Архив обществени поръчки за Юни 2018

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2018-0027 Упражняване на строителен надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца“ Възложена 28.06.2018 16:52
9077859 Обява №ОБ-20/28.06.2018 г. с предмет: „Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ и структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” при Община Велико Търново” Възложена 28.06.2018 16:03
00073-2018-0024 "Извършване на строителни и монтажни работи на сграден фонд общинска собственост, както и на други дейности възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции" Възложена 19.06.2018 17:02
00073-2018-0023 "Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" - Осъществяване на строителен надзор на ДГ "Ален мак", ДГ "Рада Войвода" и ДГ "Пролет" Изпълнена 19.06.2018 16:34
00073-2018-0026 Проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца” Възложена 23.06.2018 12:01
00073-2018-0022 "Доставка на нова сметосъбираща машина, съгласно техническа спецификация". Изпълнена 15.06.2018 16:35
00073-2018-0025 "Доставка на познавателни книжки за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 2018/2019 година по обособени позиции" Изпълнена 20.06.2018 16:50
9077148 Доставка на професионална система за косене на трева и поддръжка на тревни площи за нуждите на ОП „Спортни имоти и прояви“ гр. Велико Търново Изпълнена 12.06.2018 09:19
00073-2018-0021 „Доставка на контейнери за битови отпадъци тип „Бобър” или еквивалентни с вместимост 1 100 литра за нуждите на Община Велико Търново” Възложена 12.06.2018 17:04
00073-2018-0020 „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции" Възложена 06.06.2018 16:20

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.