Архив обществени поръчки за Юли 2013

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9018153 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9018153 "Дейности по разпространение на информация и публичност по проект "Град Велико Търново- зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-09/2012г. "Зелена и достъпна градска среда" Изпълнена 29.07.2013 16:23
  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 00073-2013-0033 - Изработване и разпространение на информационни, маркетингови и рекламни материали, реклама в медиите и предоставяне на консултации, във връзка с проект „Бяло, пурпурно, синьо, зелено – следите на вечността. Утвърждаване образа на региона като уникална туристическа дестинация на националния и международен пазар. Неизвестен 22.07.2013 17:10
9017738 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9017738 "Предоставяне на пощенски услуги за нуждите на Община Велико Търново, и включените към нея кметства и кметски наместничества", а именно: извършване на куриерски услуги" Изпълнена 17.07.2013 11:29
9017636 ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9017636 „Изработване на документации за участие, във връзка с провеждане на процедури за избор на изпълнители на дейностите по проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм” Изпълнена 12.07.2013 16:16
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9017336 „Провеждане на обучения: Дейност 1: "Провеждане на обучения на 36 кметове на кметства и кметски наместничества за работа със специализирани информационни системи и софтуерни продукти"; Дейност 2: "Провеждане на двудневно обучение за 150 служители от общинската администрация по екипна ефективност, вътрешни правила и процедури за координация и отчетност; изисквания към екипното и индивидуално изпълнение и мотивиране на персонала" Неизвестен 04.07.2013 17:01
  ПУБЛИЧНА ПОКАНА ID 9017337 Осъществяване на дейности за информация и публичност във връзка с проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико Търново - добро общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет". Неизвестен 04.07.2013 17:03

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.