Архив обществени поръчки за Ноември 2016

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2016-0040 „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално покритие за всички структури на Община Велико Търново.”, Обособена позиция 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за структурите намиращи се на територията на град Велико Търново” Обособена позиция 3: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за структурите намиращи се извън град Велико Търново.” Прекратена 30.11.2016 13:44
00073-2016-0039 „Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 „Общностен център за деца и родители „ЦАРЕВГРАД””, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по обособени позиции“ Изпълнена 28.11.2016 17:13
00073-2016-0038 „Полиграфически услуги за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури” Възложена 12.11.2016 23:08

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.