Aктивни обществени поръчки

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9071575 Обява ОБ-29 от 14.12.2017 г. "Текущо поддържане, ремонт и отстраняване на аварии на Радиотранслационна мрежа /РТМ/ в населените места: Водолей; Вонеща вода; Дебелец; Дичин; Килифарево; Къпиново; Малки чифлик; Миндя; Никюп; Плаково; Присово; Емен; Ялово; Буковец; Велчево; Въглевци; Големани; Пчелище; Ресен; Русаля; Самоводене; Хотница; Церова кория – в Община Велико Търново" Отворена 14.12.2017 16:55
00073-2017-0059 „Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020”. Отворена 12.12.2017 16:24
00073-2017-0060 Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ученическия стол в ОУ „Св. Патриарх Евтимий”, гр. Велико Търново Отворена 15.12.2017 16:04
00073-2017-0056 "Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020", по обособени позиции" Отворена 07.12.2017 11:03
00073-2017-0055 "Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по обособени позиции" Отворена 07.12.2017 10:41
00073-2017-0058 "Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект "Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона" в рамките на проект BG16RFOP001-1.009-0003-C01 "Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона", по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-0039 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020", по Приоритетна Ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020" Отворена 07.12.2017 11:33
00073-2017-0057 "Дейности, свързани с дезинфекция, дезинсекция, дератизация и дезакаризация и други подобни дейности, извършвани в обекти и площи, собственост на Община Велико Търново" Отворена 07.12.2017 11:18
00073-2017-0053 "Доставка на дизелово гориво, автомобилен бензин и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република България" Отворена 24.11.2017 13:32
Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново в сила от 01.02.2016 г. (284,4 KB) Icon Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в Община Велико Търново (193,1 KB) Icon Закон за обществените поръчки (1,8 MB)

 

 
изчисти  

 

 
© 2017 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.