Достъп до информация

Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.
Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна. 
 
  1. Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.
  2. Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.
Писмени заявления за достъп до обществена информация се приемат  всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа в Центъра за административно обслужване (ЦАО), на адрес: гр. Велико Търново, пл.„Майка България” № 2 (сградата на общинска администрация), с телефон за връзка: 062/619 107.
Заявления за достъп до обществена информация могат да бъдат подавани и чрез платформата за достъп до обществена информация по чл.15в от Закона за достъп до обществена информация, както и на официалната електронна поща на Община Велико Търново – mayorvt@vt.bia-bg.com. В тези случаи не е необходим подпис съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от 28 август 2014г.) и на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат от служителите в Център за административно обслужване (ЦАО), които ги представят в писмена форма за регистриране в информационно-деловодната система на Община Велико Търново.
 
Icon Протокол за приемане на устно запитване за достъп до обществена информация (28,5 KB)
 
Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация следва да съдържа:
 
  1. трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;
  2. описание на исканата информация;
  3. предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация, освен когато заявлението е подадено чрез платформата за достъп до обществена информация;
  4. адреса за кореспонденция със заявителя или съгласие за използване на профил в системата за сигурно електронно връчване по чл.26, ал.2 от Закона за електронното управление;
  5. отказ на заявителя за публикуване на платформата за достъп до обществена информация на заявлението му, подадено чрез електронна поща по чл.15, ал.1, т.4 и на решението и предоставената обществена информация по него.
Ако в заявлението не се съдържат данните по т.1, т.2 и т.4, то се оставя без разглеждане.
 
ВАЖНО! В случаите, когато се иска предоставяне на обществена информация по електронната поща, заявителят следва да посочи дали отказва подаденото от него заявление, както и постановеното решение ведно с подлежащата на предоставяне информация, да бъдат публикувани на платформата за достъп до обществена информация.
За улеснение на гражданите е изготвено заявление – образец за достъп до обществена информация, което се поставя на видно място в Център за административно обслужване (ЦАО) и се публикува на официалната интернет-страница на Община Велико Търново.
 
Icon Заявление за достъп до обществена информация (33,5 KB)
Организацията и редът за предоставяне на обществена информация са регламентирани във Вътрешни правила за достъп до обществена информация в Община Велико Търново.
 
Мястото за получаване/преглед/четене на информацията се определя с решението за предоставянето ѝ.
 
Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени в Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация.
 
Icon Наредба № Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация (122,8 KB)
Заплащането на разходите за предоставяне на обществена информация се извършва на място – в касата на ЦАО или чрез банков превод по следната сметка на Община Велико Търново:
 
BG 36 SOMB 9130 31 24758000
BIC КОД : SOMBBGSF
ОБЩИНСКА БАНКА АД
ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
 
ВАЖНО! Не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон (чл.7 от ЗДОИ).
 
Icon Списък на категориите информация, класифицирани като „служебна тайна” в Община Велико Търново (163,0 KB)
Разпоредбите на Закона за достъп до обществена информация относно достъпа до обществена информация не се прилагат за информация, която се предоставя във връзка с административното обслужване на гражданите и юридическите лица или се съхранява в Националния архивен фонд на Република България (чл.8 от ЗДОИ).
 
Законът за достъп до обществена информация не се прилага за достъпа до лични данни (*).
 
*Съгласно §1, т.2 от Допълнителните разпоредби на Закона за достъп до обществена информация „лични данни” е понятието по чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.):
 
 „Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.
 

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.