"Упражняване на строителен надзор на дейности по извършване на СМР по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" - Осъществяване на строителен надзор на ДГ "Ален мак", ДГ "Рада Войвода" и ДГ "Пролет"

Статус: Изпълнена

Процедура: Договаряне без предварително обявление

Обект на поръчката: Услуга

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка
публикуван на: 16.07.2019 15:52:45
526,2 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 02.08.2018 13:50:53
203,7 KB
Договор от 13.07.2018 г. с Инвестстрой-92 ЕООД
публикуван на: 02.08.2018 13:50:53
3,0 MB
Решение №РД 24-63/02.07.2018 г. за определяне на изпълнител
публикуван на: 02.07.2018 16:26:16
395,8 KB
Доклад от 02.07.2018 г.
публикуван на: 02.07.2018 16:26:16
962,9 KB
Протокол №2 от 02.07.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.07.2018 16:26:16
602,4 KB
Протокол №1 от 27.06.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 02.07.2018 16:26:16
612,0 KB
Съобщение № 91-00-243 от 27.06.2018 г. за отваряне на ценовото предложение
публикуван на: 27.06.2018 16:04:17
258,2 KB
Решение № РД 24-57 от 19.06.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 19.06.2018 16:41:20
253,0 KB

Краен срок за подаване на оферта

26.06.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

26.06.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.