Архив обществени поръчки за Юли 2015

Обект на поръчката Статус Дата на публикуване
00073-2015-0025 "Изграждане на нови детски площадки и основно обновяване на съществуващи площадки за игра на открито" Прекратена 31.07.2015 13:52
00073-2015-0022 „Почистване на коритото на р. Янтра на територията на Община Велико Търново, по участъци: Втори участък: 150 м преди и 250 м след моста до Хлебозавода в кв. „Дълга лъка” на изхода на гр. Велико Търново на републикански път І-5 „Полски Тръмбеш-Велико Търново-Габрово” (дължина 400 м) и Трети участък: 100 м преди водосбора на р. Белица – 300 м след бетонния мост на ул. „Сан Стефано”, кв. „Чолаковци”, гр. Велико Търново” (дължина 400 м)” Изпълнена 28.07.2015 16:46
9044269 „Изграждане на спортна площадка в парк за отдих в с. Никюп” във връзка с изпълнението на проект „Спортна площадка и оформяне на ограда от растителност в парк за отдих село Никюп”, който е финансиран от ПУДООС по Национална кампания „За чиста околна среда" Прекратена 27.07.2015 16:42
9043964 "Изграждане на системи за видеонаблюдение в Община Велико Търново, след заявка, и поддържане на съществуващи такива при необходимост" Изпълнена 17.07.2015 12:06
00073-2015-0021 „Обслужване на автомобили, собственост на Община Велико Търново и на нейните структури, по позиции” Позиция 1: Сервизно обслужване на служебни автомобили с тонаж до 3,5 т., собственост на Община Велико Търново; Позиция 2: Извършване на технически прегледи на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на други структури на Община Велико Търново и сервизно обслужване на тахографската техника; Позиция 3: Сервизно обслужване на товарни автомобили с тонаж над 3,5 тона, собственост на ОП „Зелени системи” и на други структури на Община Велико Търново Изпълнена 16.07.2015 15:58
9043910 "Актуализиране на общинската програма за намаляване нивата на замърсителите и за достигане на утвърдените норми за вредни вещества (ФПЧ10), съгласно изискванията на чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ)" Изпълнена 16.07.2015 10:16
00073-2015-0019 "Доставка, инсталация и настройка на техническо оборудване и софтуер за изграждане на дигитални центрове по проект „Дигитална културна съкровищница "Север +": документиране, запазване и предоставяне на широк обществен достъп до културното наследство в библиотеки, музеи, архиви и галерии в Северна и Централна България" по обособени позиции" Изпълнена 15.07.2015 15:41
00073-2009-0030 "Техническа помощ по управление на проект: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново” по оперативна програма "Околна среда 2007-2013г.", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност". Приоритетна ос 1 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж. попадащи в градски агломерационни ареали" Изпълнена 03.07.2015 16:43

 

 

 
изчисти  

 
Архив

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.