13.11.2023 15:30

Откриване на музей „Възраждане и учредително събрание“, гр. Велико Търново

На 21.11.2023 г., от 10:30 ч.,  с официална церемония и последваща пресконференция ще се анонсира изпълнението на Договор №BG16RFOP001-1.009-0006-C04 “Реконструкция и обновяване на Музей „Възраждане и учредително събрание“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020. Проектът е с комбинирано финансиране, включващо: Безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020, друга част се осигуряват като заемни средства от „Регионален фонд за градско развитие” АД  в качеството си на Мениджър на финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България” /ФГР Север/ и собствен финансов принос.
Основната цел на проекта е създаване на съвременна визия на Музей „Възраждане и Учредително събрание“ за популяризиране на културно- историческото наследство на България и регион Велико Търново, в подкрепа на неговото конкурентно устойчиво управление.
В резултат от изпълнението на проекта, културното ни наследство ще бъде представено в реновирано и обновено музейно пространство, със съвременна визия на изложбените площи, с изградена достъпна архитектурна среда, с въведени мерки за енергийна ефективност /ЕЕ/, с монтирани-пожароизвестителна и аварийно-оповестителна системи, видеонаблюдение и сигнално-охранителна техника. Осигурени са благоприятни условия за намаляване на въглеродните емисии в атмосферата и съхраняване на енергийните ресурси,  в съответствие  с политиката на Община Велико Търново за създаване на съвременна културна инфраструктура и постигане на високо регионално ниво на енергийни спестявания, с грижа към хората и подобряване качеството на техния живот.
Общата стойност на проекта е 3 232 254,13 лв., от които:
Безвъзмездна финансова помощ: 2 357 935,91 лв.;
Европейско финансиране: 2 004 245,52 лв.;
Национално финансиране: 353 690,39 лв.;
Финансиране с финансов инструмент: 707 969,58 лв.;
Собствен принос на бенефициера: 166 348,64 лв.
             
С реализацията на проекта е подобрена културната инфраструктура в Община Велико Търново, като важен елемент от регионалните културни политики, дефинирани в Стратегията за развитие на културата на Община Велико Търново 2020-2030 и плановете за развитие на културния туризъм, при което се създават предпоставки за обособяване на Велико Търново като „културен хъб” в рамките на България.
***
Музей „Възраждане и Учредително събрание“.
Музеят Възраждане и Учредително събрание“ се намира в гр. Велико Търново, на площад „Съединение“ и се помещава в красива сграда, построена от един от най-бележитите български архитекти през XIX век - Уста Колю Фичето.
Сред местните жители музеят е известен с името „Конака“, тъй като по време на Османската империя в сградата се е използвала от тогавашното „полицейско управление”.
На три от етажите на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, посетителите могат да видят експонати от християнското изкуство по време на османското робство, колекция от икони от средата на XVI век, живописни и художествени произведения от Тревненската школа, борбата на българската църква за независимост, българската книжовна дейност в читалищата, предмети и документи от практикувани занаяти в епохата на Възраждането – грънчарство, кожухарство, златарство, железарство, шивачество и много други.
Снимков материал и художествени илюстрации в музея разказват за търговията и икономиката на Търновград, както и за зараждането на фабричното производство.
На втория етаж в Музея, може да се проследят и най-значимите моменти от националноосвободителните дела на населението от Търновския край, а именно хайдушките движения, различни въстания, включително и Априлското въстание от 1876г.
На третия етаж в Музея се намира залата, в която е организирано и проведено Учредителното събрание, тържествено открито на 10 Февруари 1879 г., на която е приета Търновската конституция на 16 април 1879 г., с което се поставя началото на съвременна  България.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.