09.07.2018 12:00

Начална пресконференция по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“

На 6 юли от 12:00 ч. в залата на БТА-Велико Търново се проведе начална пресконференция по проект № BG16RFOP001-1.009-0001-С01 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В пресконференцията взеха участие проф. Георги Камарашев – заместник кмет на Община Велико Търново с ресор строителство и управление на територията, г-жа Мариела Цонева – директор дирекция „Проекти и програми“, г-жа Зорница Кънчева - началник отдел „Опазване на околната среда“ и ръководител проект, екипът за управление на проекта, представители на учебните заведения- обекти за интервенция по проекта, журналисти и други заинтересовани страни. По време на събитието бяха представени целите, заложените дейности и очакваните резултати по проекта.
Общата цел на проекта е създаване на условия за предоставяне на съвременно и конкурентно образование чрез реконструкция и модернизация на образователната инфраструктура, в това число -  три детски градини  и три училища на територията на гр. Велико Търново.
Стойност на проекта: 8 694 068,16 лв., от които 6 705 055, 56 лв. съфинансиране от ЕФРР, 1 183 245, 10 лв. съфинансиране от националния бюджет и 805 767,50 лв. собствен финансов принос
Продължителност: 04.10.2017г. – 04.04.2020г.
Обща цел на проектното предложение:  Създаване на условия за предоставяне на съвременно и конкурентно образование чрез реконструкция и модернизация на образователната инфраструктура, в това число -  три детски градини  и три училища на територията на гр. Велико Търново.
Основните дейности, предвидени за изпълнение в обектите на интервенция, са следните:
* ДГ „Ален мак“ - предвижда се обновяване на обзавеждането, ремонт на басейна и кухненските асансьори, ремонт на сградните инсталации и съответните топлоизолационни мероприятия по стени и покриви, основен ремонт на парапети/тераси,  ликвидиране на течове от покрива, благоустрояване на дворното пространство, нова площадка за яслена група с доставка и монтаж на детски съоръжения, изграждане на отделни системи слънчеви колектори за бойлерите за битова гореща вода, монтиране на осветителни тела от ново поколение, газификацията на котелната инсталация и кухня, обновяване обзавеждането на кухненския сектор, подмяна на пешеходните настилки, ремонт на оградата и дворните врати, озеленяване;
* СУ „Владимир Комаров“ - предвидените СМР допълват изпълнените  мерки за енергийна ефективност, като ще се реализират вътрешен и външен ремонти с подмяна на ВиК инсталация, подмяна на фаянсовите облицовки по стените и подовете в мокрите помещения, подмяна електрическата инсталацията, облагородяване на дворното пространство;
* ДГ "Рада Войвода" - предвидени са всички необходими дейности по укрепване, ремонт и реконструкция на сградата и благоустрояване на дворно пространство, както и закупуване на обзавеждане, повишаване на енергийната ефективност, външна топлоизолация на стените на сградата, изграждане на нова отоплителна инсталация, подмяна на съществуващия котел, изграждане на система от слънчеви колектори за затопляне на за битова гореща вода, газификация на котелната инсталация и на кухнята, подмяна на осветителните тела със светодиодни такива, хидроизолация на покрива. Предвиждат се мерки за ремонт на детските площадки, в т.ч.  допълнителни детски съоръжения в двор;
* ДГ "Пролет" - предвидените СМР, включват цялостна реконструкция на сградата, доставка на оборудване и обзавеждане чрез изграждане на  нова отоплителна инсталация, работеща на природен газ като се монтират 4 броя едноконтурни и кондензационни газови котела, които ще осигуряват отоплението на сградата и производство на битова гореща вода, доставка на кухненски уреди на природен газ, ремонт на стъпалата на сградата, както и оградата на детското заведение, облагородяване на дворното пространство;
* СУ "Георги Сава Раковски" и „Спортно училище –Велико Търново“ - предвиден е цялостен вътрешен ремонт на всички помещения – стени, тавани, подови настилки; подмяна на: ВиК, ел. и отоплителни инсталации, модернизация на прилежащото пространство; външен ремонт на фасадите на сградата, както и подходите към нея; ремонт и отводняване на покрива, заустване на дъждовните води  в канализацията, ремонт и хидроизолация на тротоарите.

 

 
© 2019 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.