Териториална дирекция "Държавен архив" - Велико Търново

Адрес: Велико Търново, ул. "Читалищна" 2

тел/факс: 062/62-17-30
e-mail: v.tarnovo@archives.government.bg

Държавен архив-Велико Търново е отдел в Регионална дирекция "Архиви" - В.Търново, който провежда единната държавна политика в областта на архивното дело на територията на Великотърновска област. Архивът осъществява научно-методическо ръководство и контрол върху съставянето, регистрирането и съхраняването на документите от учрежденията, организациите и предприятията, експертизата на научно-историческата и практическата им стойност; комплектува и извършва научно-техническа обработка на архивни фондове и документи; реализира широка популяризаторска и научно-информационна дейност за всестранното и пълноценното използване на архивните документи.

В своята дейност архивът се ръководи от Закона за Националния архивен фонд и свързаните с него други нормативни актове.

Архивът е създаден през април 1952 г. През 1960 г. във връзка с новото административно устройство на страната 100 фонда са предадени на архивите в Габрово, Ловеч и Сливен. Първият ръководител на архива е Кирил Попов.

Фондовата наличност на архива е:

  • учрежденски фондове – 2576 със 168 859 архивни единици
  • лични фондове – 136 с 12 874 архивни единици
  • спомени – 559 архивни единици
  • частични постъпления – 265 архивни единици.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.