Архив обществени поръчки за Септември 2017

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2017-0050 Доставка на нов автомобил (миниван) за нуждите на „Център за социална рехабилитация и интеграция за възрастни и лица с увреждания над 18 години“ и „Център за социална рехабилитация и интеграция за лица с психични разстройства и интелектуални затруднения“ , гр.Велико Търново. Прекратена 28.09.2017 12:18
9068401 Обява № ОБ-21 от 18.09.2017 г. "Управление на проект „FairDeal – мрежа от платформи за бърза доставка на уникални занаятчийски и фермерски продукти в района на трансграничното сътрудничество”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020" Изпълнена 18.09.2017 16:56
00073-2017-0049 "Изграждане на нови детски площадки и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито в Община Велико Търново". Прекратена 13.09.2017 10:29
00073-2017-0048 Дейности по извършване на СМР по проект "Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020" - Площад "Съединение" - въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, настилки и паркоустройство, ВиК, поставяне на указателни и информационни табели, елементи на градското обзавеждане"; "Реконструкция на обществени паркинги - паркинг на ул. Крайбрежна, вкл. Реконструкция на пешеходни стъпала"; "Реконструкция на обществена тоалетна на ул. "Георги Сава Раковски" 29 Изпълнена 11.09.2017 16:20
00073-2017-0047 Дейности по извършване на СМР по проект „Привлекателна и съхранена автентична градска среда на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”- Подобряване на градската среда в ж.к „Чолаковци”: реконструкция и рехабилитация на улици, пешеходни алеи и тротоари и алейна връзка с ж.к. „Бузлуджа”, енергоспестяващо улично осветление и достъпна среда (фаза 1) в град Велико Търново. Изпълнена 08.09.2017 16:21
9068066 Обява № ОБ-20 от 07.09.2017 г. „Разработване на предпроектно проучване за реализиране на мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново” Изпълнена 07.09.2017 16:25
00073-2017-0045 „Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг на проект „Изграждане на кризисен център за лица”. Изпълнена 01.09.2017 14:39
00073-2017-0046 "Избор на доставчик на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на община Велико Търново" Изпълнена 01.09.2017 14:56

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.