10.10.2017 14:00

Проект "Подобряване на бизнес средата в западна индустриална зона"

Проектът е финансиран от оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие

На 12.10.2017 г. от 11.00 часа в Регионален пресклуб на БТА - Велико Търново (адрес: ул. Христо Ботев" № 2, гр. Велико Търново) ще се проведе начална пресконференция по Проект BG16RFOP001-1.009-0003 „Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, който се реализира съгласно подписан Административен договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-1.009-0003-C01 от 17.01.2017 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020, Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Велико Търново, в качеството на бенефициент по Договора.
Основната цел на проекта е чрез възстановяване на Западна промишлена зона – зона с потенциал за икономическо развитие, да се подобри инвестиционната активност в град Велико Търново.
Специфичните цели на проекта са свързани с постигане на максимално положително въздействие върху целевите групи и принос за осъществяване на заложената обща цел на проекта и целите на схемата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно:
- Подобряване и реконструкция на съществуващата техническа инфраструктурна мрежа, свързана с бизнеса;
- Обособяване на терени за инвестиции „на зелено“ за организация и насочване на бизнес дейностите и прехвърляне в Западна промишлена зона на производства, които не отговарят на критериите за безопасност;
- Обновяване, почистване и възстановяване на територията на Западна промишлена зона;
- Конструкция и рехабилитация на кратки участъци от общинската пътна мрежа, осигуряваща достъп до Западна промишлена зона;
- Създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез изграждане на достъпна градска среда;
- Повишаване на безопасността и сигурността в района на Западна промишлена зона чрез изграждане на съоръжения за защита и сигурност на гражданите;
- Поставяне на знаци и указателни табели до и в рамките на Западна промишлена зона;
- Развитие на устойчива и интегрирана бизнес среда, чрез прилагането на единни архитектурно-пространствени, тематични и ландшафтни решения при реализацията на проекта.
Проектните дейности за осъществяване на гореизложените цели са:
· Организация и управление на проекта;
· Упражняване на строителен надзор и извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите на обект "Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона" по обособени позиции: Позиция 1; Извършване на строителен надзор; Позиция 2: Извършване на оценка на съответствието на инвестиционния проект с основните изисквания към строежите;
· Изпълнение на мерки за информация и комуникация по проект "Подобряване на бизнес средата в Западна индустриална зона" по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020" по 2 обособени позиции"; Обособена позиция № 1 – „Изработка и монтаж на билборд и постоянна обяснителна табела, изработване на информационен банер”, запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; Обособена позиция № 2 – „Организиране и провеждане на публични събития, официални церемонии и изготвяне и публикуване на прессъобщения”;
· Извършване на независим финансов одит;
· "Инженеринг – проектиране, СМР и авторски надзор за обект „Подобряване на техническата инфраструктура в Западна индустриална зона".

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.