01.04.2019 10:00

Дейност по Проект „Приеми ме 2015“

От декември 2015 г. на територията на Община Велико Търново се реализира Проект „Приеми ме 2015“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014- 2020 г., съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. От 01.11.2016 г. стартира 2-ри етап на изпълнение на Проект „Приеми ме 2015“, с който се въведе областния модел на социалната услуга „приемна грижа“. Към момента проекта се администрира от Община Велико Търново.
Основна цел на проекта е да се усъвършенства модела на предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“ и разширяване на обхвата й, както в страната, така и по отношение на целевите групи. Същността на приемната грижа се изразява във временно предоставяне на грижи в домашна среда на деца и юноши, които поради различни причини не могат да бъдат отглеждани в биологичното си семейство.
В изпълнение на проект „Приеми ме 2015“ за Област Велико Търново утвърдените приемни семейства са общо 136, което поставя областта на едно от първите места в страната по брой приемни семейства.
Към 01.03.2019 г. по проекта са настанени за отглеждане 135 деца (от тях 11 деца с увреждания) в 96 от действащите приемни семейства, като в 61 от семействата се отглежда едно дете, в 32 се отглеждат по 2 деца и 3 са семействата с по три деца.
В осемте общини включени в проекта на територията на област Велико Търново, настанените в приемно семейство деца към края на месец февруари т.г. са както следва: 21 деца в община Велико Търново, 11 деца в община Горна Оряховица, 13 деца в община Елена, 1 дете в община Лясковец, 43 деца в община Павликени, 24 деца в община Полски Тръмбеш, 8 деца в община Свищов и 14 деца в община Стражица. Според възрастовото разпределение най-голям е броят – 56 на настанените деца на възраст от 6 до 14 г., 38 са децата от 0 до 3 г., 21 са децата от 3 до 6 и 20 деца над 14 г.
От месец ноември 2016 г. до края на месец февруари 2019 г. общо 115 са децата изведени от приемни семейства, от тях:
  • реинтегрирани в биологичните си семейства – 27,
  • настанени при роднини и близки – 4
  • настанени в друго приемно семейство – 14
  • осиновени от приемните семейства –  4
  • осиновени в страната – 40
  • осиновени извън страната – 12
  • настанени в социални услуги от резидентен тип – 12
  • навършили пълнолетие – 2
Сформираният по проекта Областен екип провежда необходимото обучение и оценка на кандидатите за приемни родители, провежда опознавателни срещи между приемното семейство и детето в периода преди настаняването, анализира потребностите в областта от приемни семейства с определен профил и планира управлението на наличните свободни семейства в регистъра. Според статистиката през последната година в област Велико Търново се настаняват деца предимно от други области като Областният екип по приемна грижа работи в тясно сътрудничество с Регионалната дирекция за социално подпомагане –  Велико Търново.
Областния екип по приемна грижа се състои от 1 началник и 8 социални работници, разпределени в три изнесени работни места в гр. Велико Търново, гр. Павликени и гр. Полски Тръмбеш, които обслужват населените места в област Велико Търново.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.