08.10.2015 12:45

Общинско предприятие „Зелени системи“ спести за една година 1 200 214 лв.

Предстои разширяване дейността на предприятието с нови дейности

ОП „Зелени системи“ е създадено по предложение на кмета на общината Даниел Панов и с решение на Великотърновски общински съвет през 2013 г. с предмет на дейност поддържане на зелени площи в централен район и в посока квартал „Картала“ с 21 щатни бройки.
През 2014 година към предмета на дейност на предприятието се прибави и осъществяване на комунални дейности, свързани със сметосъбиране и сметоизвозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари и обществени места, почистване на дерета, почистване на четвъртокласна пътна мрежа, почистване на гробищни паркове. Щата на предприятието се увеличи на 80 човека.
През 2015 година численият състав на предприятието се увеличи на 132 щатни бройки. Новите 52 работници поеха метенето и поддържането на чистотата в град Велико Търново.
Финансовият резултат от дейността на общинското предприятие за бюджета е изцяло позитивен. Само за една година – 2014-та, спрямо 2013-та, са спестени 1 200 721 лв.
Тази успешна и ефективна дейност позволява не само доброто поддържане и разширяване на зелените площи, системи и територии за обществено ползване, а и запазването в сегашните нива на местните данъци и такси при увеличен обем и подобрено качество на извършваните дейности.
В следствие на реализиране на управленската програма, успешната дейност и постигнатите добри резултати от предприятието, поетапно се предвижда през следващите години и останалите  дейности да се поемат от общинското предприятие. Това ще се случва постепенно, при осигуряване на необходимият капацитет от  хора, техника, необходимото обучение, квалификация и специализация.
Предвижда се през следващите години да се поемат и нови дейности, свързани с оборудване и  обслужване на обществени тоалетни – по модела на успешно работещата в парк „Марно поле“ тоалетна. Този модел на стопанисване, чрез общинското предприятие,  позволява ефективно да се осигури достъп до повече санитарни възли на територията на града, при добри санитарно-хигиенни условия и опазване чистотата и добрият вид на парковете.
На принципа на „общинско предприятие“ постепенно ще бъде възложена и поета изцяло и особено важната дейност по охраната на всички паркове и детски площадки, с цел ефективното им опазване след направените мащабни ремонти.
През 2015 година бе закупена нова модерна и ефективно работеща техника за дейностите на общинското предприятие.
  • Малогабаритен камион за извозване на отпадъци. Използването му позволява да се спестят средствата, плащани до момента за наемане на частна техника;
  • Самоходна косачна машина с приспособление за почистване на сняг, която съкращава 10 пъти времето за косене на зелените площи в парковете;
  • Малогабаритната автометачка е особено ефективна дори в райони, които са недостъпни за по-голямогабаритните машини, които не могат да изпълняват ефективно тази дейност в натоварените от трафика централни улици и парковите алеи.
През следващата седмица ще започне работа закупеният специализиран камион за събиране и извозване на зелени битови отпадъци, които ще бъдат компостирани на новото депо за битови отпадъци.
Всяка година дейностите на общинското предприятие се разширяват, съобразно изграденият и изграждащият се в момента капацитет за поемаме на нови функции.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.