ОУ "Васил Левски", с. Леденик

Основно училище „Васил Левски” с. Леденик е продължител на вековно просветно дело, започнало през 1835 година с откриването на килийно училище към църквата. През 1865 година е открито светско училище в селото. Новата сграда е построена през 1911 година и надстроена през 1938 година.

Материалната базата е добра, но остаряла и включва 12 стаи на втория етаж, от които: 4 класни, 1 компютърен кабинет, 1 учителска, 1 дирекция, 1 за ПДГ, 2 стаи оборудвани по спечелени проекти и 2 складови помещения. Училището разполага с физкултурен салон, който не се отоплява и санитарен възел на етажа. На първия етаж се намират 2 неизползваеми помещения / бивши работилници/ и бивша кухня със столова и маза, отдадени под наем.

Училището се отоплява на твърдо гориво с камини на дърва. С цел подобряване условията на труд за учениците и персонала е необходимо подмяна на дограмата и поставяне на климатици / 10 броя / в учебните стаи, кабинетите и физкултурния салон.

В ОУ„Васил Левски” и ПДГ с. Леденик се обучават ученици и деца, всички от ромски произход. Паралелките са слети по класове, както следва:
ПДГ , І -ІІІ клас , ІІ-ІV клас , V-VІ клас , VІІ-VІІІ клас

В начален етап има една сборна /І-ІV клас/ полуинтернатна група. На задължително целодневно обучение са учениците от І и ІІ клас.

В училището има изградена сборна група СИП „Фолклор на етносите”, която ни представя на общинско ниво.

Щатното разписание в ОУ„Васил Левски” е следното:

  • педагогически персонал – 8 броя
  • директор -1
  • учители в начален етап – 2
  • възпитател в начален етап – 1
  • учители в прогимназиален етап – 3
  • учител в ПДГ – 1
  • Непедагогически персонал – 3 броя
  • счетоводител -1 /общ- обслужва ОУ с. Балван и ОУ с. Церова кория/
  • ЗАТС – 1
  • прислужници -1

Училището разполага с голям двор. Има баскетболно игрище /ремонтирано по спечелен проект/, волейболно и футболно, които имат нужда от възстановяване, а също така детска площадка, която напълно е негодна за използване.

 

 
© 2024 Община Велико Търново. Условия за поверителност. Условия за ползване.