Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2017-0028 "Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, по обособени позиции" Отворена 22.05.2017 13:42
00073-2017-0029 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004–0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции” Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище, Позиция 2 – Медиатор. Отворена 23.05.2017 15:08
00073-2017-0030 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004–0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции” Услуга №1: Допълнителна подготовка за равен старт в училище, Позиция 1 – Педагог. Отворена 23.05.2017 14:58
00073-2017-0027 „Доставка на автомобили и оборудване за нуждите на Общинска администрация и структурите на Община Велико Търново, по обособени позиции". Отворена 22.05.2017 14:54
  Покана №31-28-2 от 18.05.2017 г. до определени лица за участие в ОП с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 2017/2018 година, издадени от издателство „Просвета - София” АД”. Отворена 18.05.2017 11:07
9064441 Обява № 10 от 18.05.2017 г. "Доставка по заявка и гаранционно поддържане на нови компютърни конфигурации, принтери и компоненти за нуждите на Община Велико Търново" Отворена 18.05.2017 15:03
9064365 Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на структури на Община Велико Търново" Отворена 16.05.2017 20:47
00073-2017-0025 "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в гр.Велико Търново” по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции" Отворена 24.04.2017 12:07
Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново в сила от 01.02.2016 г. (284,4 KB) Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново (193,1 KB) Icon Закон за обществените поръчки (1,8 MB)

 

 
изчисти  

 

 
© 2017 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.