04.07.2022 12:00

Откриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания

Със Заповед № РД 22-1241/ 29.06.2022 год. на Кмета на Община Велико Търново, считано от 01.07.2022 год. се разкри социалната услуга в общността - Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания, с капацитет 30 места. Социалната услуга е в изпълнение на проект на Община Велико Търново по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., BG05M9OP001-2.061-0002-C01 „Разкриване на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания“. Дейностите са организирани в ремонтирани и адаптирани функционални помещения на ул. „Цветарска“ № 14, ет.1 в град Велико Търново и за реализирането им е назначен екип от 10 души, като следва: управител, социален работник, касиер/домакин, трима трудотерапевти и четирима санитари. В Дневния център хората ще получат подкрепа, свързани с посрещане на ежедневните потребности, занимания за развитие на основни умения в зависимост от възрастта и личните нужди, занимателна трудотерапия, организиране на свободното време и разширяване на социалните контакти.
Г-жа Росица Димитрова – Директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ връчи трудовите договори на специалистите в услугата, благодари им за желанието да работят с лица с увреждания и техните семейства, вкл. с тежки множествени увреждания.
В новоразкритият Дневен център се предоставят и иновативни дейности подкрепящи семействата на лицата с увреждания, краткосрочно настаняване в иновативната услуга "Заместваща грижа" на лицата с увреждания, за срок не по-дълъг от 14 дни в годината.
Срокът за предоставяне на услугата по проекта е дванадесет месеца - до 30.06.2023 год. 
По проекта към настоящият момент се търсят и следните специалисти: медицинска сестра, рехабилитатор и психолог/логопед.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.