24.03.2021 12:00

Община Велико Търново с одобрено проектно предложение по Процедура “Патронажна грижа + ”

С Решение на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г. е одобрено проектно предложение на Община Велико Търново за финансиране на Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“, по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +”.
Основната цел на проекта осигуряване на подкрепа, чрез предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19.
Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“ е в размер на 1 442 040,65 лева.
През 2019 г., Община Велико Търново стартира предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, в изпълнение на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“, което продължава и до настоящия момент.
През 2020 г. в изпълнение на въведените мерки, свързани с ограничаване на разпространението на COVID-19, Община Велико Търново надгради предоставянето на патронажни грижи, чрез изпълнение на Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Велико Търново“ – Компонент 3.
С настоящото одобрено проектно предложение, Община Велико Търново ще продължи предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги и ще надгради дейностите по предоставяне на услуги в изпълнение на въведените мерки, свързани с ограничаване на разпространението на COVID-19, чрез оказване на подкрепа за адаптиране на социалните услуги делегиране от държавата дейности в условията на епидемична обстановка.
Дейностите по Проект „Патронажна грижа + в Община Велико Търново“ ще се предоставят в две направления – Направление 1 – предоставяне на патронажни грижи и Направление 2 – дейности по превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейност.
В изпълнение на Дейност 2 от проектното предложение, Община Велико Търново е заложила извършването на текущ ремонт в част от административната сграда на специализираната институция Дом за стари хора „Венета Ботева“, гр Велико Търново за физическо преграждане на помещения, с цел обособяване на индивидуални помещения за изолация на потребители, в случай на идентифициран потребител с COVID-19 или на случай със симптоми на коронавирус.
Изпълнението на дейностите по проекта е за срок от 13 месеца и ще продължи до м. май 2022 г.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.