30.10.2013 17:00

Проект стратегия за развитие на културата в Община Велико Търново

„Културата трябва да се създава, преживява и разпространява и градът трябва да намери най-подходящите платформи, механизми и групи чрез които да осигури подкрепа за тези три процеса.”

Велико Търново е един от градовете в България с най-голям потенциал за културно развитие. Убеденост за това е забележителното съчетание на красота, дух и енергия, предопределени от географско положение, богатство и разнообразие от природни, исторически и културни ресурси, и хора, способни да сътворяват и преживяват. Този потенциал трябва да бъде преосмислен по нов начин с оглед на съвременните предизвикателства и измерения и необходимостта от ново качество на общността и обществения живот.
Преимуществата от развитието на културата са в способността й да поражда динамика, да променя начина на мислене и отношението към света и другите около нас, да съживява градове и привлича хора и инвестиции, да развива качествена работна ръка, да подкрепя идентичността на жителите и изгражда образа на града, да съдейства градът да стане конкурентоспособен на останалите европейски градове. 
Стратегията за развитие на културата в община Велико Търново е първи опит да се формулира визията, да се определят целите, задачите, инструментите, ресурсите, партньорствата и индикаторите за успешното осъществяване на културната политика на общността за периода от 10 години. Културната стратегия предлага рамка, посредством която местните власти, университети, културни, образователни, социални организации, неправителствени организаии, организациия сферата на туризма и частния сектор, доброволци могат да работят заедно за постигане на общо споделените цели.
Съдържателният обхват на Стратегията включва различните видове изкуства, аудиовизия/мултимедия, четене, библиотеки, културно наследство, културни и творчески индустрии, култура и образование и други свързани с културата дейности.
Стратегията за развитие на културата в община Велико Търново е изградена върху актуален анализ на културната среда, който отчита особеностите и потенциала за развитие на града. 

Проект стратегията за развитие на културата в Община Велико Търново може да видите  ТУК.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.