Архив обществени поръчки за Април 2017

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9063578 Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново Изпълнена 21.04.2017 16:15
00073-2017-0025 "Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в гр.Велико Търново” по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции" Възложена 24.04.2017 12:07
9063294 Обява № ОБ-5 от 11.04.2017 г. "Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново" Изпълнена 11.04.2017 16:19
00073-2017-0024 "Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 "Общностен център за деца и родители "ЦАРЕВГРАД", финансиран от ОП "РЧР" 2014-2020, от специалист ЛОГОПЕД по обособени позиции" Прекратен договор 10.04.2017 17:11
00073-2017-0023 "Дейности по извършване на СМР по проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020" Изпълнена 10.04.2017 12:00
00073-2017-0021 "Упражняване на авторски надзор на дейности по извършване на СМР по проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020" Изпълнена 05.04.2017 16:51
00073-2017-0020 "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в училищната образователна инфраструктура в Община Велико Търново" по обособени позиции" Възложена 07.04.2017 15:41
00073-2017-0019 "Извършване на независим финансов одит на проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020" Възложена 03.04.2017 16:41
9062959 Услуга по предоставяне за ползване и обслужване на професионално оборудване за озвучаване и осветление на мероприятия, провеждани от Община Велико Търново Оттеглена 03.04.2017 16:51
00073-2017-0022 „Доставка на машини и оборудване за нуждите на ОП „Зелени системи”, гр. Велико Търново, по обособени позиции" Изпълнена 10.04.2017 11:28

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.