Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
  Покана с изх. № 5300-17530-20 от 16.07.2019 г. до определени лица "Извършване на извънгаранционно абонаментно обслужване на компютри и принтери, включително изградената локална мрежа (където има такава) на кметства към Община Велико Търново." Отворена 16.07.2019 16:04
9090366 Обява №ОБ-22 от дата 16.07.2019 г. с предмет: "Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ, структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” и Общински приют за безстопанствени кучета при Община Велико Търново" Отворена 16.07.2019 16:36
00073-2019-0037 “Въоръжена физическа охрана на обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново по позиции: Обособена позиция 1 - Въоръжена физическа охрана на обект - Парк "Света Гора"; Обособена позиция 2 - обекти, имущество, мероприятия и дейности на територията на Община Велико Търново.” Отворена 09.07.2019 16:26
00073-2019-0036 Доставка на автомобили по позиции Отворена 08.07.2019 14:54
00073-2019-0035 "Извършване на застрахователни услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури" по обособени позиции" Отворена 05.07.2019 16:38
00073-2019-0034 Почистване на нерегламентирани сметища за битови отпадъци и замърсени терени със строителни и битови отпадъци на територията на Община Велико Търново Отворена 01.07.2019 16:53
00073-2019-0033 Подмяна на отоплителната инсталация в детска градина „Пламъче“ гр. Дебелец, Община Велико Търново. Отворена 27.06.2019 15:42
00073-2019-0032 Упражняване на строителен надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ Прекратена 27.06.2019 14:50
00073-2019-0030 „Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните структури, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях, по обособени позиции” Отворена 20.06.2019 16:45
00073-2019-0031 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел: 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“ Прекратена 27.06.2019 14:53
    1 2

 

 

 
изчисти  

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.