"Предоставяне на услуги за ранно детско развитие по Проект BG05M9OP001-2.004-0046-C01 "Общностен център за деца и родители "ЦАРЕВГРАД", финансиран от ОП "РЧР" 2014-2020, от специалист ЛОГОПЕД по обособени позиции"

Статус: Прекратен договор

Процедура: Публично състезание

Обект на поръчката: Услуга

Позиции:

Позиция № 1: ЛОГОПЕД 1 ЗА УСЛУГА „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА И ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ”

Позиция № 2: ЛОГОПЕД 2 ЗА УСЛУГА „РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ НА УВРЕЖДАНИЯТА И ИНДИВИДУАЛНА ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ”

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка за позиция №1
публикуван на: 09.10.2018 15:40:06
797,6 KB
Допълнително споразумение от 12.09.2018 г. с Лидия Георгиева за прекратяване на договора за позиция №1
публикуван на: 09.10.2018 15:40:06
1,4 MB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 20.06.2017 16:02:21
286,5 KB
Договор от 01.06.2017 г. с Лидия Георгиева за позиция логопед 1
публикуван на: 20.06.2017 16:02:21
660,7 KB
Заповед №РД 22 - 740/09.05.2017 г. за класиране
публикуван на: 09.05.2017 16:19:45
3,9 MB
Протокол №3 от 05.05.2017 г.
публикуван на: 09.05.2017 16:19:45
2,1 MB
Протокол №2 от 02.05.2017 г.
публикуван на: 09.05.2017 16:19:45
540,6 KB
Обявление за прекратяване на позиция 2 логопед
публикуван на: 02.05.2017 16:38:24
6,5 MB
Съобщение №91-00-122 от 02.05.2017 г. за отваряне на ценовото предложение
публикуван на: 02.05.2017 15:10:35
56,3 KB
Протокол 1 от 21.04.2017 г.
публикуван на: 21.04.2017 16:43:10
3,3 MB
Решение №РД 24-39/21.04.2017 г. за прекратяване на обособена позиция 2
публикуван на: 21.04.2017 16:13:00
2,1 MB
Решение № РД 24-34 от 10.04.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 10.04.2017 17:18:49
4,2 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 10.04.2017 17:18:49
9,7 MB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 10.04.2017 17:18:49
289,4 KB

Краен срок за подаване на оферта

20.04.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

20.04.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.