Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9086749 Обява № ОБ-10 от 15.03.2019 г. „Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции“ Отворена 15.03.2019 16:37
9086712 Обява №ОБ-9 от 14.03.2019 г. с предмет: "Осигуряване на номер 1362 за предоставяне на услуга за платено паркиране, чрез "SMS паркиране", на територията на "Синя зона" в град Велико Търново" Отворена 14.03.2019 16:59
00073-2019-0009 "Изготвяне на оценки за съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по процедура BG16RFOP001-5.002 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания“ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции" Отворена 05.03.2019 11:52
00073-2019-0008 "Периодична доставка на посадъчен материал съгласно опис за нуждите на ОП „Зелени системи” и други структури при Община Велико Търново след възлагане, по обособени позиции" Отворена 28.02.2019 17:41
00073-2019-0006 „Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ Отворена 28.02.2019 11:42
00073-2019-0004 Доставка на обзавеждане и оборудване по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ - Доставка на специализиран модул за сензорна градина Отворена 22.02.2019 10:36

 

 

 
изчисти  

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.