ОУ "Бачо Киро"

Адрес: Велико Търново, ул. “Филип Тотю” 20
Телефони: 062/68 23 50; 062/ 68 23 52; 062/ 68 23 53
факс 68 23 51
е-mail: b_kiro_sihool@abv.bg

ОУ ”Бачо Киро” град Велико Търново е създадено през 1972 г. През първата година на неговото съществуване в него се обучават 803 ученици в 23 паралелки от І до VІІІ клас.В училището се запазва относително постоянен броя на приетите ученици в първи клас. От учебната 2003/2004 година се наблюдава тенденция на увеличаване броя на обучаемите в училището. За тази и за следващите учебни година броят на обучаваните в училището нараства с по една паралелка за всеки випуск от 1ви до 7ми клас включително. През изминалата учебна 2010/2011 година в училището са се обучавали 946 деца от І до VІІ клас плюс 2 ПГ , а за настоящата 2011/2012г.общият брой на обучаващите се деца в училището възлиза на 1045 ученици разпределени в 39 паралелки 8 полуинтернатни групи и 2 подготвителни групи.

Анкетните проучвания, проведени във връзка с бъдещия прием на първокласници в училището, показват повишен интерес към него, запазване и оптимизиране на неговия капацитет. Най-често като основания за предпочитане на училището се сочат: изборът на оптимален вариант за съчетание на ЗИП и СИП в учебния план на училището, утвърденият професионализъм на преподавателския състав, адаптивната им способност на приемат предизвикателството на съвремието, разнообразните възможности за прилагане в обучението на новите информационни технологии, тясното взаимодействие между родителската общност и педагогическите фактори, добрата и поддържана материална база и целодневната организация на обучение.

За последните няколко години всички ученици завършват успешно VІІ клас и продължават образованието си в други училища. Тенденцията на напускащите училището ученици, поради емиграция и миграция на семействата трайно е преустановена. Напротив наблюдават се макар и изолирани случаи на реинтеграция на деца били за известно време извън града или страната. В училище се обучават и няколко деца на преселници от Англия, Албания, Белгия, Бесарабия и Иран.
В училището работят 65 педагози, разпределени по възраст. Училището се ръководи от директор, двама помощник директори и четирима главни учители. В училището се налага и утвърждава стремежа на колегите към включване във форми на продължаващо образование /2 учители/: придобиване на магистърска степен по английски и български език – 2.

Основната тема на квалификационната дейност в училище е: “Творческото сътрудничество – условие за модернизация на училищното образование”. Използват се форми на работа като: дискусия, семинари, проблемни групи по МО, тренинг с учители, уроци при открити врати, пътуващи семинари. Проведени са 26 уроци при открити врати, включително и такива в компютърна зала, пред колеги от партньорско училище, сред природата и във връзка с методическата работа на ст. експертите по история, чужди езици и предучилищно възпитание. В това отношение училището тясно си сътрудничи с Педагогическите факултети на ВТУ и БСУ. Като научни ръководители са привлечени техните представители: доц. д-р Марияна Гърмидолова, доц. Галя Данчева, доц. Стоян Долапчиев, доц. д-р Ваня Минчева, доц. д-р Антония Кръстева, гл. ас. д-р Георги Проданов, гл. ас. д-р Даниела Йорданова, гл. ас. Магдалена Легкоступ, доц. д-р Галя Христозова, гл. ас. В. Стойчева и PPTL Ltd. Любов Георгиева София.

От 2006г. различни екипи от училището непрекъснато работят по международни проекти с партньори от Германия, Гърция, Португалия, Франция, Италия, Литва, Румъния и Турция. Посочените силни страни в квалификационната дейност с учителите от ОУ”Бачо Киро” са основание за продължаване на тенденцията към стремеж за модернизация в образованието и повишаване професионалното равнище на педагогическия персонал.

Традиционно утвърдена форма в училищния учебен план вече е СИП Религия – І – ІV клас – 6 групи – 69 ученици. Въвеждането на модулното обучение по физическо възпитание и спорт даде възможност за продължаване и утвърждаване на традиционните вече в училището туристически дейности. Като необходимост се очертава и налага включването в училищния учебен план на СИП по информационни технологии както и ЗП по Наредба № 6. Във връзка с това успешно бяха овладени спецификите на учебните програми, избор на учебници, методическа подготовка на учителите и обогатяване на базата със софтуерни продукти.

Сред приоритетите на училището се нареждат дейностите по създаване на условия за висока конкурентноспособност на нашите ученици. За последните 3 години процентът на кандидатстващите след VІІ клас се запазва около 92 – 98 %. От тях повече от 90 % са приетите ученици в ПМГ, ЕГ, СПГИ, ПГСАГ и др.

В потвърждение на тези резултати са и изявите и завоюваните призови места на наши ученици в олимпиади, регионални, национални и международни конкурси и състезания 2010/2011г.: ХVII Математически турнир “Иван Салабашев” – І и ІІ място; Коледно математическо състезание – І и ІІ място; ХХVІ Зимни математически състезания –ІІ място; Национален конкурс “Водата – извор на живот” – І награда; Конкурс “Децата на България в Европа” – І и ІІ място; Детски поетичен конкурс “Галактика – Млада франкофонска поезия – 2007” – І награда; Математическо състезание “Хитър Петър” – І място; Математическо състезание “Европейско кенгуру” – І, ІІ и ІІІ място; ХІІ математически турнир “Академик Кирил Попов” Шумен – ІІІ място; Национален фестивал на колективите на руски език – І и ІІ място; Национална олимпиада по география – І и ІІ място. Редица са и наградите, завоювани на областно ниво: Олимпиада по български език и литература – І, ІІ и ІІІ място;Олимпиада по химия – І, ІІ и ІІІ място; Олимпиада по руски език – І място; Конкурс – литература на РИО и РБ “П. Р. Славейков” – І, ІІ и ІІІ награда; зонални първенства по тенис на маса, бадминтон, баскетбол, лека атлетика и общинските конкурси “Моят Левски”, общински първенства по плуване, шахмат и тенис на маса. В началото на настоящата учебна година двама от членовете на училищния отбор по математика бяха включени в майсторски клас на математическото състезание „ЧерноризецХрабър”.Тези изяви и награди доказват и добрите умения на учителите да работят с изявени и даровити деца.

Тези успехи са и едно от основателните доказателства, че в училището се работи за личностното развитие на учениците, като се толерира изявата на индивидуалността и интересите им. Това е една от причините за участието на училището с разработен проект за извънкласни и извънучилищни дейности, предвиждащ изграждане на училищен център за работа с деца в различни направления – наука, изкуства и спорт. Проектът е одобрен е започва да функционира от началото на втория учебен срок на тази учебна година.

Съгласно строителният и архитектурен план на училището, то разполага с многодобра база за осъществяване на оптимален учебен процес за 40 паралелки на две смени. Сградата е масивна и основно реиновирана по проект на МРРБ и Община В. Търново през 2008-2009г.Училището разполага с водно отопление на газ, има 20 класни стаи, обзаведени специализирани кабинети по химия, физика, биология, изобразително изкуство, музика, религия, 3 компютърни кабинета, 2 физкултурни салона, 2 работилници по труд и техника актова зала с 200 седящи места, информационно – библиотечен център. Има добре стопанисвана открита спортна база, благоустроен двор и зелени площи, кабинет на педагогическия съветник. Изградени са и са обзаведени на два кабинета за провеждане на тренинги и работа в малки групи.

Училището разполага със съвременни учебно-технически средства: Три интерактивни дъски в компютърните кабинети в конфигурация с принтери, скенери и високоскоростен интернет във всяка класна стая. На разположение на учителите са персонални преносими компютри. Във всяка класна стая е монтиран 53” инчов плазмен монитор. Приоритетна задача в това направление е непрекъснатото обновяване и разширяване на софтуерната база. В резултат на участието в 4 образователни проекта, училището има изградени 2 информационни центъра за ползване от служители и учители, включващи: компютри, принтери, скенер; 3 аудио-визуални центъра, 2 видеокамери, дигитален фотоапарат и факс апарат. С усилията на родителската общност, библиотеката на училището бе превърната в съвременен информационно – документационен център за съхраняване и разпространение и размножаване на научна и педагогическа информация.

Училището е разположено в един от благоустроените жилищни квартали на града. В близост до него са 2 детски градини, 5 средни училища и гимназии, спортен комплекс “Ивайло”, ДКС “Васил Левски”, РИОКОЗ и Европейския информационен център – Велико Търново. Удобни транспортни връзки позволяват да се използва базата на Исторически музей – В. Търново, РНБ “П. Р. Славейков”, информационните центрове на ВТУ, РПЦ и РИОКОЗ. Тези институции са и наши реални партньори в образователно-възпитателните и дейностите по проекти.
През 2001 година Училищното настоятелство при ОУ”Бачо Киро” беше регистрирано по ЗЮЛНЦ. Работи по устав и годишен план-програма. Управителният съвет работи активно в подкрепа и съдействие на училищни и извънкласни дейности и инициативи; отбелязване на годишнини; дарителски акции; рекламни инициативи и др. Съществен е приносът им при реализиране на проектите: “Училищното обучение по религия – път към храма”; “Оформяне и популяризиране на екопътека “В. Търново – Преображенски манастир”; “Зелено междучасие”; “е - Class”; 3 проекта по репродуктивно здраве към Министерство на здравеопазването, 3 реализирани проекта с международно участие по програмите на ЕК „Младеж” и „Младежта в действие” финансирани от НЦЕМПИ към ДАМС и др. Освен традиционните родителски срещи и Ден на родителя в І клас, родителите на ОУ”Бачо Киро” са съпричастни и се включват в редица от учебно-възпитателните дейности по здравно възпитание, екология, туризъм и спорт, превенция на насилието, тренинги, дарителски акции, дейности по патронния празник на училището и др. По желание на родителите и с тяхна подкрепа от 2010г. в училището е въведен ЕД и система за онлайн мониторинг на целия образователен процес

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.