09.08.2016 11:00

Приемат се заявления на кандидати за приемни родители по проект „Приеми ме“

На 11 декември 2015 г. стартира Проект „Приеми ме 2015“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 
Основната цел на проекта е да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ и разширяване на обхвата й, както в страната, така и по отношение на целевите групи.
При  стартиране на проектните дейности утвърдените професионални приемни семейства са 20. Към началната дата на проекта от тези 20 приемни семейства, действащи са 17, а във всяко от семействата е настанено по едно дете.
Същността на приемната грижа се изразява във временно предоставяне на грижи в домашна среда на деца и юноши, които поради различни причини не могат да бъдат отглеждани в биологичното си семейство. В изпълнение на тази цел до настоящия момент от приемните семейства са изведени четири деца. Две от децата са реинтегрирани в биологичните си семейства, а две са осиновени – едно в страната и едно в чужбина.
Към днешна дата в приемни семейства са настанени още 5 деца като 2 от тях са настанени след изписването им от Родилното отделение на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“, а три са изведени от Дом за медико-социални грижи за деца, гр. Дебелец.
В следствие на тези промени към настоящия момент действащите приемни семейства са 17, като в 16 от тях има настанено по едно дете, а в едно семейство са настанени две деца. Настанените деца са 18 на брой, като едно от тях е с увреждане. Децата са на възраст от 0 до 18 години: от 0 до 3 г. – 8 деца; от 3 до 14 г. – 9 деца; над 14 г. – 1 дете. Разпределението по пол е следното: 12 – момичета; 6 момчета.
От действащите приемни родители 16 са жени, а 1 е мъж. Разпределението по възраст е: под 50 г. – 6 приемни родители; над 50 г. – 11 приемни родители.
От стартирането на проекта до сега са подадени шест нови заявления от кандидати за приемни родители. Сформирания по проекта Екип по приемна грижа провежда необходимото обучение и оценка на кандидатите, като на този етап има едно ново утвърдено приемно семейство, в следствие на което общият брой на утвърдените професионални приемни семейства община Велико Търново става 21.
Проектните дейности се изпълняват чрез прилагането на иновативен модел на взаимодействие по отношение на планиране, управление и предоставяне на услугата, с оглед осигуряване на приемственост между постигнатите резултати по предходната схема „Приеми ме“ и по целесъобразност на следващите стъпки за постигане на настоящите цели.
Заявления от кандидати за приемни родители по Проект „Приеми ме 2015“ се приемат до края на проектните дейности (31.07.2018 г.) в:
Община Велико Търново
Адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ 2, стая 218
Тел. 062/ 619 220
Екип по приемна грижа
Адрес: гр. Велико Търново, кв. „Бузлуджа“,
ул. „Георги Измирлиев“ № 15, бл. 2,вх. А, ет. 2, ап. 2
тел. 062/ 670 239

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.