Проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ по обособени позиции

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособена позиция №1 „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект  „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“ за изграждане на нови 4 броя „Център за грижа за лица с умствена изостаналост“ с капацитет 15 места всеки;

Обособена позиция №2 „Проектиране, строителство и авторски надзор по проект  „Изграждане на комплекс за социални грижи за възрастни хора и лица с умствена изостаналост“  за ремонт и реконструкция на „Център за грижа за възрастни хора в невъзможност  за самообслужване“ 1 брой с капацитет 15 места;

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №1
публикуван на: 14.06.2021 12:09:44
854,7 KB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №2
публикуван на: 29.09.2020 15:10:47
801,3 KB
Обявление за възложена поръчка за обособени позиции №1 и 2
публикуван на: 22.11.2019 14:00:47
3,3 MB
Договор от 22.10.2019 г. с "Мистрал 7" ЕООД за обособена позиция №2
публикуван на: 22.11.2019 14:00:47
5,6 MB
Договор от 28.10.2019 г. с ДЗЗД "Болярите 2019" за обособена позиция №1
публикуван на: 22.11.2019 14:00:47
2,6 MB
Съобщение №53-2751-1 от дата 30.09.2019 г. по чл. 43, ал. 4 от ЗОП
публикуван на: 30.09.2019 16:15:49
396,7 KB
Решение № РД 24-140 от 20.09.2019 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция № 2
публикуван на: 24.09.2019 09:51:20
1,6 MB
Решение № РД 24-139 от 20.09.2019 г. за определяне на изпълнител по обособена позиция № 1
публикуван на: 24.09.2019 09:51:20
2,2 MB
Доклад от 18.09.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 24.09.2019 09:51:20
6,2 MB
Протокол № 3 от 18.09.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 24.09.2019 09:51:20
2,8 MB
Протокол № 2 от 11.09.2019 г. от работата на комисията
публикуван на: 24.09.2019 09:51:20
9,1 MB
Съобщение с изх. №91-00-310/12.09.2019 г. на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 12.09.2019 15:49:41
370,2 KB
Протокол от дати 02.08.2019 г. и 19.08.2019 г.
публикуван на: 19.08.2019 16:44:52
1,1 MB
Разяснение № 91-00-230/22.07.2019 г. по документация за участие
публикуван на: 22.07.2019 15:40:17
600,3 KB
Разяснение №91-00-229/19.07.2019 г. по документация за участие
публикуван на: 19.07.2019 11:10:25
378,2 KB
ЕЕДОП след Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 24.06.2019 14:05:41
94,4 KB
Решение №РД 24-78 от 21.06.2019 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 24.06.2019 14:05:41
1,2 MB
Решение №РД 24-66 от 04.06.2019 г. за откриване на процедура
публикуван на: 07.06.2019 14:15:45
1,8 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 07.06.2019 14:15:45
4,0 MB
Технически спецификации и приложения
публикуван на: 07.06.2019 14:15:45
7,6 MB
Документация и образци
публикуван на: 07.06.2019 14:15:45
854,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

01.08.2019 17:00

Обществената поръчка е валидна до

01.08.2019 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.