Пазарни консултации

Icon Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП във връзка обществена поръчка с предмет „Възстановяване на покрив на ДГ „Звездица” с. Шемшево, Община Велико Търново”, „Покривен ремонт на столова ОУ „П.Р.Славейков” гр. В.Търново”, публикувана на 06.12.2018 г. (2,7 MB) Icon Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП във връзка с обществена поръчка с предмет "Доставка на контейнери за текстилни отпадъци за нуждите на Община Велико Търново“ Публикуван на 10.08.2018 г. (841,7 KB) Icon Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП във връзка с обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на един брой офис контейнер и един брой складов контейнер за нуждите на ОП "Зелени системи". Публикуван на 19.04.2018 г. (547,5 KB) Icon Съобщение на основание чл.44 от ЗОП във връзка с чл. 29, ал.1 от ППЗОП - изпълнение на предвидени дейности по проект (97,8 KB) Icon Съобщение на основание чл.44 от ЗОП във връзка с чл. 29, ал.1 от ППЗОП - процедури и технически спецификации (92,2 KB) Icon Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП във връзка обществена поръчка с предмет „Дейности по изпълнение на инвестиционен проект свързани с извършване на СМР по изграждане на сградата и прилежащите пространства на ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА “ШАРЕНИЯТ ЗАМЪК" (1,8 MB) Icon Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП във връзка с обществена поръчка с предмет "Консултантски услуги във връзка с подготовката на проектни предложения по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" по Оперативна програма "Региони в растеж" (1,1 MB) Icon Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП във връзка с обществена поръчка с предмет "Консултантски услуги във връзка с подготовката на проектни предложения по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие", публикувана на 21.12.2018 г. (1,3 MB) Icon Информация по чл. 44, ал. 3 от ЗОП във връзка обществена поръчка с предмет „Дейности по изпълнение на инвестиционен проект свързани с извършване на СМР по изграждане на сградата и прилежащите пространства” (18.03.2019 г.) (1,5 MB)

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.