Регистър на държавните и минимални помощи - 2020 година

Име

Седалище и адрес на управление

Роля

Администратор

Източник на финансиране

Дата на предоставяне

Схема

Цел

Размер на помощта

1

Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ при Община Велико Търново

гр. Велико Търново, п. к. 5000, пл. „Майка България“ 2

Получател / Оператор

Община

Велико Търново

ЕСФ / Републикански бюджет

04.11.2020 г.

ОП „РЧР“,

Процедура BG05M9OP001-2.103 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 4“

Предоставяне на мобилни интегрирани здравно-социални услуги и психологическо консултиране в общността и/или в домашна среда

158 256,00 лв.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.