Архив обществени поръчки за Юни 2019

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2019-0033 Подмяна на отоплителната инсталация в детска градина „Пламъче“ гр. Дебелец, Община Велико Търново. Затворена 27.06.2019 15:42
00073-2019-0032 Упражняване на строителен надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ Прекратена 27.06.2019 14:50
9089227 Обява № ОБ-19 от 14.06.2019 г. „Доставка на дезинфекционни и почистващи препарати за обекти на ЦСУ, структури на дирекция „Образование, младежки дейности и спорт” и Общински приют за безстопанствени кучета при Община Велико Търново” Прекратена 14.06.2019 16:23
00073-2019-0028 "Осъществяване на дейности по контрол и поддръжка на площадките за игра, поддържане на паркова мебел" Отворена 17.06.2019 16:51
00073-2019-0030 „Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните структури, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях, по обособени позиции” Затворена 20.06.2019 16:45
00073-2019-0027 Доставка на хранителни продукти за обекти към структури на Община Велико Търново, по обособени позиции Отворена 11.06.2019 16:38
00073-2019-0031 „Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор на обект: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Художествена галерия „Борис Денев“, гр. Велико Търново“ в рамките на проект „Изкуство и култура – общи трансгранични активи в подкрепа на устойчивото развитие на туризма“ Проектен код: ROBG -576, финансиран по приоритетна ос 2 „Зелен регион“, специфична цел: 2.1 „Подобряване на устойчивото използване на ресурсите на природното и културно наследство“ по Програма за трансгранично сътрудничество “ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020“ Прекратена 27.06.2019 14:53
00073-2019-0029 "Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи на детските градини на Община Велико Търново, за учебната 2019/2020 година и книга „Спортната слава на Велико Търново" по обособени позици" Възложена 14.06.2019 15:36
00073-2019-0026 Закриване и рекултивация на депо за твърди битови отпадъци, землище с. Шереметя, Община Велико Търново Прекратена 10.06.2019 17:15
00073-2019-0024 Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции Затворена 07.06.2019 14:15
    1 2

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.