Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции

Статус: Затворена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособена позиция №1 „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект  „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с капацитет 15 места всеки;

Обособена позиция №2 „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект  „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“  за ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност  за самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места;

Документация

Файл Размер
Съобщение с изх. №91-00-310/12.09.2019 г. на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 12.09.2019 15:49:41
370,2 KB
Протокол от дати 02.08.2019 г. и 19.08.2019 г.
публикуван на: 19.08.2019 16:44:52
1,1 MB
Разяснение № 91-00-230/22.07.2019 г. по документация за участие
публикуван на: 22.07.2019 15:40:17
600,3 KB
Разяснение №91-00-229/19.07.2019 г. по документация за участие
публикуван на: 19.07.2019 11:10:25
378,2 KB
ЕЕДОП след Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 24.06.2019 14:05:41
94,4 KB
Решение №РД 24-78 от 21.06.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 24.06.2019 14:05:41
1,2 MB
Решение №РД 24-66 от 04.06.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 07.06.2019 14:15:45
1,8 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 07.06.2019 14:15:45
4,0 MB
Технически спецификации и приложения
публикуван на: 07.06.2019 14:15:45
7,6 MB
Документация и образци
публикуван на: 07.06.2019 14:15:45
1,2 MB

Краен срок за подаване на оферта

01.08.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

01.08.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.