Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2019-0044 "Упражняване на авторски надзор на СМР по изграждане на сградата и прилежащите пространства на ДЕТСКА ГРАДИНА "ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК" гр. Велико Търново" Отворена 16.08.2019 16:18
00073-2019-0045 „Събиране и транспортиране на едрогабаритни отпадъци на територията на град Велико Търново” Отворена 19.08.2019 13:27
9091067 Обява №ОБ-25 от дата 05.08.2019 г. с предмет: "Изготвяне на инвестиционен проект съгласно Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти във фаза „работен проект“ и авторски надзор по обособени позиции". Отворена 05.08.2019 17:19
00073-2019-0042 Основно и абонаментно почистване на сгради на Община Велико Търново, по обособени позиции Отворена 02.08.2019 16:51
00073-2019-0041 Изготвяне на Актуализация на общинската програма за качество на атмосферния въздух на община Велико Търново Отворена 02.08.2019 16:34
00073-2019-0043 Доставка на служебно и работно облекло, обувки и лични предпазни средства за нуждите на Община Велико Търново и за структури, разположени на територията на Община Велико Търново”, по обособени позиции Отворена 12.08.2019 12:21
00073-2019-0040 Упражняване на строителен надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ Отворена 25.07.2019 14:42
00073-2019-0039 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел: 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“ Отворена 25.07.2019 14:34
00073-2019-0038 Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални услуги“ при Община Велико Търново, по обособени позиции Отворена 25.07.2019 15:03

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.