"Дейности по извършване на СМР за реконструкция и модернизация на сградите и прилежащите пространства на учебните заведения по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Строителство

Обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Ален мак“;

Обособена позиция № 2 – Реконструкция и модернизация на ДГ „Рада Войвода”;

Обособена позиция № 3 – Реконструкция на СУ „Владимир Комаров”;

Обособена позиция № 4 – Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски” и „Спортно училище – Велико Търново”

С Решение № РД 24-51 от 06.06.2018 г. Възложителят удължава срока за получаване на оферти за Обособена позиция № 4 до 14.06.2018 г.

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за обособена позиция № 4
публикуван на: 28.11.2019 17:07:10
636,0 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за обособена позиция № 1
публикуван на: 28.11.2019 17:07:10
666,1 KB
Обявление за приключване на договор за обособена позиция №2
публикуван на: 09.05.2019 16:18:01
631,4 KB
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за обособена позиция № 3
публикуван на: 04.01.2019 16:36:31
560,7 KB
Обявление за изменение за обособ. позиция 4
публикуван на: 06.12.2018 11:16:35
175,8 KB
Допълнително споразумение от 14.11.2018 г. с "Билдинг комфорт" ЕООД за обособ. позиция 4
публикуван на: 06.12.2018 11:16:35
572,7 KB
Обявление за изменение за обособ. позиция 2
публикуван на: 29.10.2018 11:51:06
175,4 KB
Обявление за изменение за обособ. позиция 1
публикуван на: 29.10.2018 11:51:06
179,5 KB
Допълнително споразумение от 25.09.2018 г. със Стима ООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 29.10.2018 11:51:06
1,6 MB
Допълнително споразумение от 25.09.2018 г. с Консорциум Техноком ДЗЗД за обособ. позиция 1
публикуван на: 29.10.2018 11:51:06
1,6 MB
Обявление за възложена поръчка за обособ. позиция 4
публикуван на: 30.08.2018 11:28:40
218,9 KB
Договор от 07.08.2018 г. с Билдинг комфорт ЕООД за обособ. позиция 4
публикуван на: 30.08.2018 11:28:40
2,3 MB
Обявление за възложена поръчка за обоосб. позиции 1, 2 и 3
публикуван на: 20.07.2018 14:19:29
232,1 KB
Договор от 21.06.2018 г. с Геоплан кънстръкшън ЕООД за обособ. позиция 3
публикуван на: 20.07.2018 14:19:29
1,6 MB
Договор от 29.06.2018 г. със Стима ООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 20.07.2018 14:19:29
3,7 MB
Договор от 26.06.2018 г. с Консорциум Техноком ДЗЗД за обособ. позиция 1
публикуван на: 20.07.2018 14:19:29
2,5 MB
Решение № РД 24-70 от 18.07.2018 г. за определяне на изпълнител за обосбена позиция № 4
публикуван на: 18.07.2018 16:22:42
627,0 KB
Доклад от 17.07.2018 г. на комисията за обосбена позиция № 4
публикуван на: 18.07.2018 16:22:42
1,6 MB
Протокол № 4 от 17.07.2018 г. от работата на комисията за обосбена позиция № 4
публикуван на: 18.07.2018 16:22:42
692,6 KB
Протокол № 3 от 12.07.2018 г. от работата на комисията за обосбена позиция № 4
публикуван на: 18.07.2018 16:22:42
499,3 KB
Протокол № 1 от 15.06.2018 г. от работата на комисията за обосбена позиция № 4
публикуван на: 18.07.2018 16:22:42
595,2 KB
Съобщение № 91-00-262 от 12.07.2018 г. за отваряне на ценовите предложения за обособена позиция № 4
публикуван на: 12.07.2018 15:58:17
1,4 MB
Протокол №2 от 28.06.2018 г. от работата на комисията за обособена позиция №4
публикуван на: 03.07.2018 13:37:56
654,1 KB
Решение № РД 24-51 от 06.06.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за обособена позиция № 4
публикуван на: 11.06.2018 11:40:28
418,5 KB
Решение №РД 24-47/05.06.2018 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №3
публикуван на: 05.06.2018 16:58:51
455,7 KB
Решение №РД 24-46/05.06.2018 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №2
публикуван на: 05.06.2018 16:58:51
4,2 MB
Решение №РД 24-45/05.06.2018 г. за определяне на изпълнител за обособена позиция №1
публикуван на: 05.06.2018 16:58:51
2,3 MB
Доклад от 30.05.2018 г.
публикуван на: 05.06.2018 16:58:51
4,9 MB
Протокол №4 от 29.05.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 05.06.2018 16:58:51
1,2 MB
Протокол №3 от 18.05.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 05.06.2018 16:58:51
3,8 MB
Протокол №1 от 04.04.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 05.06.2018 16:58:51
1,4 MB
Съобщение № 91-00-193 от 23.05.2018 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 23.05.2018 15:52:18
245,5 KB
Протокол № 2 от 03.05.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 03.05.2018 16:29:37
1,6 MB
Съобщение с изх. №91-00-137/30.03.2018 г. на основание чл. 203, ал. 3 от ЗОП за преустановяване на действията по обособена позиция №4
публикуван на: 30.03.2018 17:01:06
292,3 KB
Разяснение №91-00-130 от 23.03.2018 г. по документацията за участие в обществената поръчка за обособена позиция №4 и еЕЕДОП
публикуван на: 23.03.2018 16:49:41
401,1 KB
Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в електронен вид - еЕЕДОП - представен във формат PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка)
публикуван на: 13.03.2018 16:05:29
97,1 KB
Разяснение № 91-00-108/13.03.2018 г. по документацията за участие в обществената поръчка за представяне на ЕЕДОП в електронен вид
публикуван на: 13.03.2018 16:05:29
399,9 KB
Разяснение № 91-00-96/06.03.2018 г. по документацията за участие в обществената поръчка за обособена позиция №2
публикуван на: 06.03.2018 16:39:29
385,7 KB
Решение №РД 24-19 от 23.02.2018 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 26.02.2018 15:55:22
547,4 KB
Приложение към Разяснение №91-00-81/23.02.2018 г. по документацията за участие в обществената поръчка за обособена позиция №1
публикуван на: 23.02.2018 15:39:42
46,5 KB
Разяснение №91-00-81/23.02.2018 г. по документацията за участие в обществената поръчка за обособена позиция №1
публикуван на: 23.02.2018 15:39:42
406,0 KB
Решение № РД 24-10 от 05.02.2018 г. за откриване на процедура
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
700,8 KB
Обявление за поръчка
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
294,4 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
686,4 KB
Техническа спецификация
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
378,5 KB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 1
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
9,7 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 2
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
8,7 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 3
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
9,4 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 4
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
8,3 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 5
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
7,2 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 6
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
9,2 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 7
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
6,7 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 8
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
5,6 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 9
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
7,6 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 10
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
7,1 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 11
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
3,9 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 12
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
5,8 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 13
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
6,5 MB
ОП 1 - Инвест. проект - ДГ "Ален мак" - част 14
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
7,2 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 1
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
7,7 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 2
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
8,6 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 3
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
7,7 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 4
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
5,1 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 5
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
4,0 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 6
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
6,9 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 7
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
9,1 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 8
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
6,4 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 9
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
9,3 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 10
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
6,7 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 11
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
5,1 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 12
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
6,6 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 13
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
3,4 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 14
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
8,7 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 15
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
3,5 MB
ОП 2 - Инвест. проект - ДГ "Рада Войвода" - част 16
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
8,4 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 1
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
8,6 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 2
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
7,0 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 3
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
7,6 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 4
публикуван на: 07.02.2018 16:06:13
4,0 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 5
публикуван на: 07.02.2018 16:06:12
5,7 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 6
публикуван на: 07.02.2018 16:06:12
8,3 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 7
публикуван на: 07.02.2018 16:06:12
6,4 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 8
публикуван на: 07.02.2018 16:06:12
6,3 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 9
публикуван на: 07.02.2018 16:06:12
5,0 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 10
публикуван на: 07.02.2018 16:06:12
6,6 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 11
публикуван на: 07.02.2018 16:06:12
5,8 MB
ОП 3 - Инвест. проект - СУ "Владимир Комаров" - част 12
публикуван на: 07.02.2018 16:06:12
5,7 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 1
публикуван на: 07.02.2018 16:06:12
6,5 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 2
публикуван на: 07.02.2018 16:06:12
8,4 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 3
публикуван на: 07.02.2018 16:06:12
5,7 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 4
публикуван на: 07.02.2018 16:06:12
5,2 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 5
публикуван на: 07.02.2018 16:06:12
6,5 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 6
публикуван на: 07.02.2018 16:06:12
8,1 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 7
публикуван на: 07.02.2018 16:06:12
9,3 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 8
публикуван на: 07.02.2018 16:06:12
5,5 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 9
публикуван на: 07.02.2018 16:06:12
4,1 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 10
публикуван на: 07.02.2018 16:06:12
6,0 MB
ОП 4 - Инвест. проект - СУ "Г. С. Раковски" и "Спортно училище – Велико Търново" - част 11
публикуван на: 07.02.2018 16:06:12
8,1 MB

Краен срок за подаване на оферта

14.06.2018 17:00

Обществената поръчка е валидна до

14.06.2018 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.