05.02.2015 12:30

В рамките на отчет за изпълнение на „Бюджет 2014” бе отчетен обем на инвестиции в общината над 87 000 000 лева

Значително е подобрена събираемостта на местните данъци и такси

Днес, 5 февруари, четвъртък, кметът на Община Велико Търново Даниел Панов, заместник-кмета г-жа Снежана Данева-Иванова и директор дирекция „Бюджет и финанси” г-н Мариян Маринов представиха данни за изпълнение на „Бюджет 2014” пред общински съветници и граждани в залата на общината.
Даниел Панов представи следните цифри и данни по изпълнение на „Бюджет 2014”:
Към 31.12.2014 година отчетът за касовото изпълнение на разходите по бюджета на Община Велико Търново е в размер на 57 251 424 лева, от които 25 580 479 лева са за местни и дофинансирани държавни дейности.
Общата субсидия и други трансфери за държавни дейности за 2014 година е в размер на 30 727 396 лева.
На касова основа Община Велико Търново отчита разходвани средства по Европейски проекти в общ размер 15 912 171 лева.
Към 31.12. 2014 година Министерството на финансите предостави на общините, в частност на Община Велико Търново предвиденото 5% ограничение със Закона за държавният бюджет – 156 750 лева.
През периода от 01.01.2014 година до 31.12.2014 година са събрани местни данъци и такси в размер на 15 975 690 лева общо планираните за 2014 година 15 913 000 лева.
През 2014 година събираемостта на приходите е много по-добра, при положение, че няма промяна в ставките и данъчната основа при изчисляване на данъците и таксите.
Събраните недобори са в размер на 2 578 000 лева.
Този добър резултат се дължи на предприетите мерки за подобряване на събираемостта, като издаване на актове за установяване на задължения и изпращане на уведомления за прекъсване срока на давността.
Подали сме молба за освобождаване на отчисления с цел осигуряване на собствен принос по проекта за изграждане на депото за битови отпадъци. Към 31.12.2014 година предоставените средства в размер на 2 814 981 лева са налични по сметките на Община Велико Търново.
Преходният остатък към 31.12.2014 година възлиза на 8 627 999 лева – в това число:
- 2 969 332 лева депозити, от които 2 187 827 лева за дейности по чистота и приватизация;
- 5 641 712 лева по бюджетна сметка, от които 2 950 791 лева за дейности по чистота;
-16 955 лева по бюджетна сметка във валута.
За периода от 01.01.2014 година до 31.12.2014 година са извършени плащания по дълга в размер на 120 253 лева, в това число за Фонд "ФЛАГ” 66 426 лева, представляващи лихви, такси и комисионни.
Годишният размер на плащания по дълга за 2014 година възлизат на 13,56%, при ограничение от 15%.
В резултат на провежданата от общината политика в рамките на 2014 година от местни приходи са възстановени преходни остатъци за делегирани от държавата дейности в размер на 1 713 451 лева.
Отчетен бе факта, че през изминалата 2014 година в Община Велико Търново чрез проекти са инвестирани над 87 000 000 лева, 80 млн. лв. с европейско финансиране и 7 млн. лв. собствено участие.
В края на представянето на изпълнение бюджета за 2014 година, кметът на Община Велико Търново Даниел Панов се обърна към всички присъстващи на обсъждането с думите:
„От отчета стават ясни няколко важни за гражданите на общината, бизнеса и инвеститорите неща:
- В следствие на предприетите дисциплиниращи мерки чувствително е увеличена събираемостта на местните данъци и такси.
- За съжаление продължава практиката държавата да товари общините с нови и нови функции, задължения и отговорности без в същото време да ги обезпечава с правомощия и ресурси.
- Не на последно място става ясно, че финансовото състояние на общината нито е драматично, нито е трагично. Искам да успокоя всички, които рисуват апокалиптични картини и да ги уверя, че притесненията им са неоснователни. Разбирам, че наближават местните избори, но това не е причина да говорим по начин, който руши престижа и авторитета на Велико Търново”.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.