Архив обществени поръчки за Ноември 2014

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2014-0016 "Услуга по извършване на авторски надзор при изпълнение на СМР на обекти по проект „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014" Изпълнена 10.11.2014 09:00
00073-2014-0003 "Извършване на допълнителни СМР във връзка с обект „Многофункционална спортна зала към СОУ "Ем.Станев" - гр.Велико Търново, кв. 236, УПИ І" Изпълнена 07.11.2014 09:00
00073-2014-0017 "Наем на сметосъбиращи автомобили по позиции: Позиция 1: "Сметосъбиращ камион; марка: IVECO; модел ML 100Е18К; рама ZCFA1AD042611236; Вътрешен номер 1001010861"; Позиция 2: "Комбиниран сметосъбиращ и сметоизвозващ автомобил – марка: IVECO Euro Cargo; модел MLL75E18; рама: ZCFA7500302513011" Изпълнена 03.11.2014 09:00
00073-2014-0049 ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ 00073-2014-0049 "Услуга по извършване на авторски надзор по проект „Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., във връзка с договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/1.4-09/2012/014, при изпълнение на СМР, по обособени позиции" Възложена 25.11.2014 11:25
9035790 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9035790 "Доставка и абонамент на периодични печатни издания за нуждите на Община Велико Търново и нейните структури" Възложена 10.11.2014 14:01
00073-2011-0032 "Извършване на снегопочистване и поддържане на платната за движение на републиканските пътища на територията на Община Велико Търново, съгласно приложение №1" Изпълнена 27.11.2014 09:00
00073-2014-0047 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0047 "Провеждане на специализирани обучения за придобиване на специфични и ключови компетентности за служители в община Велико Търново" по проект „Повишаване на професионалната компетентност на служители в Община Велико Търново", финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет", приоритетна ос ІІ ”Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2.”Компетентна и ефективна държавна администрация”, съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № M13-22-30/12.08.2014 г. Прекратена 24.11.2014 09:00
00073-2014-0048 „Осъществяване на дейности за информация и публичност по проект „Повишаване на професионалната компетентност на служители в община Велико Търново“ с две обособени позиции: Обособена позиция 1: „Изпълнение на мерки за информация и публичност“; Обособена позиция 2: „Изготвяне на рекламни материали за участниците в дейностите по проекта“ Възложена 24.11.2014 09:00
9036338 ПУБЛИЧНА ПОКАНА 9036338 „Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника собственост на Община Велико Търново и кметства на територията на Общината по позиции:” Позиция 1 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника по списък - Приложение 4; Позиция 2 - Абонаментно техническо обслужване на градинска, горска и паркова земеделска техника по списък - Приложение 5;” Изпълнена 20.11.2014 09:00
00073-2014-0010 ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2014-0010 "Изготвяне на инвестиционни проекти по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти в град Велико Търново за следващия програмен период”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. , по обособени позиции." Изпълнена 27.11.2014 09:00
    1 2

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.