Архив обществени поръчки за Февруари 2018

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
9073414 „Закупуване на употребяван репатриращ товарен автомобил за неправилно паркирали ППС (тип ПАЯК)” Възложена 28.02.2018 16:23
9073156 "Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции" Изпълнена 20.02.2018 16:41
9073157 Обява № ОБ-5 от 20.02.2018 г. "Доставка и монтаж на павилиони" по проект "FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество", финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г. Проектен код: 16.4.2.106, е-MS код: ROBG204" Прекратена 20.02.2018 16:19
9073158 „Осигуряване на номер 1362 за предоставяне на услуга за платено паркиране, чрез „SMS паркиране”, на територията на „Синя зона” в град Велико Търново” Възложена 20.02.2018 16:19
00073-2018-0011 Проектиране и изпълнение на строителни дейности във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община Велико Търново по обособени позиции Възложена 24.02.2018 17:00
00073-2018-0010 "Изграждане на нови детски площадки и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито в Община Велико Търново" Възложена 14.02.2018 16:47
00073-2018-0009 "Разработване на платформа за електронна търговия". Прекратена 07.02.2018 17:07
00073-2018-0007 „Организиране и провеждане на рекламна и ПР кампания във връзка с мерки по информация и публичност” по проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г. Прекратена 05.02.2018 11:36
00073-2018-0008 "Извършване на строителни и монтажни работи на сграден фонд общинска собственост, както и на други дейности възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции" Прекратена 09.02.2018 14:26
00073-2018-0006 "Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по обособени позиции" Възложена 07.02.2018 16:05
    1 2

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.