Достъп до информация

Заявления за достъп до обществена информация се приемат  всеки работен ден от 8.30 до 12.30 и от 13.00 до 17.00 часа в Общинския център за услуги и информация на граждани /ОЦУИГ/ гр.Велико Търново, пл.„Майка България” № 2 сградата на общинска администрация/ тел.: 062/619 107
Заявления за достъп до обществена информация могат да бъдат подавани и на официалната електронна поща на Община Велико Търново:
mayorvt@vt.bia-bg.com
Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителите в ОЦУИГ, които ги представят в писмена форма за регистриране в информационно-деловодната система на Община Велико Търново.
Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа:
1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
2. описание на исканата информация;
3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;
4. адреса за кореспонденция със заявителя.
Ако в заявлението не се съдържат данните по т.1, т.2 и т.4, то се оставя без разглеждане.
За улеснение на гражданите е изготвено заявление – образец за достъп до обществена информация, което се поставя на видно място в ОЦУИГ и се публикува на официалната интернет-страница на Община Велико Търново.
Заявление за достъп до обществена информация
Организацията и редът за предоставяне на обществена информация са регламентирани във Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Велико Търново.
Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.
Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011г. на Министъра на финансите за определяне на нормативи за разходите при предоставяне на  обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя
Заплащането на разходите за предоставяне на обществена информация се извършва на място – в касата на ОУЦИГ или чрез банков превод по следната сметка на Община Велико Търново:
 
BG 36 SOMB 9130 31 24758000
BIC КОД : SOMBBGSF
ОБЩИНСКА БАНКА АД
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Icon Годишен отчет по Закона за достъп до обществена информация за 2017 г. (92,0 KB) Icon Годишен отчет по Закона за достъп до обществена информация за 2016 г. (85,3 KB)

 


 

Icon Заповед № РД 22 - 257 от 20.02.2017 г. за утвърждаване „Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Велико Търново, както и форматите, в които е достъпна“ (324,2 KB) Icon Списък по чл. 15а, ал. 3 от ЗДОИ на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Община Велико Търново, както и форматите, в които е достъпна (109,7 KB) Icon Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация (28,5 KB) Icon Заявление за достъп до обществена информация (31,5 KB) Icon Заявление за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване (31,0 KB)

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.