31.08.2018 09:00

Община Велико Търново с присъден етикет „Ефективен CAF потребител“

Във връзка с приключила външна оценка по проект „Въвеждане на обща рамка за оценка (CAF) в администрациите“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, на Община Велико Търново е присъден етикет „Ефективен CAF потребител“. Докладът за обратна връзка съдържа информация за силните страни и областите на подобрение относно внедряването на общата рамка за оценка – CAF, включително насоки относно постигане на зрялост в прилагането на принципите за цялостно управление на качеството.
Общата рамка за оценка – CAFе инструмент за цялостно управление на качеството, който дава възможност за усъвършенстване на организацията, като използва знанието и енергията на служителите. Чрез модела CAF администрацията получава възможност за допълнително усъвършенстване на силните страни, във връзка с набелязване и реализиране на мерки за подобряване дейността на организацията в различни сфери.
Община Велико Търново е една от първите сред администрациите на местните власти, в която започва внедряването на Общата рамка за оценка – CAF /Common Assessment Framework/. Първоначалната фаза на процеса продължи шест месеца, а целта е подобряването на ефективността и ефикасността в работата на институцията.
Прилагането на модела CAF ще подобри административните услуги, ползвани от гражданите и юридическите лица, ще надгради квалификацията и административната култура на служителите в Община Велико Търново, ще подобри цялостната дейност на организацията и резултатите, които постига.
Служители от Община Велико Търново са консултанти на други администрации, във връзка с внедряване на общата рамка за оценка – CAF. Това са г-жа Розалия Стефанова – директор дирекция „Административно обслужване“ и г-н Павел Христов – началник отдел „Информационно-техническо обслужване“.
Етикетът „Ефективен CAF потребител“ ще бъде официално връчен на кмета на Община Велико Търново Даниел Панов на конференция и церемония, които ще се проведат в София през месец октомври 2018 година.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.