09.08.2016 15:30

Във Велико Търново се реализира проект „Подкрепа за независим живот“

На 01.02.2016г. стартира Проект „Подкрепа за независим живот“ в изпълнение на Договор BG05M90OP001-2.002 -0152-С001 по процедура BG05M90OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 с цел надграждане постигнатите добри резултати по Схема „Алтернативи“, Операция „Помощ в дома“ и Процедура „Нови алтернативи“.
В изпълнение на заложените по проекта цели е разкрит Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, който се намира в гр. Велико Търново на ул. "Филип Тотю" № 18 в сградата на Спортен комплекс „Ивайло“. Към настоящия момент в Центъра се предоставят интегрирани социално-здравни услуги и психологическо консултиране за създаване на благоприятна среда за живот на 69 лица с увреждания, в т.ч. и деца, и хора над 65 г., които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване или в риск от социална изолация. Грижи за тях полагат общо 58 лица, назначени на трудов договор, в т.ч. 1 на длъжност „Управител“, 1 на длъжност „Социален работник“, 1 на длъжност „Психолог“, 1 на длъжност „Медицинска сестра“, 40 на длъжност „Личен асистент“ и 14 на длъжност „Домашен помощник“.
Назначените на длъжностите „Управител“ и „Социален работник“ извършват ежемесечни посещения в домовете на потребителите с цел изследване мнението и нивото на удовлетвореност на потребителя от получаваната услуга и проследяват дали наетите лични асистенти и домашни помощници изпълняват задълженията си съгласно длъжностната си характеристика. Също така изготвят социални оценки след подадено заявление от страна на кандидат-потребители на Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Заявления се приемат до края на проектните дейности (30.11.2017 г.).
Назначените на длъжностите „Психолог“ и „Медицинска сестра“ предоставят здравни и психологически консултации на всички потребители както на място в Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, така и в домовете им. Консултациите се извършват по график и при възникнала необходимост.
В периода 25 - 27- ми май беше проведено въвеждащо обучение за предоставяне на социалните услуги в домашна среда „Личен асистент“, „Домашен помощник“ и „Социален асистент“ на одобрените за работа кандидати, като за преминалите успешно беше издаден сертификат удостоверяващ знанията и уменията, които са придобили по време на обучението.
Заемащите длъжността „Личен асистент“ полагат грижи в домашна среда за един потребител, а заемащите длъжността „Домашен помощник“ предоставят необходимата помощ на двама или трима потребители.
Към настоящия момент са подадени 211 заявления от кандидат-потребители за ползване на социалните услуги, предоставяни от Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Всеки месец се актуализира списък на чакащите кандидат-потребители, като към 01.08.2016 г. данните са:  за социалната услуга „Личен асистент“ - 133 чакащи кандидат-потребители; за социалната услуга „Домашен помощник“ - 48 чакащи кандидат-потребители.
Продължителността на Проекта е 22 месеца (от 01.02.2016 г. до 30.11.2017 г.), от които 18 месеца от ( 01.06.2016 г. до 30.11.2017 г. ) ще се предоставят интегрирани социално- здравни и услуги и осигуряване на психологическа подкрепа на потребителите на Центъра.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.