27.02.2020 14:00

Даниел Панов представи управленската си програма, шест приоритета затвърждават Велико Търново като водещ център на развитие

Широка подкрепа на сесия и нито един глас против за стратегическия документ

Кметът на Велико Търново Даниел Панов представи пред Общинския съвет новата си програма за управление в рамките на мандат 2019-2023. Шест ключови приоритета ще затвърдят ролята на Велико Търново като историческа и духовна столица на България, а също и като един от десетте водещи български града, генериращи икономически растеж. Това се потвърждава и от позицията на общината в програмния период след 2021-а година. Старата столица ще е в един клъстер с Варна и Русе и ще е сред десетте града, в които ще бъде съсредоточен европейски ресурс за градско развитие.
Програмата за управление на Даниел Панов бе приета с голямо мнозинство и без нито един глас против по време на днешното заседание на местния парламент.
„Основните цели, към които ще се стремим заедно с великотърновци, са съхранено културно и природно наследство, подобрена жизнена среда в градовете и селата, все по-качествени публични услуги и добро управление, икономически растеж и насърчаване на местното предприемачество и външните инвестиции, все по-силна връзка между образование и бизнес. Не на последно място – утвърждаване на Велико Търново като регионален център със силна роля в междуобщински и международни инициативи“, обобщи Панов. Той подчерта, че устойчивостта, последователността и следването на утвърдени приоритети са гаранция за по-ускорено развитие, затова програмата за управление е естествено продължение на стратегическите документи от преходните два мандата. „За постигането на всички цели са изведени шест приоритетни области“, подчерта Панов.
Първият приоритет акцентира върху градовете като фокуси на растеж. Заложен е широк спектър от мерки и дейности с осигурено или в процес на договаряне финансиране. Сред тях са комплексна реконструкция на улична мрежа (булеварди, кръстовища, кв. „Варуша“), изграждане на нови улици и тротоари, оформяне на междублокови пространства в кварталите („Картала“, „Зона Б“, „Бузлуджа“, „Колю Фичето“, „Света гора“, „Асенов“), модернизация на уличното осветление, инвестиции в пешеходни площи в целия град, подобряване на транспортната свързаност (буферни паркинги и интегриран градски транспорт), на градската среда и дизайн. Други от мерките са свързани с развитие на индустриалните зони и засилване на ролята на университетите и на професионалното образование. Инвестиции в спортна инфраструктура също е в приоритетния обхват.
Вторият приоритет акцентира върху селата и периферните махали и територии, с цел тяхното съхраняване, стабилизиране и развитие. Общите мерки са за осигуряване на повече средства за пътна инфраструктура, свързаност, ВиК-мрежи, благоустройство на обществени пространства, развитие на културния живот и стимулиране на читалищната дейност, насърчаване на земеделието.
Третата област обхваща социалната политика и образованието. Приоритет е изграждане на социална инфраструктура в града и населените места, разширяване на обхвата и капацитета на предоставяните услуги, по-голямата им достъпност и разнообразие. Сред мерките и дейностите са още инвестиции в здравна инфраструктура, ремонти и обновяване на детските ясли, детска млечна кухня, здравните кабинети в училищата и детските градини.
В сферата на образованието акценти остават модерните училища и детски градини, а също развитие на професионалното, пазарно ориентираното и дуалното образование. В инвестиционните дейности се открояват изграждането на новата детската градина в кв. „Зона Б“, завършване на втория корпус на ДГ „Здравец“ и на обновяването на СУ „Емилиян Станев“, ремонти на ОУ „Петко Р. Славейков“ и ОУ „Неофит Рилски“ /Килифарево/, на детски градини. Много важен бъдещ проект е изграждане на Младежки център в сградата на бившия пионерски дом.
Приоритет „Ресурси и продукция“ акцентира върху околна среда. Предвидено е обновяване и изграждане на липсващите елементи на системите за събиране, отвеждане и пречистване на отпадните води. Заложени са развитие на Регионалната система системата за управление на отпадъците, включително чрез изграждане на нова клетка, рекултивация на старото сметище, надграждане на системите за разделно събиране и транспортиране на отпадъците.
Фокус е поставен и върху мерките за повишаване на качеството на въздуха – подмяна на стари отоплителни уреди, монтиране на филтри и на автоматични измервателни станции, опазване и оползотворяване на горските територии.
Признаването на Велико Търново за историческа и духовна столица и съдържането на статута, който предстои да бъде изработен, намира ярко и централно отражение в приоритетната област „Наследство и туризъм“. Предвижда се осигуряването на повече пространства за културния живот, който да навлиза все по-силно в кварталите и в населените места.
Едни от най-важните мерки и заложени дейности са за запазването и подчертаването на античния вид на културно-историческото наследство, към реставрацията и консервацията на историческите резервати – Царевец, Трапезица, Момина крепост, на комплекси и ансамбли от културни ценности, включително чрез подпомагане на археологически разкопки и реновиране на исторически сгради.
Предвидено е и създаване на специален фонд „Културно наследство“, както и на План за опазване и управление „Историческо селище Велико Търново“.
Други акценти са свързани с формиране, обозначаване и популяризиране на мрежа от общински туристически маршрути както в старинната част на града, така и в населените места. Набляга се на съчетание между културно-исторически, поклоннически и екотуризъм.
Сред инвестиционните намерения се откроява създаване на атрактивна зона за културен и конгресен туризъм на територията на Старото военно училище, като за целта ще бъдат изградени Експозиционен център, включително Концертна зала и библиотека. Община Велико Търново работи по подаването на проекта по ОП „Региони в растеж“, чиято приблизителна стойност е около 17 милиона лева. В процес на оценка са също проекти за  разширяване на Мултимедиен посетителски център „Царевград Търнов“ и за реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и Учредително събрание".
Последната приоритетна област обхваща доброто управление, партньорства и връзки.
Мерките са свързани с инициативите за публичен диалог и гражданско участие, надграждане на административните услуги и електронното управление, със сътрудничеството между университети, научни центрове и производствата. Акценти са поставени също върху междуобщинското сътрудничество и разширяване на контактите с побратимените градове.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.