методите и качеството на предлаганите лечебни услуги.
 3. Повишаване на ефективността на предлаганите лечебни услуги.
 4. Повишаване на доверието в лечебните възможности за зависими сред населението.
 5. Популяризиране на наличната база и възможности в областта на лечението на зависимости сред населението.

ОБЛАСТ 3 Социална рехабилитация на злоупотребилите с наркотични вещества.

Цели на интервенциите в тази област:

 1. Устойчиво развиване на наличната база за рехабилитация на злоупотребилите с наркотични вещества.
 2. Популяризиране на наличната база и работещите в рехабилитационната област институции и организации.
 3. Подобряване на връзката и координацията между рехабилитационната мрежа и общата мрежа за лечение на зависимости.
 4. Повишаване обхватността на рехабилитационните програми.
 5. Подпомагане социалната реинтеграция на успешно преминалите през рехабилитационни програми пациенти.

ОБЛАСТ 4 Намаляване на здравните и социални щети, в резултат на злоупотребата с наркотични вещества

Цели на интервенциите в тази област:

 1. Ограничаване на разпространението на HIV, Хепатит В и С и др., както и полово преносими заболявания, чрез ограничаване на рисково поведение на младите хора.
 2. Устойчиво развиване на наличната база, работеща в посока намаляване на здравните щети - специализирани лаборатории за изследване на кръвнопреносими инфекции - ХИВ/СПИН, Хепатит В и С и др.
 3. Прилагане на адекватни на нуждите на общността програми за намаляване на вредите от злоупотребата с наркотични вещества (метадонова програма, обмен на игли и спринцовки, "Out reach"-програма, “Drop-in” центрове).
 4. Популяризиране на наличната база и работещите в областта на намаляване на щетите институции и организации.

ОБЛАСТ 5 Информационно и инфраструктурно осигуряване

Цели на интервенциите в тази област:

 1. Устойчиво развиване на институционалната и човешка мрежа в областта на превенция, лечение, рехабилитация и намаляване на здравните щети при наркомании.
 2. Поддържане на информационна база по проблема "Наркомании".
 3. Подобряване на информационния обмен между ангажираните в реализирането на програмата институции и организации.
 4. Развитие на научно-изследователска дейност по проблема "Наркомании".
 5. Основните цели в областите на интервенция ще бъдат постигнати чрез реализирането на План за действие - 2006г.

ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА И ОРГАНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Реализирането на дейностите по Програмата за превенция, лечение и рехабилитация на наркоманиите в Община Велико Търново 2006-2008г. ще бъде целево финансирано въз основа на разработен Финансов план – 2006 г. от:

 • Републикански бюджет;
 • Общински бюджет.
 • Средствата ще бъдат разпределяни, изразходвани и отчитани в рамките на годишните бюджети на съответните институции, отговорни за осъществяване на дейността.

  МОНИТОРИНГ НА ПРОГРАМАТА

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /инж. НИКОЛАЙ ТАЧЕВ/