Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9061589 Извършване на задължителни медицински прегледи на работници и служители към структури по обособена позиция 2 Отворена 17.02.2017 16:46
00073-2017-0010 "Извършване на независим финансов одит на проект "Изграждане на Кризисен център за лица" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" Отворена 17.02.2017 17:08
00073-2017-0009 „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново” по обособени позиции: Отворена 17.02.2017 17:24
00073-2017-0006 Извършване на независим финансов одит на проект „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 Отворена 10.02.2017 15:49
00073-2017-0007 Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОПРР 2014-2020 Отворена 13.02.2017 16:32
00073-2017-0005 "Извършване на независим финансов одит на проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на гр.Велико Търново" по Приоритетна ос 1 Устойчиво и интегрирано градско развитие на ОПРР 2014-2020" Отворена 07.02.2017 17:00
00073-2017-0004 "Сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци на територията на гр. Велико Търново, с. Шереметя, с. Малки чифлик и с. Арбанаси" Отворена 06.02.2017 11:53
Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново в сила от 01.02.2016 г. (284,4 KB) Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново (193,1 KB) Icon Закон за обществените поръчки (1,8 MB)

 

 
изчисти  

 

 
© 2017 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.