27.01.2023 10:00

Покана за Общо събрание на Организация за управление на Старопланински туристически район

Управителния съвет на Организацията за управление на Старопланински туристически район /ОУСтТР или Организацията/ на основание чл. 20, ал. 2 от Устава на Организацията и решение от заседание на Управителния съвет, проведено на 20.01.2023 г. свиква Общо събрание на Организацията на 28 февруари 2022 г. /вторник/ от 11:00 ч. По решение на Управителния съвет, същото ще се проведе присъствено в гр. Велико Търново, в сградата на Община Велико Търново, намираща се на пл. „Майка България“ №2, в зала 302 при следния дневен ред:
1. Приемане на отчет за дейността на ОУСтТР за 2022 г.
Докладва: Изпълнителният директор
2. Приемане на отчет за бюджета за 2022 г.
Докладва: Изпълнителният директор
3. Приемане на проект на бюджет на ОУСтТР за 2023 г.
Докладва: Изпълнителният директор
4. Приемане на план за дейността на ОУСтТР за 2023 г.
Докладва: Изпълнителният директор
5. Приемане на годишен отчет за дейността на Управителния и Контролния съвет
Докладва: Председателстващият Общото събрание
6. Избиране на нов Управителен съвет
Докладва: Председателстващият Общото събрание
7. Определяне на размера, реда и сроковете за внасяне на членски внос
Докладва: Председателстващият Общото събрание
8. Разни.
Поканват се всички членове на ОУСтТР да вземат участие в предстоящото Общо събрание.
Съгласно чл. 21, ал. 1 от Устава на Организацията, Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе независимо от броя на присъстващите
Съгласно чл. 33, ал. 2 от Закона за туризма, туристическо сдружение участва в Общото събрание чрез лицето, което има право да го представлява, или от изрично упълномощено лице, а съгласно ал. 3, общините се представляват в общото събрание чрез кмета на общината или оправомощено от него длъжностно лице.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.