Решения

Актовете на Общински съвет Велико Търново могат да се оспорват от заинтересованите лица пред Административен съд Велико Търново, в 14 (четиринадесет) дневен срок от съобщаването им, а когато акта се съобщава чрез обнародване в „Държавен вестник“ – в 30 дневен срок от обнародването му.
Подзаконовите нормативни актове влизат в сила 3 (три) дни след публикуването им на официалната Интернет страница на Общински съвет Велико Търново, и могат да бъдат оспорвани пред Административен съд Велико Търново, без ограничение относно времеви период.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.