Важни съобщения

Icon Обучение на секционни избирателни комисии (53,8 KB) Icon Важно съобщение ! (45,2 KB) Icon Покана за провеждане на консултации за съставяне на СИК във връзка с произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България насрочени за 25 май 2014 г. (118,8 KB)
 
Icon Декларация за вписване в избирателен списък - част II (41,0 KB)

**********************************************************************************


Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес може да изтеглите тук:

Icon Приложение № 16 Заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (42,5 KB)


Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 10 май 2014 г. пред органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящия адрес на избирателя.


**********************************************************************************


Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия може да изтеглите тук:

Icon Приложение № 19 Заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (49,5 KB)


Заявлението се подава не по-късно от 20 дни преди изборния ден (4 май 2014 г.) от избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна урна. Когато избирателят не е подал  заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден (19 май 2014 г.) и при условие че на територията на населеното място е назначена подвижна избирателна комисия.

Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК.

В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер/, постоянният адрес / адрес на пребиваване/ или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 от ИК,  и се прилага копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК.

На територията на всяка община (район – в градовете с районно деление) се назначава най-малко една подвижна секционна избирателна комисия при наличие на не по-малко от 10 избиратели, заявили желание да гласуват с подвижна избирателна урна.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.