Архив обществени поръчки за Август 2013

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2013-0040 Строителство на Обект: "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново" по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга). Неизвестен 22.08.2013 16:56
  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2013-0039 - Инженеринг (проектиране и строителство) на обект „Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново” по договорните УСЛОВИЯ на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно–монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга). Неизвестен 22.08.2013 16:50
9018948 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9018948 - Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново, след заявка, и поддържане на съществуващи такива при необходимост. Изпълнена 19.08.2013 16:35
9018915 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9018915 Предоставяне на услуга по годишно трудово-медицинско обслужване на работниците и служителите от специализираните структурни образования по смисъла на Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина, издадена на основание на чл. 25б, ал. 4 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (посл. изм. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г.). Изпълнена 16.08.2013 17:01
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID9018806 Осигуряване на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания в сградата на Регионален исторически музей - град Велико Търново, чрез доставка и монтаж на платформен подемник за хора с увреждания. Неизвестен 14.08.2013 17:15
  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2013-0035 „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Дебелец”. Неизвестен 08.08.2013 14:40

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.