Селско стопанство

Icon Протокол за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на правоимащи с регистрирани животновъдни обекти за стопанската 2015 - 2016 г. по реда на чл.37и ал.6 от ЗСПЗЗ (565,4 KB)

Община Велико Търново уведомява всички заинтересовани, че дължима средна рента, се изплаща от общината на правоимащите лица по чл. 37в, ал. 3  от ЗСПЗЗ в 10-годишен срок /§ 16. Ал.(2) от ЗИД на ЗСПЗЗ –ДВ.бр.31 от 28.04.2015 г./

Icon Заповед № РД 22 - 2456 / 06.12.2016 г. за сключване на едногодишни договори за наем на полски пътища, включени в масивите за ползване (109,0 KB)

Заповеди на ОД "Земеделие" Велико Търново по чл. 37, ал. 7 за стопански години:

 

 
© 2017 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.