29.11.2019 11:00

Пресконференция по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“

На 05.12.2019г. (четвъртък), от 15:00 часа, в залата на БТА-Велико Търново, ще се проведе финална пресконференция по проект № BG16RFOP001-1.009-0001-С01 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В рамките на събитието ще бъдат представени реализираните СМР – дейности и постигнати  резултати.
Общата цел на проекта е създаване на условия за предоставяне на съвременно и конкурентно образование чрез реконструкция и модернизация на образователната инфраструктура, в това число -  три детски градини  и три училища на територията на гр. Велико Търново.
Обектите на интервенция по проекта са следните:
* ДГ „Ален мак“
* СУ „Владимир Комаров“
* ДГ "Рада Войвода"
* ДГ "Пролет"
* СУ "Георги Сава Раковски"
* Спортно училище „Георги Живков“– Велико Търново
Изпълнени са ремонти на фасади и вътрешни помещения, подмяна на ВиК, ел. и отоплителни инсталации, външен ремонт на фасадите на сградите, топлоизолация, ремонт на покривите, обновяване на обзавеждането, модернизация на прилежащото пространство, оборудване и обзавеждане.
Стойността на проект № BG16RFOP001-1.009-0001-С01 „Развитие на модерна образователна  инфраструктура в град Велико Търново“ е 8 784 724,77 лв., от които 6 705 055, 32 лв. съфинансиране от ЕФРР, 1 183 245, 04 лв. съфинансиране от националния бюджет и 896 424,41 лв. собствен финансов принос.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.