ОРГАНИЗАЦИОННА  СТРУКТУРА

Постоянни комисии

 
 

 

Заместник - председатели 

на Общински съвет - Велико Търново

 

Камелия Георгиева Джанабетска Коалиция "ОДС"
Стоян Витанов Витанов Коалиция "БСП, БЗС - АС1899, ПК"Екогласност""
Петранка Василева Гагова-Кузева "БЗНС и коалиция-НС"
Петър Стоянов Петров Българска Евролевица
Милен Василев Михов ВМРО

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

 по икономически въпроси

 

1 Петко Хараламбиев Казанджиев Председател
2 Атанас Стефанов Атанасов Секретар
3 Тодор Дамянов Тодоров Член
4 Ангел Илиев Великов Член
5 Петър Стоянов Петров Член
6 Светлозар Недев Златев Член
7 Петранка Василева Гагова-Кузева Член
8 Христо Христов Димитров Член
9 Милен Василев Михов Член

 

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

 по бюджет и финанси

 

1 Иван Стефанов Иванов Председател
2 Христо Христов Димитров Секретар
3 Пламен Пенчев Петров Член
4 Валентин Ненков Цанков Член
5 Никола Петров Николов Член

 

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

 по териториално и селищно устройство

 

1 Георги Иванов Георгиев Председател
2 Румяна Иванова Брайнова Секретар
3 Стоян Витанов Витанов Член
4 Стефка Танева Танева Член
5 Пенчо Стойков Коджабашев Член
6 Петър Стоянов Петров Член
7 Пламен Пенчев Петров Член

 

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

по местно самоуправление, нормативна уредба и регионална политика

 

1  Албена Григорова Генчева Председател
2  Георги Тодоров Стефанов Секретар
3  Камелия Георгиева Джанабетска Член
4  Ангел Илиев Великов Член
5  Йордан Стоянов Йорданов Член

 

 

 

 

 

 

НАДЗОРЕН СЪВЕТ 

по приватизация

 

1  Тодор Дамянов Тодоров Председател
2  Валентин Ненков Цанков Секретар
3  Пенчо Стойков Коджабашев Член
4  Георги Тодоров Стефанов Член
5  Стефка Танева Танева Член
6  Алиш Ниязи Хаджимустафа Член
7  Йордан Стоянов Йорданов Член

 

 

 

 

 

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

 по здравеопазване и социални дейности

 

1 Иван Николов Манчев Председател
2 Владимир Йорданов Христов Секретар
3 Марияна Радева Бояджиева Член
4 Василка Тодорова Чивчибашиева Член
5 Василка Георгиева Тодорова Член
6 Божидар Тодоров Ангелов Член
7 Петко Хараламбиев Казанджиев Член

 

 

 

 

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

 по опазване на околната среда

 

 

1 Тодор Петров Тодоров Председател
2 Камелия Георгиева Джанабетска Секретар
3 Стоян Витанов Витанов Член
4 Петър Дивинишев Пацев Член
5 Хасан Илияз Хаджихасан Член

 

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

 по образование и наука

 

1 Петър Дивинишев Пацев Председател
2 Василка Тодорова Чивчибашиева Секретар
3 Ценка Банкова Григорова Член
4 Георги Василев Стойков Член
5 Албена Григорова Генчева Член

 

 

 

 

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

 по култура, кутурно-историческо наследство, вероизповедания и преименувания

 

1 Милен Василев Михов Председател
2 Жана Георгиева Минчева Секретар
3 Георги Василев Стойков  Член
4 Сава Славов Димитров Член
5 Милен Василев Михов Член

 

 

 

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

 за децата, младежта, спорта и туризма

 

 

1  Мариана Радева Бояджиева Председател
2  Жана Георгиева Минчева Секретар
3  Атанас Стефанов Атанасов Член
4  Ценка Банкова Григорова Член
5  Иван Асенов Стоянов Член

 

 

 

ПОСТОЯННА КОМИСИЯ

 по земеделие и гори

 

 

1  Петранка Василева Гагова Председател
2  Василка Георгиева Тодорова Секретар
3  Никола Петров Николов Член
4  Хасан Илияз Хаджихасан Член
5  Светлозар Недев Златев Член

В началото ] Председател ] [ Организация ] Правилник ] Партии ] Съветници ] Заседания ] Решения ] Наредби ] За контакт ] Връзки ]