"Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Развитие на модерна образователна инфраструктура в гр.Велико Търново” по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции"

Статус: Изпълнена

Процедура: Открита процедура

Обект на поръчката: Услуга

Oбособени позиции:
Обособена позиция № 1 – „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер и информационни стикери (лепенки)”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП;
Обособена позиция № 2 – „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения”

Oтваряне на офертите:
Дата: 29/05/2017 (дд/мм/гггг)   Местно време: 14:00 (чч:мм)
Място: Сградата на Община Велико Търново, заседателна зала, ет. 3

Документация

Файл Размер
Обявление за приключване на договор от 15.05.2018 г. с Ламбаджиев стандарт ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 26.03.2020 16:53:15
555,0 KB
Обявление за приключване на договор от 15.05.2018 г. с Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 08.01.2020 16:58:15
524,8 KB
Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
публикуван на: 15.10.2018 15:51:34
172,3 KB
Обявление за възложена поръчка
публикуван на: 13.06.2018 14:32:35
214,1 KB
Договор от 15.05.2018 г. с Ди Ем Ай Дивелопмънт ЕООД за обособ. позиция 2
публикуван на: 13.06.2018 14:32:35
1,8 MB
Договор от 15.05.2018 г. с Ламбаджиев стандарт ООД за обособ. позиция 1
публикуван на: 13.06.2018 14:32:35
1,6 MB
Съобщение с изх. №53-1015-1/29.03.2018 г. по чл. 43, ал. 4 от ЗОП до "Международна търговска и бартерна къща" ЕООД, гр. София
публикуван на: 29.03.2018 15:37:58
273,0 KB
Решение № РД 24-25 от 21.03.2018 г. за класиране
публикуван на: 21.03.2018 15:29:35
1,4 MB
Доклад от 19.03.2018 г.
публикуван на: 21.03.2018 15:29:35
6,1 MB
Протокол №5 от 19.03.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 21.03.2018 15:29:35
1,2 MB
Протокол №4 от 23.02.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 21.03.2018 15:29:35
1,3 MB
Протокол №3 от 19.02.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 21.03.2018 15:29:35
3,4 MB
Протокол №1 от 29.05.2017 г. от работата на комисията
публикуван на: 21.03.2018 15:29:35
1,9 MB
Съобщение № 91-00-67 от 19.02.2018 г. за отваряне на ценовите предложения
публикуван на: 19.02.2018 16:41:07
246,5 KB
Протокол №2 от 26.01.2018 г. от работата на комисията
публикуван на: 26.01.2018 15:02:42
3,0 MB
Решение № РД 24-37 от 19.04.2017 г. за откриване на процедура
публикуван на: 24.04.2017 12:16:34
3,2 MB
Обявление за поръчка
публикуван на: 24.04.2017 12:16:34
254,1 KB
Документация за обществена поръчка
публикуван на: 24.04.2017 12:16:34
625,0 KB
Образци
публикуван на: 24.04.2017 12:16:34
626,0 KB
Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
публикуван на: 24.04.2017 12:16:34
6,7 MB

Краен срок за подаване на оферта

25.05.2017 17:00

Обществената поръчка е валидна до

25.05.2017 17:00

 

Всички активни Обратно

 

Всички активни Обратно

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.