"Извършване на строителни и монтажни работи на сграден фонд общинска собственост, както и на други дейности възникнали при бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, по обособени позиции"

Статус: Прекратена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособени позиции:

Позиция №1: Извършване на строителни и монтажни работи в Административната сграда на Община Велико Търново, кметства и кметски наместничества на територията на Община Велико Търново, след възлагане;
Позиция №2: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване”, след възлагане;
Позиция №3: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт”, след възлагане;
Позиция №4: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на обекти на Дирекция „Култура, туризъм и международни дейности” и консервационно-реставрационни работи на обекти паметници на културата на територията на Община Велико Търново, след възлагане;
Позиция №5: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на Общински предприятия към Община Велико Търново, след възлагане;
Позиция №6: Извършване на строителни и монтажни работи за нуждите на други обекти извън посочените от позиция №1 до позиция №5, след възлагане;
Позиция №7: Изграждане и ремонт на отоплителни инсталации, газови инсталации и елементи на част ОВК за обекти общинска собственост на територията на Община Велико Търново, след възлагане;
Позиция №8: Извършване на СМР при възникнали бедствия и аварии на територията на Община Велико Търново, след възлагане;
Позиция №9: Извършване на ремонтни довършителни работи – обръщане около нови PVC прозорци в Младежки дом, град Велико Търново;
Позиция №10: Аварийно възстановяване на подпорна стена и товарна рампа в „Дом за възрастни хора с умствена изостаналост”, с. Пчелище, Община Велико Търново;
Позиция №11: Ремонт – хидроизолация на покрив ниско тяло на ДКС „Васил Левски”, гр. Велико Търново.
Позиции №9, №10 и №11 са възложени по реда на съответната им индивидуална стойност на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП чрез възлагане на обособената позиция. 

Документация

Файл Размер
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособени позиции № 1, 2 и 3
публикуван на: 28.05.2018 11:23:58
828,8 KB
Решение №РД 24-39/08.05.2018 г. за прекратяване на обособена позиция №3
публикуван на: 09.05.2018 15:08:36
4,0 MB
Решение №РД 24-38/08.05.2018 г. за прекратяване на обособена позиция №2
публикуван на: 09.05.2018 15:08:36
5,9 MB
Решение №РД 24-37/08.05.2018 г. за прекратяване на обособена позиция №1
публикуван на: 09.05.2018 15:08:36
2,9 MB
Доклад от 03.05.2018 г.
публикуван на: 09.05.2018 15:08:36
2,3 MB
Протокол №4 от 26.04.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 09.05.2018 15:08:36
2,1 MB
Протокол №3 от 23.04.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 09.05.2018 15:08:36
2,3 MB
Протокол №1 от 23.03.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 09.05.2018 15:08:36
3,0 MB
Съобщение № 91-00-154 от 23.04.2018 г. за отваряне на ценовите оферти
публикуван на: 23.04.2018 16:00:53
516,8 KB
Протокол №2 от 23.03.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 11.04.2018 14:35:13
2,3 MB
Обявление за НЕвъзложена поръчка за обособени позиции № 4, 5, 6, 7 и 8
публикуван на: 10.04.2018 11:13:43
9,0 MB
Решение №РД 24-27 от 22.03.2018 г. за прекратяване на позиции 4, 5, 6, 7 и 8
публикуван на: 23.03.2018 09:22:39
199,1 KB
Решение №РД 24-15/19.02.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 22.02.2018 14:55:12
2,0 MB
Решение №РД 24-12/07.02.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 09.02.2018 14:26:25
2,6 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 09.02.2018 14:26:25
7,5 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 09.02.2018 14:26:25
586,7 KB

Краен срок за подаване на оферта

21.03.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

21.03.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.